SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DĄBROWSKIEJ W STARYM PILCZYNIE

90 lat Szkoły Podstawowej w Pilczynie FOTO

Wstęp

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie historii Szkoły Podstawowej w Pilczynie od odnotowanych w „Kronice szkoły” jej początków, z zaznaczeniem zmian, które następowały w szkole i często były  skutkiem zmieniających się uwarunkowań polityczno-gospodarczych i kolejnych decyzji ministerstwa oświaty dotyczących całokształtu funkcjonowania polskich placówek oświatowych.

Szczególnie interesujące wydawały mi się odległe czasy przedwojenne i powojenne, starałam się więc spróbować oddać  koloryt tamtych lat szkolnych. Chciałam również podkreślić rolę miejscowego społeczeństwa w rozwoju szkoły.

Zdaję sobie sprawę, że najnowsza historia szkoły podstawowej jest potraktowana trochę pobieżnie, ale odsyłam do licznych istniejących źródeł na temat  różnorodnej  aktywności  nauczycieli i ich uczniów -  do kronik prowadzonych przez Samorząd Uczniowski, kronik  klasowych, kroniki chóru szkolnego i na stronę internetową szkoły.

                                                                                                     Elżbieta Gałązka

 

Szkoła w latach 1918 – 1946

W rejonie obejmującym cztery wioski: Nowy Pilczyn, Stary Pilczyn, Melanów i Kacprówek do roku 1924 istniały dwie szkoły. Jedna z nich znajdowała się w Melanowie w domu Jana Sikory. W czteroklasowej szkółce uczyło się wtedy 40 dzieci. Nauczycielem był Feliks Wichowski.

Druga szkoła usytuowana w Starym Pilczynie mieściła się w domu Stanisława Sikory, później Józefa Sikory. Również  była czteroklasowa. Uczył w niej Jan Jurczak.

Za wynajem izb płacił Komitet Szkolny, pensje nauczycielom były wypłacane przez państwo.

W roku 1924 zaadaptowano na użytek szkoły dwuizbowy dom kupiony przez mieszkańców Nowego Pilczyna i Melanowa. Obecnie w tym budynku znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Pilczynie.

Do szkoły uczęszczały też dzieci ze Starego Pilczyna i z Kacprówka.

Dzieci po ukończeniu czwartej klasy były posyłane do klasy V, VI i VII do Łaskarzewa. Należy nadmienić, że nie wszystkie dzieci były objęte nauczaniem w Łaskarzewie, gdyż o dalszej edukacji  decydowali rodzice.

            W czasie wojny w budynku szkolnym zamieszkali Niemcy. Zniszczyli sprzęty i dokumentację, strzelając do krzyża wiszącego na ścianie, uszkodzili figurę Chrystusa. Pamiątkowy krzyż był przechowywany przez kolejnych kierujących szkołą, a obecnie jest eksponowany w gablocie tutejszej szkoły.

            W wymienionym okresie nauczycielami byli: Jan Jurczak (kierownik szkoły), pan Grabowiecki, pani Stanek, pani Nawrot, pani Łapacz, Wiesław Wichlarz.

Najbardziej zasłużonym obywatelem dla oświaty na tym terenie był Filip  Paziewski, który pełnił też funkcję wójta Gminy Łaskarzew.

 

Lata powojenne 1946 - 1960

            1 IX 1946 roku nową kierowniczką szkoły została Franciszka Pawłow z domu Jurczak. W pisanej przez siebie kronice – jak zaznaczyła, na polecenie władz oświatowych – zanotowała, że ludność czterech wiosek należących do rejonu szkoły w Pilczynie to rolnicy, którzy chętnie słuchają rad nauczycieli, mimo ubóstwa dawali datki pieniężne na założenie biblioteki szkolnej. O ówczesnych uczniach pani Pawłowowa napisała tak: „Jeśli chodzi o dzieci, to element naprawdę dobry, podatny, spokojny, miły i pracowity. Nauczyciel ma wśród nich autorytet, trudności wychowawczych nie było.”

            Nauka w szkole odbywała się na dwie zmiany: rano klasy III i IV, po południu I i II.

W roku szkolnym 1946/47 do czterech klas uczęszczało 128 uczniów, uczyło dwoje nauczycieli:  Franciszka Pawłowowa i Wiesław Wichniarz, a po jego odejściu  Krystyna Frycz.

            Szkolny sprzęt był przestarzały, uszkodzony przez Niemców. Uczniowie pisali piórami maczanymi w atramencie, który znajdował się w szklanych pojemnikach wpuszczonych w otwory pochylonych blatów ławek.

            Począwszy od roku 1946 jedną ze stałych uroczystości szkolnych była choinka, podczas której uczniowie deklamowali, śpiewali, przedstawiali scenki. Posiłki dla dzieci przygotowywali rodzice, którzy na uroczystość przybywali bardzo licznie, gdyż szkoła pełniła wówczas dla miejscowej ludności ważną funkcję kulturotwórczą.

W związku z istniejącym wówczas w Polsce Ludowej ustrojem socjalistycznym i pozostawaniem naszego kraju w orbicie wpływów ZSRR, co nastąpiło po konferencji koalicjantów antyhitlerowskich w Jałcie w roku 1945, dość cyklicznie odbywały się uroczystości związane z urodzinami I sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Józefa Stalina, obchody rocznic Rewolucji Październikowej połączone z odczytami dla okolicznej ludności, podejmowane były różne działania w ramach „przyjaźni polsko – radzieckiej”. Od roku 1952 uroczystości rocznicowe związane z wybuchem rewolucji w Rosji, były obchodzone w remizie strażackiej w Starym Pilczynie, by mogło w nich uczestniczyć więcej ludzi.

            Pierwszą wycieczką zorganizowaną przez szkołę była podróż furmankami nad Wisłę w roku 1949. Dzieci mogły zobaczyć statek pasażerski żeglugi śródlądowej.

Celem drugiej szkolnej wycieczki  w roku 1950 była Warszawa. Uczestnicy obejrzeli m. in. zniszczenia wojenne stolicy.

            1 IX 1951 roku uczniowie wysłuchali przez radio przemówienie ministra oświaty.

W tym roku szkole przybywa klasa V, a do pracy przyjęty jest trzeci  nauczyciel,  A. Dymiński, a na miejsce nauczycielki G. Kander przyszła H. Piętka. Komitet Rodzicielski wynajmuje trzecią izbę lekcyjną w domu p. Bednarczyk. Komitet zajmował się wówczas również wynajmem i remontami mieszkań dla nauczycieli.

            Jako następne uroczystości w roku 1952 odbyły się: akademia pierwszomajowa i Święto Dziecka. Uczniowie świętowali na ,,majówce” w lesie, zostali obdarowani podarkami, cukierkami, bawili się w różne gry.

            W tym samym roku kierowniczka szkoły podczas zebrania z rodzicami zgłosiła potrzebę wybudowania drugiej szkoły, która stanęłaby obok dotychczasowej, żeby nie było problemu z przemieszczaniem się uczniów i nauczycieli. Wniosek o lokalizację zgłoszony przez p. F. Pawłow  przepadł w głosowaniu. Większość opowiedziała się za odbudowaniem jeszcze niedokończonego a już zniszczonego przez Niemców Domu Ludowego usytuowanego niedaleko skrzyżowania dróg Pilczyn Stary – Melanów. Na rzecz odbudowy szkoły rodzice opodatkowali się po 30 złotych, urządzano dochodowe zabawy z loteriami.

Zasłużonymi członkami społeczeństwa działającymi na rzecz rozbudowy szkoły w tamtym czasie byli: Aleksander Pytlarczyk, Stanisław Głażewski, Wacława Domarecka.

            W roku szkolnym 1952/53 szkole przybywa klasa VI.  Do Łaskarzewa chodzą już tylko uczniowie klasy VII.

W ramach prac społecznych dzieci klas starszych biorą udział w akcji „walka ze stonką ziemniaczaną”.

            W roku 1953 odbyły się w klasie VI egzaminy promocyjne do klasy VII z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, biologia.

            Rok szkolny 1953/54 jest kolejnym etapem w rozwoju szkoły. Trzeciego  listopada zostaje oddana jedna z klas w nowej szkole. Tak więc szkoła liczy 3 izby klasowe własne i jedną wynajętą.

W tym roku po raz pierwszy szkołę opuścili absolwenci klasy VII. Na 28 uczniów tej klasy szkołę podstawową ukończyło 25.

            W roku szkolnym 1954/55 do szkoły uczęszcza 156 uczniów, pracują następujący nauczyciele: Franciszka Pawłowowa, Adela Kliczek, Zofia Piekarska i Barbara Kiliszek.

 13 XI ważnym wydarzeniem kulturalnym był wyjazd uczniów klas VI i VII do Teatru Narodowego w Warszawie na spektakl „Zemsty”.

W styczniu 1955 roku sześcioro najlepszych uczniów bierze udział w uroczystej choince w Warszawie. Zaś w czerwcu odbyła się czterodniowa wycieczka do Zakopanego, w której wzięło udział 59 uczniów i czworo opiekunów.

            Rok szkolny 1955/56 był bardzo radosny dla całej społeczności. Dzięki licznym staraniom natury administracyjno – gospodarczej pani kierowniczki szkoły i Komitetu Rodzicielskiego, ofiarności i pracy społeczeństwa, oddano do użytku kolejną klasę w nowej szkole, kancelarię i korytarz. Szkoła była otynkowana, miała duże okna i jak na tamte czasy, wydawała się nowoczesna. Przemieszczanie się dzieci z jednej szkoły do drugiej sprawiało nieco problemów, bo „mógł być kłopot z karnością i dyscypliną” – jak w kronice napisała Franciszka Pawłowowa. Należy dodać, że budynek tej „nowej” szkoły już nie istnieje, został rozebrany. Przejściowo mieściły się tam klubokawiarnia i biblioteka.

 W szkole promowano czytelnictwo, dbano, aby uczniowie znali sylwetki największych polskich twórców. 26 XI 1955 r. odbyła się wieczornica poświęcona 100-leciu śmierci Adama Mickiewicza, która była kolejnym wydarzeniem kulturalnym również dla okolicznych mieszkańców.

Podobnie jak w ubiegłym roku odbyła się czterodniowa wycieczka do Gdańska i Malborka z udziałem 64 uczniów klas V, VI i VII.

Należy dodać, że od roku 1956 rozpoczyna się udział młodzieży szkolnej w pochodach pierwszomajowych. W tym roku pochód odbył się w Sobolewie.

Rozpoczęcie roku szkolnego  1957/58 kierowniczka Pawłowowa zanotowała: „Dzieci z kwiatami, odświętnie ubrane przybyły do szkoły (…) Podczas Rady Pedagogicznej nastąpił ostateczny przydział przedmiotów nauczania, wychowawstwa i organizacji uczniowskich. Projekt organizacyjny szkoły w bieżącym roku szkolnym przewiduje szkołę siedmioklasową o 5 siłach nauczycielskich. Liczba dzieci wynosi 171.”

Nauczycielkami wówczas były: Janina Górczyńska (później Piotrowska), Krystyna Winek (później Jankowska), Barbara Kalbarczyk, Józefa Kliczek. W roku następnym pracę rozpoczynają Krystyna Szwed i Janina Larkiewicz.

            Praca nauczycieli i jej efekty były sprawdzane przez powiatowe władze oświatowe w osobach wizytatorów i inspektorów. Wyniki wizytacji były zadawalające. Znamienne są słowa wizytatora Kazimierza Peciakowskiego podczas podsumowania kontroli szkoły w roku 1959:  „Do takiej szkoły nie powstydziłbym się przywieźć i ministra”.

           

Lata 1960 -  1971

            Rok szkolny 1959/60 był dla szkoły ważny co najmniej z dwóch powodów: społeczność szkolna włączyła się do działań mających na celu upamiętnienie 1000-lecia państwa polskiego.

Drugi powód jest ściśle związany z pierwszym – powstał Społeczny Fundusz Budowy Szkół 1000-lecia”. Ze względu na dużą liczbę dzieci w rejonie szkoły w Pilczynie i trudne warunki lokalowe, w roku tym Inspektorat Oświaty i Powiatowa Rada Narodowa włączyli Pilczyn do planu budowy nowej szkoły. Nauczyciele razem z sołtysami zajęli się zbiórką pieniędzy na fundusz.

Do szkoły pięć razy w wymienionym roku szkolnym przyjeżdżało  kino objazdowe.

            W roku szkolnym 1960/61 liczebność klas wynosiła: I kl. – 26, II kl. – 22, III kl. – 35, IV kl. – 35, V kl. – 35, VI kl. – 18, VII kl. – 23. Ważnym wydarzeniem kulturalnym w tym roku był wyjazd pociągiem do Warszawy na film „Krzyżacy” Aleksandra Forda według powieści Henryka Sienkiewicza.

            W następnym roku szkolnym 1961/62, dla uczczenia zbliżającego się tysiąclecia państwa polskiego szkoła wzięła udział w akcji posadzenia 500 drzew w pobliskich lasach.

Praca Komitetu Budowy Szkoły polega głównie na gromadzeniu potrzebnej dokumentacji, w tym tej związanej z lokalizacją szkoły. Do najbardziej udzielających się  na rzecz budowy szkoły mieszkańców Franciszka Pawłowowa zaliczyła: Wacławę Domarecką, Karolinę Liberadzką, Józefa Liberadzkiego i Stefana Wojdata, oraz wielu innych nie wymienionych z nazwiska.

            W tym roku szkolnym, wzorem poprzednich, ważnym wydarzeniem były obchody Dni Książki i Prasy z konkursami czytelniczymi, zakończone nagrodami.

Zespół nauczycielski zasila Apolonia Lipińska.

            W roku szkolnym 1963/64 wyznaczony został teren pod budowę szkoły o powierzchni 1.41 ha, wykupiony od trzech rolników. 30 IV 1964 r. pojawiły się na placu pierwsze samochody ciężarowe z materiałami budowlanymi. W dniu 22 VIII tego roku został wmurowany kamień węgielny pod nową szkołę. W uroczystości brały  udział władze powiatowe, przedstawiciele PZPR oraz miejscowa ludność.

            Rok szkolny 1965/66 rozpoczął się jeszcze w starym budynku. 29 XII 65 r. komisja zdawczo – odbiorcza sporządziła protokół i podpisała przyjęcie budynku szkolnego.

Szkoła była jednopiętrowa. Na parterze mieściły się 3 klasy lekcyjne, sala gimnastyczna (obecna świetlica), kancelaria kierownika szkoły, pokój nauczycielski (obecnie pomieszczenie przedszkola), gabinet lekarski (teraz pokój zastępcy dyrektora), sanitariaty, w tym prysznice przy sali gimnastycznej, kuchnia i holl. Na piętrze znajdowały się również trzy klasy lekcyjne, korytarz oraz sanitariaty. W szkole działało centralne ogrzewanie i kanalizacja. Na dole znajdowała się kotłownia i pomieszczenie na opał.

Komitet Rodzicielski zobowiązał się zająć ogrodzeniem terenu szkolnego siatką.

Dość szybko rozpoczęto prace porządkowe wewnątrz budynku i na terenie. Wiele pracy włożyli rodzice: myli okna, pastowali podłogi, potem razem z uczniami grodzili teren. Uczniowie w ramach prac społecznych, wraz ze swymi wychowawcami, sadzili rośliny ozdobne.

Oficjalne otwarcie nastąpiło 16 IV 1966 roku z udziałem przedstawicieli ugrupowań partyjnych, władz oświatowych, powiatowych, terenowych i przedstawicieli wojska polskiego, Komitetu Rodzicielskiego, społeczności szkolnej oraz okolicznych mieszkańców (w tym najstarszego gospodarza, byłego wójta Filipa Paziewskiego. Uroczystość uświetniła orkiestra wojskowa z Garwolina.

Po przecięciu wstęgi przez posła Stanisława Matusiaka, posadzono 4 pamiątkowe drzewa: 2 lipy i 2 dęby, z których zachował się i pięknie rośnie na placu szkolnym jedynie czerwony dąb – Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego.

 

Dzień otwarcia szkoły „tysiąclatki” był niezwykle ważnym wydarzeniem szczególnie dla uczniów – nie  musieli już  znosić niedogodności związanych z „wędrówkami” od budynku do budynku, chłodem w mroźne zimowe dni i ćwiczeniami gimnastycznymi w nieprzygotowanych do tego pomieszczeniach.

            Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1966/67 była więc bardzo radosna, bo już w nowej szkole. W tym roku do pracy w szkole przychodzi nowy nauczyciel, Antoni Kulik i obejmuje nauczanie biologii i wychowania fizycznego.

 Kierowniczka szkoły i Komitet Rodzicielski wystąpili z wnioskiem o nadanie szkole imienia pisarki Marii Dąbrowskiej. Datę ustalono na dzień 19 V 1967 r., w drugą rocznicę śmierci pisarki.

Na uroczystość zaproszono władze oświatowe, budowniczych szkoły, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Gromadzkiej Rady Narodowej, przedstawicieli Komitetu Powiatowego PZPR.

            W roku szkolnym 1969/70 w ośmioklasowej szkole podstawowej pracowali nauczyciele: Krystyna Bijata, Jadwiga Larkiewicz, Krystyna Jankowska, Janina Piotrowska, Antoni Kulik, Danuta Paciorek, Krystyna Szwed i Franciszka Pawłow.

Kierująca szkołą notuje: „Szkoła dobrze obsadzona i nauczycielstwo umie dobrze pracować”.

W dniach 3 – 6 VI 1970 r. na wycieczkę w Bieszczady pojechało 60 uczniów.

            W roku szkolnym 1970/71 kończy się pewien etap w historii miejscowej szkoły. Na emeryturę postanawia odejść wieloletnia kierowniczka szkoły, pani Franciszka Pawłowowa.

W tym miejscu przytoczę obszerniejszy zapis z kroniki szkolnej skreślony jej ręką: „Zdecydowałam, że przejdę na emeryturę i dnia 1 II 1971 r. złożyłam do Wydziału Oświaty pismo, w którym zrezygnowałam z dalszej pracy meldując jednocześnie, że od 1 IX 1971 r. wakować będzie miejsce kierownika szkoły i nauczyciela polonisty w jednej osobie.(…)

            Pracowałam w szkolnictwie 46 lat a na placówce w Pilczynie 25 lat. Byłam nauczycielką z powołania, kochałam dzieci i pracę szkolną,  będzie mi ona bliską  i kochaną do końca życia”.

 

Lata 1971 – 1989

            W roku szkolnym 1971/72 funkcję dyrektora szkoły obejmuje Teofil Dębek, który jest nauczycielem b iologii i chemii.

W kronice szkoły zanotowano szczególne uroczyste obchody święta Ludowego Wojska Polskiego w październiku oraz Dnia Edukacji Narodowej przygotowane przez uczniów klasy VIII.

W roku 1972 rozpoczyna działalność Szkolna Kasa Oszczędności.

            Rok szkolny 1973/74 przynosi zmiany personalne wśród nauczycieli. Funkcję dyrektora po Teofilu Dębku (który został dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej w Łaskarzewie) obejmuje Antoni Kulik. Odeszły też nauczycielki Krystyna Dębek i Barbara Grudka. Na ich miejsce przychodzi Elżbieta Pytlarczyk.

24 IX odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia, podczas którego pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i otrzymali szkolne tarcze.

Z okazji 30-lecia PRL-u zorganizowano konkursy: malarski i rzeźbiarski poświęcone tej tematyce. Uczniowie uczcili obchody rocznicowe czynami społecznymi: sadzeniem kwiatów i krzewów ozdobnych. Wybudowano chodnik, a teren boiska oddzielono od szkoły siatką.

Rozpoczęto realizację projektu „Szklanka gorącego mleka” pod patronatem SU z opiekunem – Janiną Piotrowską. Przy szkole działało ognisko przedszkolne, opiekunką którego była Czesława Marcińczak.

            W roku szkolnym 1976/77 podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej cztery nauczycielki: Krystyna Bijata, Krystyna Jankowska, Czesława Marcińczak i Krystyna Szwed zostały odznaczone Złotymi Krzyżami Zasługi.

Z innych uroczystości szkolnych należy odnotować poranek upamiętniający wybuch II wojny światowej, obchody kolejnej rocznicy Rewolucji Październikowej, którą przygotowywała z uczniami Elżbieta Pytlarczyk.

W celu podniesienia poziomu higieny osobistej uczniów, w listopadzie zapoczątkowano międzyklasowy konkurs czystości.

Na wycieczkę do Puszczy Białowieskiej pojechało 52 uczniów.      

            W roku  szkolnym  1977/78 rozpoczynają pracę Halina Gurba i Elżbieta Rejnik.

Dzięki staraniom dyrektora Antoniego Kulika  i dyrektora Gminnej Szkoły Zbiorczej Teofila Dębka postanowiono uruchomić w Pilczynie jednooddziałowe przedszkole.

Część pomieszczeń zaadaptowano na potrzeby przedszkolaków. Tradycyjne do prac przyłączyli się rodzice. 22 II 1978 r. funkcję dyrektora przedszkola objęła Danuta Kulik.

            Inauguracja roku szkolnego 1978/79 przebiegała w następującym porządku:

- wysłuchanie przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania

- przemówienie dyrektora

- ślubowanie uczniów klasy I

- przemówienie przedstawicieli władz partyjnych

- złożenie kwiatów w miejscach pamięci narodowej.

W tym roku  szkoła była otwarta dla uczniów podczas przerwy zimowej. Mogli oni korzystać z gier, jeździć na łyżwach na sporządzonym na części boiska lodowisku. Uruchomiono również wypożyczalnię łyżew.

Uroczyście obchodzono Tydzień Kultury Fizycznej. Wszystkie te działania wskazują na dbałość o rozwój sprawności fizycznej uczniów.

Szkolne koło PCK zorganizowało quiz wiedzy na temat walki z gruźlicą.

Przy szkole funkcjonowało ognisko harcerskie.

            W roku szkolnym 1980/81 pracę rozpoczęły nauczycielki Wiesława Kazimierak i Mirosława Bieńko.

SKS, którego opiekunem był dyrektor A. Kulik, zorganizował „zieloną salę gimnastyczną” i przeprowadził kurs i egzamin na kartę rowerową, w wyniku czego kartę otrzymało 70 uczniów szkoły.

            Ze względu  na sytuację polityczną w kraju – coraz większą rolę opozycji, działanie związku zawodowego „Solidarność” -  priorytetem w roku szkolnym 1981/82 było wychowanie socjalistyczne z uwzględnieniem wychowania patriotycznego.

W szkole funkcjonują takie organizacje i koła jak: Samorząd Uczniowski, drużyna ZHP i zuchów, PCK, SKS, LOP, Spółdzielnia Uczniowska.

Pracę w szkole rozpoczyna Krystyna Gładysz.

            W roku szkolnym 1982/83 zostaje powołany pełnomocnik  dyrektora do spraw resocjalizacji, którym została Halina Gurba. Należy przypomnieć, że wówczas nie było  w szkołach etatu pedagoga szkolnego, bardzo  rzadko korzystano z pomocy psychologa, gdyż dostępność do tego typu specjalisty nie była powszechna, pełnomocnik miał więc po troszę wypełniać społecznie ich zadania.

Minister oświaty zalecił  w tym roku placówkom szkolno – wychowawczym specjalne zadania, które miały na celu wyeliminować udział młodzieży szkolnej w różnego rodzaju nieoficjalnych zebraniach, manifestacjach. W tym miejscu należy przypomnieć o głównej przyczynie takich działań ministra oświaty -  tragicznej śmierci maturzysty, Grzegorza Przemyka, który świętował maturę na Placu Zamkowym w Warszawie w maju 1983 roku. Został pobity przez milicjantów, w wyniku czego zmarł.

            Rok szkolny 1983/84 również nie jest wolny od indoktrynacji ideologii socjalistycznej. W związku z  40. rocznicą ogłoszenia PKWN w szkołach zaleca się eksponowanie dorobku PRL-u  i znajomości historii Polski socjalistycznej wśród uczniów.

W kwietniu, miesiącu pamięci narodowej, zorganizowano apele, zbiórki harcerskie, wieczornice poświęcone pamięci Polaków, którzy „szczególnie zasłużyli się dla budowy państwa socjalistycznego”.

Na rzecz szkoły podjęto następujące czyny społeczne:

 - ogrodzenie płotkiem szkolnego ogródka

 - zbudowanie pomieszczenia na sklepik szkolny

 - budowa ścieżki lekkoatletycznej

 - sadzenie drzewek przez  uczniów dla uczczenia 40-lecia PRL.

            W roku szkolnym 1984/85 pracę w szkole rozpoczyna Stanisław Gurba.

Zostały zniesione gminne szkoły zbiorcze. Powołano rejony szkolne. Rejon garwoliński obejmował 32 szkoły i 30 przedszkoli. Sprawami administracyjnymi zajmowały się zespoły  administracyjno – gospodarcze. Taki zespół dla szkoły w Pilczynie mieścił się w Łaskarzewie.

Podczas pracy ideowo - wychowawczej eksponowano treści o następującej tematyce:

 - 40 lat  PRL

 - 45 lat od zwycięstwa nad faszystowskimi Niemcami

 - 40 rocznicy zawarcia układu o przyjaźni i współpracy polsko-radzieckiej

 - 30 rocznicy powstania Układu Warszawskiego (miał być komunistycznym odpowiednikiem   struktur NATO). Odbyło się szkolenie ideologiczne dla kadry pedagogicznej „Świecka szkoła warunkiem tolerancji wyznaniowej i światopoglądowej”.

Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano trzydniowy biwak w Wanatach.

Na szkolnym terenie postawiono drewniany domek jako mieszkanie dla dyrektora szkoły.

            W roku szkolnym 1985/86 pracowali następujący nauczyciele: Antoni Kulik, Danuta Kulik, Krystyna Bijata, Krystyna Gładysz, Halina Gurba, Czesława Marcińczak, Wiesława Kazimierak, Alicja Pytlarczyk (po mężu Krogulec), Elżbieta Pytlarczyk, Mirosława Ściblak (po mężu Gładysz), Lucyna Zalasińska (po mężu Lis).

22 II 86 r. podczas zebrania z rodzicami dyrektor A. Kulik przedstawił koncepcję rozbudowy szkoły. Ponieważ w szkole funkcjonowało dwuoddziałowe przedszkole, 172 uczniów szkoły podstawowej chodziło do szkoły na dwie zmiany, uczyli się tylko w 5 izbach lekcyjnych.

Na zebraniu powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły i jego prezydium. W skład SKRS weszli: Jan Bieńko, Zofia Gładysz, Helena Kurach, Wiesław Paziewski, Wiesława Piętka, Barbara Ruta, Jan Paziewski, Stanisław Pytlarczyk, Andrzej Talarek, Apolonia Zuchniak, Marek Zackiewicz, Antoni Kulik.

28 II zatwierdzono ogólny harmonogram rozbudowy szkoły:

I etap – dobudowanie dwóch izb lekcyjnych i zaplecza socjalnego, II etap – dobudowanie sali gimnastycznej.

            Do kadry pedagogicznej w roku szkolnym 1987/88 dołączają: Teresa Kusak, Jolanta Paśnik (po mężu Paziewska), Elżbieta Ściblak (po mężu Kusak).

Od 2 XI 87 r. w szkole była prowadzona akcja dożywiania – dla uczniów przygotowywano bułki i mleko.

W tym roku z udziałem społeczeństwa wykopano fundamenty pod rozbudowywane pomieszczenia szkolne.

Odbyła się trzydniowa wycieczka w Bieszczady.

            1 IX 1988 r. został wprowadzony do szkół Kodeks Ucznia. Przez pierwszy semestr uczniowie szkoły zapoznawali się z nim, a członkowie rady pedagogicznej opracowywali wewnętrzny regulamin szkoły. Powoli rozpoczyna się czas  autonomii szkół i powoli  kończy się etap centralizacji w ministerstwie oświaty.

Do kadry pedagogicznej dołączyła Hanna Sereja.

Z prac gospodarczych – wykonano remont dachu i elewacji, wymieniono drzwi i podłogi szkolne.

1 maja nie było pochodu w Łaskarzewie, tylko festyn. 3 maja odbyła się uroczystość pod pomnikiem w Łaskarzewie z udziałem uczniów z Pilczyna. 9 maja świętowano dzień zakończenia II wojny światowej wiecem i biegiem ulicznym o puchar naczelnika UM również z udziałem uczniów ze szkoły w starym Pilczynie.

            Rok szkolny 1989/90 kończy  pewien etap w historii szkolnictwa polskiego, w tym również naszej szkoły. W związku z rodzącą się demokracją i  transformacją ustrojową kraju kończy się odgórnie sterowana  polityczna indoktrynacja młodzieży szkolnej i nauczycieli. Należy przypomnieć, że nauczyciele byli jedną z nielicznych grup zawodowych poddanych tzw. weryfikacji ideologicznej po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego w grudniu 1981 roku. W obecności dyrektorów placówek, przedstawiciela oświaty i powiatowego sekretarza PZPR (w moim – E. G. przypadku) pracownicy oświaty tłumaczyć się musieli m.in., dlaczego nie należą do PZPR, do ZNP (który wówczas był powiązany ze strukturami rządowymi), co sądzą o aktualnej władzy i co mogą zrobić dla rozwoju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Mimo nacisków ze strony władz oświatowych i partyjnych, większość  nauczycieli pozostała wierna swoim ideałom i wierze. Wbrew ideologii państwa socjalistycznego nadal pozostawali członkami Kościoła. Pamiętam byłą kierowniczkę szkoły, Franciszkę Pawłowową stojącą w kościele parafialnym w Łaskarzewie zawsze w tym samym miejscu i co tydzień przyjmującą komunię świętą. W tamtych czasach bycie praktykującym katolikiem piastującym  jednocześnie jakąś funkcję publiczną, należało do dużych aktów odwagi.

Rok ten zamyka także etap czynów społecznych młodzieży szkolnej i okolicznych mieszkańców, którzy zawsze odpowiadali na potrzeby środowiska szkolnego i świadczyli  na jego rzecz różne prace. Nie należy zupełnie deprecjonować czynów społecznych, gdyż dla uczniów były dobrą metodą wychowania przez pracę, a dla rodziców  - miejscem integracji i rodzenia się świadomej odpowiedzialności za los szkoły.

W dzisiejszych czasach rodzice również włączają się w życie szkoły, ale w inny sposób, o którym jeszcze napiszemy w tej krótkiej historii.

Lata dziewięćdziesiąte.

            Rok szkolny 1990/91 wnosi kolejne zmiany – od tego roku nauczanie  religii miało  odbywać się w szkole.

25 X zlikwidowano Inspektoraty Oświaty i Wychowania, a ich funkcje przejęli dyrektorzy placówek.

Kadrę nauczycielską zasilili następujący nauczyciele: Elżbieta Gałązka, Mirosław Kałaska, Jolanta Rutkowska (katechetka) i ksiądz Sylwester Borkowski.

Dyrektor A. Kulik powołał społecznych pełnomocników: zastępca dyrektora - Wiesława Kazimierak, pełnomocnik do spraw resocjalizacji – Elżbieta Gałązka, Halina Gurba – pełnomocnik do spraw proorientacji zawodowej (później M. Kałaska).

Opiekunami organizacji i kół działających w szkole zostali : Elżbieta Pytlarczyk – SU, Teresa Kusak – LOP, Krystyna gładysz – PCK, Jolanta Paziewska – SKS, Koło muzyczne – Mirosław Kałaska.

            W latach 1992 – 95 wykonano wiele prac na rzecz doskonalenia bazy szkoły: zmodernizowano łazienkę, zaadaptowano kotłownię z instalacji węglowej na gazową. Dzięki zaangażowaniu rodziców pomalowano korytarze, szatnie, pokój nauczycielski. W celu rozbudowy szkoły rodzice opodatkowali się w wysokości 300 tysięcy złotych od rodziny. Wykopano fundamenty, pobudowano ściany części należącej do pierwszego etapu rozbudowy.

            Rok szkolny 1995/96 jest także szczególnym dla historii szkoły. W 1996 r. gminy obligatoryjnie przejęły szkoły podstawowe, w tym odpowiedzialność za ich finansowanie.

Z pracy w naszej szkole odchodzi Lucyna Lis, na jej miejsce przychodzi nauczycielka religii Agnieszka Dźwigałowska.

15 IX 95 r. w ramach akcji „Sprzątania świata” uczniowie porządkują teren wokół szkoły.

22 XI w szkole rozpoczęła się wizytacja prowadzona przez wizytatorów  Oddziału Zamiejscowego w Garwolinie.

W tym roku szkoła mogła poszczycić się osiągnięciami dydaktycznymi: udział uczniów w konkursach przedmiotowych na szczeblu rejonowym, osiągnięcie dobrych wyników na egzaminach wstępnych do szkół średnich.

Uczniowie osiągnęli imponujące wyniki sportowe: III miejsce w finale wojewódzkiego turnieju „Dzikich drużyn” w piłce nożnej dziewcząt, III miejsce w zawodach drużynowych w tenisie stołowym w rejonie Garwolin, II miejsce w drużynowych mistrzostwach wiejskich szkół podstawowych w tenisie stołowym dziewcząt na szczeblu wojewódzkim, II miejsce w zawodach rejonowych SZS w piłce nożnej chłopców i awans do wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, III miejsce w wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych.

Szkole nadano order „Pomocna dłoń” przez fundację „Serce na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom”.

Prężnie działa Samorząd Uczniowski, który organizował uroczystość z okazji Dnia Niepodległości i  Dnia Edukacji Narodowej, przygotował upominki dla pierwszoklasistów z okazji pasowania ich na uczniów.

W tym roku szkolnym, zgodnie z kierunkiem zmian w oświacie, by uczeń nie był przedmiotem a podmiotem działań w szkołach, dyrektor przeprowadził wśród uczniów klas V – VIII ankietę „Co wpływa na moje samopoczucie w szkole”. Analiza ankiety pomogła nauczycielom w podjęciu działań, aby uczniowie w szkole czuli się jeszcze lepiej. Z ankiety wynikało, że na lepsze samopoczucie uczniów wpływa dobra organizacja zajęć pozalekcyjnych: dyskotek, wycieczek a także pedagogiczne podejście nauczycieli.

Wizytator ocenił pracę szkoły jako bardzo dobrą.

Z nowych inwestycji gospodarczych wymienić należy: całkowity remont dachu ze środków Komitetu Rodzicielskiego i Gminy Łaskarzew, zakup komputerów ze środków Komitetu Rodzicielskiego, rozpoczęcie II etapu rozbudowy szkoły (sali gimnastycznej i zaplecza), malowanie parteru.

Na uwagę zasługuje ogromna pomoc finansowa rodziców wspomagających rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej. Nowe skrzydło szkoły w 90% wykonano z funduszy Komitetu Rodzicielskiego.

            W roku szkolnym 96/97 inwestorem rozbudowującym szkołę jest Wójt Gminy Łaskarzew. Okoliczna ludność nadal włącza się do prac społecznych – dostarcza drewno na dach, wpłaca dowolne sumy na rozbudowę.

Był to rok, podobnie jak poprzedni,  obfity w wycieczki szkolne, w tym do: Żelazowej Woli, Wilanowa, Małopolski  Wschodniej, Nieborowa i Łowicza.

Uczniowie szkoły uzyskują sukcesy na etapach rejonowych i wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Są to: Katarzyna Paziewska – dwukrotna laureatka w wojewódzkim etapie  konkursu z historii (opiekun – Teresa Kusak), zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego z języka polskiego (opiekun – Elżbieta Gałązka) i Grzegorz Makowicz, który zajął I miejsce na konkursie wojewódzkim z biologii (opiekun – Wiesława Kazimierak).

W roku szkolnym 97/98 opiekunem SU została Teresa Kusak. Powstaje izba pamięci regionalnej. W drugim półroczu wychodzi pierwszy numer szkolnej gazetki „Nasze Sprawy”, (kontynuacją gazetki jest później ,,Sqlnews”), którego redaktorem technicznym jest Mirosław Kałaska, a redaktorem ds. literackich Elżbieta Gałązka.

Od roku szkolnego 98/99 szkoła może się poszczycić pracownią komputerową, salą gimnastyczną i dobrze wyposażoną klasą fizyczno – chemiczną.

W latach dziewięćdziesiątych prężnie działa Samorząd Uczniowski, który organizuje i współuczestniczy w organizowaniu wielu imprez o charakterze kulturalno – wychowawczym, takich jak: dyskoteki okolicznościowe, walentynki, pierwszy dzień wiosny, Dzień Kobiet,  Dzień Chłopaka, akcja „Sprzątanie świata”, Dzień Edukacji Narodowej.

Lata 2000 – 2014

Od roku szkolnego 2000/01 zaczyna funkcjonować Zespół Szkół w Starym Pilczynie, w skład którego wchodzą: Publiczne Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej i Publiczne Gimnazjum.

Dyrektorem Zespołu Szkół jest Antoni Kulik, a zastępcami Danuta Kulik i Elżbieta Pytlarczyk. Kierownikiem świetlicy zostaje Beata Paziewska.

W roku szkolnym 2004/05 do szkoły podstawowej chodziło 126 uczniów. Wychowawcami byli:

Milena Balcerzak – Węgrzyn kl. I

Renata Balcerzak – kl. II a

Elżbieta Kusak – kl. II b

Mirosława gładysz – kl. III

Norbert Gałązka – kl. IV

Hanna Dębek – kl. V

Halina Gurba – kl. VI

Alicja Krogulec – kl. ,,0”

            Ważnym wydarzeniem dla Zespołu Szkół było uroczyste posadzenie 3 maja 2006 roku na terenie szkoły dębu upamiętniającego papieża Jana Pawła II. Należy przypomnieć, że dęby sadzone w wymienionym roku na terenie miast i gmin powiatu garwolińskiego wyrosły z nasion dębu Chrobry poświęconych przez samego Ojca świętego Jana Pawła II.

W uroczystości brali udział m. in. ksiądz kanonik Edward Syczewski, wójt Gminy Łaskarzew Marian Korycki, burmistrz Łaskarzewa  Waldemar Larkiewicz i wielu innych gości.

Na dziedzińcu szkoły zebrali się uczniowie, nauczyciele, rodzice, okoliczna ludność i strażacy. Uroczystość uświetniła orkiestra strażacka i występy uczniów.

Tak oto na terenie szkoły rosną nieopodal siebie dęby upamiętniające ważne dla naszego kraju wydarzenia historyczne: tysiąclecie chrztu państwa polskiego i pontyfikat świętego Jana Pawła II, dzięki któremu rozwinęła się demokracja w naszym kraju pod koniec drugiego tysiąclecia.

W latach 2000 – 2014 uczniowie przygotowywali dla całej społeczności szkolnej różne uroczystości: jasełka upamiętnienie żołnierzy, rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Papieski, Dzień Edukacji Narodowej, polskich pomordowanych w Katyniuwystąpień i  duże . Należy odnotować ciekawe scenariusze,  wysoki poziom tych zaangażowanie nauczycieli w przygotowanie dzieci.

Co roku wychowawcy klas I – III i IV – VI oraz poloniści przygotowują swych podopiecznych do konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego.

Uczennica Aleksandra Paziewska w finale wojewódzkiego etapu konkursu im. Kornela Makuszyńskiego zajęła II miejsce recytując „Kwokę” J. Brzechwy. Przygotowywała ją Elżbieta Kusak.

Uczennica Oliwia Paśnik zajęłą w finale XXIX  Konkursu I miejsce za recytację wiersza K.I. Gałczyńskiego „Strasna zaba”. Przygotowała ją Anna Błażejczyk.

Co roku nauczyciele klas I-szych starannie przygotowują dzieci do uroczystości pasowania na ucznia, a nauczyciele biblioteki szkolnej przyjmują ich do grona czytelników przygotowując dla nich różne atrakcje.

W roku szkolnym 2001/02 uczeń klasy II Jacek Makowicz (wychowawca – Elżbieta Kusak) zajął I miejsce podczas konkursu na napisanie własnej książki zorganizowanym przez Bibliotekę pedagogiczną w Siedlcach (opiekun Agnieszka Trzmiel). W roku 2004 uczeń Piotr Grudzień zajął pierwsze  miejsce w konkursie „Wydajemy komiks” zorganizowanym również przez Bibliotekę Pedagogiczną w Siedlcach (opiekun Alicja Pytlarczyk).

Uczniowie szkoły podstawowej otrzymują dobre wyniki na sprawdzianach w szóstej klasie. Biorą udział w różnych konkursach pozaszkolnych, m.in. w powiatowym Konkursie Piosenki o Zdrowiu, których byli laureatami (opiekunowie – Mirosław Kałaska, Alicja Krogulec, Hanna Dębek), w licznych konkursach plastycznych i  przedmiotowych.

W tych latach SU działał wspomagany przez opiekunów – Agnieszkę Janisiewicz i Beatę Paziewską, a ostatnio Annę Błażejczyk.

Na uwagę zasługuje owocna praca samorządu szkoły podstawowej z UNICEF-em. Do cyklicznych akcji SU zaliczyć należy „Górę Grosza”, WOŚP i liczne akcje pod patronatem UNICEF-u, m.in. Dzień Wolontariatu, Dzień Zmian i wiele innych.

W roku szkolnym 20011/12 realizowany był projekt „Przygoda z teatrem” autorstwa Anny Błażejczyk, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu uczniowie naszej szkoły mogli obejrzeć 17 spektakli wystawionych przez warszawskie teatry takie jak: Teatr Dramatyczny, Teatr Syrena, Teatr Buffo, Teatr Bajka, Teatr Lalkowy Guliwer. Dla niektórych uczniów były to pierwsze kontakty z profesjonalnymi scenami teatralnymi. Stały się one źródłem niezapomnianych wrażeń estetycznych.

Nauczyciele i wychowawcy dbają o rozwój kulturalny uczniów organizując co roku wyjazdy na przedstawienia teatralne i seanse filmowe do garwolińskiego Domu Kultury.

            Pierwsza dekada XXI wieku zapisała się w historii naszej szkoły odejściem na emeryturę wielu cenionych i zasłużonych  pedagogów: wieloletniej dyrektorki przedszkola Danuty Kulik, wicedyrektorki Zespołu Szkół i nauczycielki języka polskiego Elżbiety Pytlarczyk, nauczycielki klas I-III i wychowawczyni świetlicy Renaty Balcerzak, nauczycielki chemii i historii Teresy Kusak, nauczycielki matematyki Krystyny Gładysz, nauczycielki matematyki Haliny Gurby, nauczycielki biologii Wiesławy Kazimierak, nauczycielki przedszkola Hanny Serei, wychowawczyni świetlicy Kamili Rutkowskiej, nauczyciela fizyki Stanisława Gurby.

Nauczyciele ci byli wychowawcami i przewodnikami nie tylko swoich uczniów, lecz również pedagogów dopiero zaczynających pracę w szkole.

W roku 2012 odchodzi na emeryturę Antoni Kulik, który pełnił tę funkcję przez 39 lat.

Przyczynił się do rozwoju szkoły poprzez staranne dobieranie kadry pedagogicznej,  umiejętne zachęcanie społeczności do partycypowania w kosztach rozbudowy szkoły, podnoszenie kultury fizycznej  uczniów i  zainteresowanie ich sportem. Dzięki  staraniom byłego dyrektora szkoła w Pilczynie ciągle podnosiła  standardy dydaktyczne, wychowawcze i lokalowe. Zespół Szkół w Starym Pilczynie jako jedna z nielicznych szkół tego typu  miał na etacie pedagoga i psychologa wspierających pracę wychowawczą. Za zasługi dla oświaty Antoni Kulik został odznaczony w 2010 roku medalem Komisji Edukacji Narodowej.

1 IX 2012 roku dyrektorem szkoły zostaje p. Lucyna Domaszczyńska. Podczas trzyletniego zarządzania przez dyrektor Lucynę Domaszczyńską budynek szkolny został wyposażony w nową instalację grzewczą. Zostały ocieplone, otynkowane i pomalowane zewnętrzne ściany budynku, wymieniono wszystkie okna. Pracownicy obsługi zyskali pomieszczenie socjalne.

Dzięki usilnym staraniom pani dyrektor, gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół w Starym Pilczynie otrzymało imię księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 1 czerwca 2014 roku. Jednocześnie szkoła zyskała sztandar.

20 czerwca 2015 roku pani Dyrektor Domaszczyńska zmarła po długiej i ciężkiej chorobie.

 

Dalsze karty historii szkoły w Starym Pilczynie „zapisują się” pod kierownictwem nowego dyrektora Beaty Pziewskiej, która pełni tę funkcję od 1 IX 2015 roku.

 

                                                                            Elżbieta Gałązka