PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

 

 

OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ GWO

·     Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum. Nowa wersja, praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej, Gdańsk 2011

 

 

 

4 GODZ. TYGODNIOWO                115 GODZ. W CIĄGU ROKU

 

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH:    

K – konieczny - ocena dopuszczająca (2);

P – podstawowy - ocena dostateczna (3);

R – rozszerzający - ocena dobra (4);

D – dopełniający - ocena bardzo dobra (5);

W – wykraczający - ocena celująca (6)

 

 

Tematy nieobowiązkowe oznaczono szarym paskiem.


DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h)

 

TEMAT ZAJĘĆ

CELE PODSTAWOWE

CELE PONADPODSTAWOWE

1. Lekcja organizacyjna.

Uczeń:

· zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki (K)

· zna PSO (K)

Uczeń:

 

2-4. System dziesiątkowy

· zna pojęcie notacji wykładniczej (K)

· zna sposób zaokrąglania liczb (K)

· rozumie potrzebę zaokrąglania liczb (K)

· rozumie potrzebę stosowania notacji wykładniczej w praktyce (P)

· umie oszacować wynik działań (K-P)

· umie zaokrąglić liczby do podanego rzędu (K-P)

· umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej (P)

· umie porównać liczby przedstawione w różny sposób (K-P)

· umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej (R)

· umie porównać liczby przedstawione na różne sposoby (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące różnych sposobów zapisywania liczb (R-D)

· zna inne systemy zapisywania liczb (R)

· umie zapisać liczby w systemie dwójkowym i nieduże – w     trójkowym (R-W)

· umie przedstawić w systemie dziesiątkowym liczbę, którą zapisano w innym systemie(dwójkowym, trójkowym) (R-D)

5-6.System rzymski

· zna znaki używane do zapisu liczb w systemie rzymskim (K)

· zna zasady zapisu liczb w systemie rzymskim(P)

· umie zapisać i odczytać liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim (K-P)

· umie zapisać i odczytać w systemie rzymskim liczby większe od 4000 (R-D)

7-9. Liczby wymierne i niewymierne

· zna pojęcia: liczby naturalnej, liczby całkowitej, liczby wymiernej (K)

· zna pojęcia: liczby niewymiernej, liczby rzeczywistej (K)

· zna pojęcia liczby przeciwnej do danej oraz odwrotności danej liczby(K)

· rozumie różnicę pomiędzy rozwinięciem dziesiętnym liczby wymiernej a niewymiernej (P)

· umie podać liczbę przeciwną do danej (K) oraz odwrotność danej liczby (K-P)

· umie podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego (K-P)

· umie odczytać współrzędną punktu na osi liczbowej oraz zaznaczyć liczbę na osi liczbowej (K-P)

· zna pojęcie potęgi o wykładniku: naturalnym (K),  całkowitym ujemnym (P)

· zna pojęcie pierwiastka arytmetycznego II stopnia z liczby nieujemnej i III stopnia z dowolnej liczby (K)

· umie obliczyć potęgę o wykładniku: naturalnym(K), całkowitym ujemnym (P)

· umie obliczyć pierwiastek arytmetyczny II i III stopnia z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych (K)

· umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki (P-R)

· umie porównać (K) oraz porządkować (K-P) liczby przedstawione w różny sposób

· umie odczytać współrzędne punktów na osi liczbowej i zaznaczyć liczbę na osi liczbowej (R)

· umie porównać i porządkować liczby przedstawione w różny sposób (R-D)

 

10-11. Podstawowe działania na liczbach

· zna algorytmy działań na ułamkach (K)

· zna kolejność wykonywania działań (K)

· umie wykonać działania łączne na liczbach (K-P)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach (P)

 

· umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań (R-D)

· umie dokonać porównań, szacując wartości w zadaniach tekstowych (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach (R-D)

12-13. Działania na potęgach

i pierwiastkach

· zna wzory dotyczące potęgowania i pierwiastkowania (K)

· umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach (K-P)

· umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach (K-P)

· umie zapisać w postaci jednej potęgi potęgę potęgi o wykładnikach naturalnych (K-P), całkowitych (P-R)

· stosuje w obliczeniach notację wykładniczą (P-R)

· umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka (P)

· umie usunąć niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków (P)

· umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki (P-R)

· umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki (R-D)

· umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka (R)

· umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka (R-D)

· umie usunąć niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków (R)

 

14-15. Obliczenia procentowe

· zna pojęcie procentu (K)

· zna pojęcie promila (K)

· rozumie potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym (K)

· umie zamienić procent na ułamek i odwrotnie (K-P)

· umie obliczyć procent danej liczby (K-P)

· umie odczytać dane z diagramu procentowego (K-P)

· umie obliczyć liczbę na podstawie danego jej procentu (P)

· umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba (P)

· umie rozwiązać zadanie związane z procentami (P)

· umie obliczyć liczbę na podstawie danego jej procentu (R)

· umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba(R)

· umie rozwiązać zadanie związane z procentami (R-W)

16-17. Obliczenia procentowe (cd.)

· zna pojęcie punktu procentowego (P)

· zna pojęcie inflacji (P)

· umie obliczyć liczbę większą lub mniejszą o dany procent  (P)

· umie rozwiązać zadanie związane z procentami w kontekście praktycznym (P-R)

· umie obliczyć o ile procent wzrosła lub zmniejszyła się liczba (P-R)

umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentowego wzrostu (obniżki) (P-R)

· umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentowego wzrostu (obniżki) (R-D)

 18-19. Przekształcenia algebraiczne

· zna pojęcia: wyrażenie algebraiczne, jednomian, suma algebraiczna, wyrazy podobne (K)

· zna zasadę przeprowadzania redukcji wyrazów podobnych (K)

· umie budować proste wyrażenia algebraiczne (K)

· umie redukować wyrazy podobne w sumie algebraicznej (K-P)

· umie dodawać i odejmować sumy algebraiczne (K-P)

· umie mnożyć jednomiany, sumę algebraiczną przez jednomian (K) oraz sumy algebraiczne (K-P)

· umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez jego przekształcania (K-P) i po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń (P)

· umie przekształcać wyrażenia algebraiczne (P)

· umie opisywać  zadania tekstowe za pomocą wyrażeń algebraicznych (P)

· umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias (P)

· umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń (R-D)

· umie przekształcać wyrażenia algebraiczne (R-D)

· umie przekształcać wyrażenia algebraiczne stosując wzory skróconego mnożenia (R-D)

· umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias (R-D)

· umie usunąć niewymierność z mianownika stosując wzory skróconego mnożenia (R-D)

· umie stosować przekształcenia wyrażeń algebraicznych w zadaniach tekstowych (R-W)

20-24. Równania i układy równań

· zna pojęcie równania (K)

· zna pojęcia równań: równoważnych, tożsamościowych, sprzecznych (P)

· zna metodę równań równoważnych (K)

· zna pojęcie układu równań (K)

· zna pojęcie rozwiązania układu równań (K)

· zna pojęcia układów: oznaczonych, nieoznaczonych, sprzecznych (P)

· umie rozwiązać równanie (R-D)

· umie rozwiązać nierówność (R-D)

· umie rozwiązać układ liniowy metodą podstawiania lub metodą przeciwnych współczynników (R-D)

· umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji (R-D)

· umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji (R-D)

 

· zna metodę podstawiania (K)

· zna metodę przeciwnych współczynników (K)

· rozumie pojęcie rozwiązania równania (K)

· rozumie pojęcie rozwiązania układu równań (K)

· umie rozwiązać równanie (K-P)

· umie rozwiązać układ równań liniowych metodą podstawiania lub metodą przeciwnych współczynników (K-P)

· umie rozpoznać równanie sprzeczne lub tożsamościowe (P)

· umie rozpoznać układ sprzeczny lub nieoznaczony (P)

· umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji (K-P)

· umie przekształcić wzór (P)

· umie opisać za pomocą równania lub układu równań zadanie osadzone w kontekście praktycznym (P-R)

· umie przekształcić wzór (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z zastosowaniem równań lub układów równań (R-W)

25. Powtórzenie wiadomości

 

 

26-27. Praca klasowa i jej omówienie

 

 

 

DZIAŁ 2. FUNKCJE (18 h)

 

28-30. Odczytywanie wykresów

· rozumie wykres jako sposób prezentacji informacji (K)

· umie odczytać informacje z wykresu (K)

· umie interpretować informacje odczytane z wykresu (P)

· umie interpretować informacje odczytane z wykresu (R-W)

 

31-33. Odczytywanie wykresów (cd.)

· umie odczytać i porównać informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym układzie współrzędnych (K-P)

· umie interpretować informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym układzie współrzędnych (P)

· umie interpretować informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym układzie współrzędnych (R-D)

34-36. Pojęcie funkcji. Zależności funkcyjne

· zna pojęcie funkcji (K)

· zna pojęcia: dziedzina, argument, wartość funkcji, zmienna zależna i niezależna (K)

· zna pojęcie miejsca zerowego (K)

· rozumie pojęcie przyporządkowania (K)

· umie przedstawić funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i tabelki (K-P)

· umie odczytać wartość funkcji dla danego argumentu lub argument dla danej wartości z tabelki (K), wykresu (K) i grafu (K)

· umie wskazać miejsce zerowe funkcji (P)

· umie na podstawie wykresu funkcji określić jej monotoniczność (P)

· umie przedstawić funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i tabelki (R)

· umie wskazać miejsce zerowe funkcji (R-W)

· umie przedstawić wykres funkcji spełniającej warunki (R-D)

· umie podać argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne (R-D)

· umie odczytać z wykresu argumenty, dla których funkcja przyjmuje największą lub najmniejszą wartość (P-R)

37-39. Wzory a wykresy

· zna różne sposoby zapisu funkcji określonej danym wzorem (K-P)

· rozumie związek między wzorem funkcji a jej wykresem (K)

· zna etapy rysowania wykresów funkcji (P)

· umie sprawdzić rachunkowo i na wykresie, czy punkt należy do wykresu funkcji (K)

· umie na podstawie wzoru wyznaczyć argument dla danej wartości funkcji i odwrotnie (P)

· zna nazwy wykresów niektórych funkcji ( liniowa, parabola) (R)

· umie wyznaczyć współrzędne punktów przecięcia się wykresu z osiami układu współrzędnych (R-D)

· umie dopasować wzory do wykresów funkcji (R-D)

· umie zastąpić wzorem opis słowny funkcji (R-D)

 

· umie obliczyć miejsce zerowe funkcji (K-P)

· umie odczytać z wykresu miejsce zerowe (K-P)

· umie odczytać z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne (P)

· umie odczytać z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje określone wartości  (R-D)

· umie na podstawie wzoru narysować wykres funkcji (R-W)

· potrafi rozwiązać zadania tekstowe związane z wykresem funkcji i jej wzorem

40-42. Zależności między wielkościami proporcjonalnymi

· zna związek pomiędzy wielkościami wprost proporcjonalnymi (K)

· zna kształt linii będącej wykresem wielkości wprost proporcjonalnych (K-P)

· zna pojęcie współczynnika proporcjonalności (K-P)

· zna związek pomiędzy wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi (K)

· zna kształt linii będącej wykresem wielkości odwrotnie proporcjonalnych (K-P)

· umie rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne (P)

· umie obliczyć współczynnik proporcjonalności (P)

· umie opisać wzorem dane wielkości wprost proporcjonalne (P)

· umie narysować wykres funkcji typu y=ax jeśli dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych (P)

· umie rozpoznać wielkości odwrotnie proporcjonalne (P)

· umie opisać wzorem dane wielkości odwrotnie proporcjonalne (P)

· umie rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne (R)

· umie narysować wykres funkcji typu y=ax (R-D)

· umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami wprost proporcjonalnymi oraz ich wykresami (R-W)

· umie rozpoznać wielkości odwrotnie proporcjonalne (R)

· umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi oraz ich wykresami (R-W)

43. Powtórzenie wiadomości

 

 

44-45. Praca klasowa i jej omówienie

 

 

 

DZIAŁ 3. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE (17 h)

 

46-48. Trójkąty

· zna pojęcie trójkąta (K)

· zna warunek istnienia trójkąta (P)

· zna sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta (K)

· zna wzór na pole dowolnego trójkąta (K)

· zna twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie do niego odwrotne (K)

· zna wzory na obliczanie wysokości i pola trójkąta równobocznego (K)

· zna zależność między bokami i kątami trójkąta prostokątnego o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600 (P)

· rozumie zasadę klasyfikacji trójkątów (P)

· rozumie potrzebę stosowania twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia do niego odwrotnego (K)

· umie sprawdzić, czy z odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt (P)

· umie obliczyć miarę trzeciego kąta trójkąta, mając dane dwa pozostałe (K)

· umie zapisać wzór Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego (K)

· umie obliczyć długość przeciwprostokątnej (K) i przyprostokątnej na podstawie twierdzenia Pitagorasa (P)

· umie obliczyć wysokość i pole trójkąta równobocznego o danym boku (K)

· umie obliczyć pole trójkąta o danej podstawie i wysokości (K)

· umie obliczyć długość odcinka w układzie współrzędnych (P)

· umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny (K-P)

· umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600 (P)

· umie obliczyć pole i obwód trójkąta (P)

· umie wyznaczyć kąty trójkąta na podstawie danych z rysunku (K-P)

· umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny (R)

· umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600 (R-D)

· umie obliczyć pole trójkąta ograniczonego wykresami funkcji liniowych oraz osią OX lub OY (R-D)

· umie obliczyć pole i obwód trójkąta (R-D)

· umie wyznaczyć kąty trójkąta na podstawie danych z rysunku (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z trójkątami (R-W)

49-51. Czworokąty

· zna definicję prostokąta, kwadratu, trapezu, równoległoboku i  rombu (K)

· zna wzory na obliczanie pól powierzchni czworokątów (K)

· zna własności czworokątów (K)

· rozumie zasadę klasyfikacji czworokątów (P)

· umie obliczyć pole i obwód czworokąta (K-P)

· umie obliczyć pole wielokąta (P)

· umie wyznaczyć kąty czworokąta na podstawie danych z rysunku (K-P)

· umie obliczyć pole czworokąta (R)

· umie obliczyć pole wielokąta (R)

· umie wyznaczyć kąty czworokąta na podstawie danych

z rysunku (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z wielokątami (R-W)

52-53. Koła i okręgi

· zna pojęcie okręgu i koła (K)

· zna elementy okręgu i koła (K)

· zna wzór na obliczanie długości okręgu (K)

· zna wzór na obliczanie pola koła (K)

· zna pojęcie łuku i  wycinka koła (K)

· zna wzór na obliczanie długości łuku (P)

· zna wzór na obliczanie pola wycinka koła (P)

· zna twierdzenie o kącie wpisanym opartym na półokręgu (P)

· zna pojęcie stycznej do okręgu (K)

· rozumie sposób wyznaczenia liczby p (P)

· umie obliczyć długość okręgu znając jego promień lub średnicę (K-P)

· umie obliczyć pole koła, znając jego promień lub średnicę (K-P)

· umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie (P)

· umie obliczyć długość łuku jako określonej części okręgu (K)

· umie obliczyć pole wycinka koła jako określonej części koła (K)

· umie obliczyć długość łuku i pole wycinka koła, znając miarę kąta środkowego (P)

· umie obliczyć obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami (P)

· umie obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła (P)

· umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie (R)

· umie obliczyć pole odcinka koła (R-D)

· umie obliczyć obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami

(R-D)

· umie obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła (R-D)

· umie stosować własność stycznej w obliczaniu miar kątów (R)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami i kołami (R-W)

54. Wzajemne położenie dwóch okręgów

· zna pojęcie okręgów rozłącznych, przecinających się i stycznych (K)

· umie określić wzajemne położenie dwóch okręgów, znając ich promienie i odległość między ich środkami (P)

· umie obliczyć odległość między środkami okręgów, znając ich promienie i położenie (P)

· umie rozwiązać zadanie z okręgami w układzie współrzędnych (P)

· umie określić wzajemne położenie dwóch okręgów, znając ich promienie i odległość między ich środkami (R)

· umie obliczyć odległość między środkami okręgów, znając ich promienie i położenie (R-D)

· umie rozwiązać zadanie z okręgami w układzie współrzędnych (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z wzajemnym położeniem dwóch okręgów (R-W)

55-56. Wielokąty i okręgi

· zna pojęcie okręgu opisanego na wielokącie i wpisanego w wielokąt (K)

· zna pojęcie symetralnej odcinka (K)

· zna pojęcie dwusiecznej kąta (K)

· zna pojęcie wielokąta foremnego (K)

· zna wzór na promień okręgu opisanego i wpisanego w kwadrat, trójkąt równoboczny

i sześciokąt (P)

· umie konstruować sześciokąt i ośmiokąt foremny wpisany w okrąg o danym promieniu

(K-P)

· umie konstruować symetralną odcinka (K)

· umie konstruować dwusieczną kąta (K)

· umie obliczyć miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego (P)

· umie obliczyć długości promieni, pola i obwody kół wpisanych i opisanych na kwadracie, trójkącie równobocznym i sześciokącie (P-R)

· umie obliczyć długości promieni, pola i obwody kół wpisanych

i opisanych na kwadracie, trójkącie równobocznym

i sześciokącie (P-R)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami opisanymi i wpisanymi w wielokąty foremne (R-W)

57-59. Symetrie

· zna pojęcie punktów i figur symetrycznych względem prostej i względem punktu (K)

· zna pojęcie osi symetrii figury oraz środka symetrii figury (K)

· rozumie pojęcie osi symetrii figury  i potrafi ją wskazać w prostych przypadkach (K)

· rozumie pojęcie środka symetrii figury  i potrafi go wskazać w prostych przypadkach (K)

· umie znajdować punkty symetryczne do danych względem prostej i względem punktu (K)

· umie rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś nie mają punktów wspólnych (K),

lub mają punkty wspólne (P)

· umie rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii nie należy do figury (K)

lub należy do figury (P)

· umie określić własności punktów symetrycznych (P)

· umie znajdować punkty i figury symetryczne względem osi oraz początku układu współrzędnych (K-P)

· umie budować figury posiadające oś symetrii i nie posiadające środka symetrii (P)

· umie budować figury o określonej ilości osi symetrii (P)

· umie wskazywać osie i środki symetrii figur złożonych (R-D)

· umie budować figury posiadające środek symetrii i nie posiadające osi symetrii (R)

· umie budować figury o określonej ilości osi symetrii (R)

· umie podać współrzędne punktów symetrycznych względem prostych postaci y=a, x=a (D)

60. Powtórzenie wiadomości

 

 

61-62. Praca klasowa i jej omówienie

 

 

 

DZIAŁ 4. FIGURY PODOBNE (11 h)

 

63-65. Podobieństwo figur

· zna pojęcie figur podobnych i skali podobieństwa (K)

· zna warunki podobieństwa wielokątów (K)

· rozumie pojęcie figur podobnych i potrafi je rozpoznać (K)

· rozumie pojęcie skali podobieństwa (K)

· umie określić skalę podobieństwa (K-P)

· umie podać wymiary figury podobnej w danej skali (K-P)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z figurami podobnymi (P)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z figurami podobnymi (R)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z figurami podobnym (D-W)

 

66-67. Pola figur podobnych

· zna wzór na stosunek pól figur podobnych (K)

· umie określić stosunek pól figur podobnych (P)

· umie obliczyć pole figury podobnej znając skalę podobieństwa (P)

· umie obliczyć skalę podobieństwa znając pola figur podobnych (P)

· umie obliczyć pole figury podobnej (R)

· umie określić stosunek pól figur podobnych (R)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polami figur podobnych (D-W)

· umie stosować jednokładność do powiększania lub pomniejszania figury w podanej skali (D-W)

68-69. Prostokąty podobne. Trójkąty prostokątne podobne

· zna cechę podobieństwa prostokątów (K)

· zna cechę podobieństwa trójkątów prostokątnych wynikającą ze stosunku długości przyprostokątnych (K)

· umie rozpoznać prostokąty podobne (K-P)

· umie rozpoznać trójkąty prostokątne podobne (K-P)

· umie obliczyć długości boków trójkąta podobnego, znając skalę podobieństwa (K-P)

· umie rozpoznać trójkąty prostokątne podobne (R-D)

· umie uzasadnić podobieństwo trójkątów prostokątnych (D-W)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prostokątami podobnymi i trójkątami prostokątnymi podobnymi (D-W)

· zna konstrukcję złotego prostokąta (W)

70-71. Trójkąty prostokątne podobne (cd.)

· zna cechy podobieństwa trójkątów prostokątnych (K)

· umie sprawdzić podobieństwo trójkątów prostokątnych o danych bokach (P)

· umie sprawdzić podobieństwo trójkątów prostokątnych o danym kącie ostrym (P)

· umie określić długości boków trójkąta prostokątnego podobnego, znając skalę podobieństwa (R-D)

· umie uzasadniać podobieństwo trójkątów prostokątnych (R)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe wykorzystujące cechy trójkątów podobnych (R-W)

72-73. Praca klasowa

i jej omówienie

 

 

 

DZIAŁ 5. BRYŁY (17 h)

 

74-76.Graniastosłupy

· zna pojęcie graniastosłupa, prostopadłościanu i sześcianu oraz ich budowę (K)

· zna pojęcie graniastosłupa prostego i prawidłowego (K)

· zna wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupa (K)

· zna pojęcie przekroju graniastosłupa (P)

· zna jednostki pola i objętości (K)

· rozumie sposób tworzenia nazw graniastosłupów (K)

· rozumie zasady zamiany jednostek pola i objętości (P)

· umie określić ilość wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa (K)

· umie obliczyć sumę długości krawędzi graniastosłupa (K-P)

· umie obliczyć pole powierzchni i objętość graniastosłupa, podstawiając do wzoru (K-P)

· umie zamieniać jednostki pola i objętości (P)

· umie rozpoznać siatkę graniastosłupa (K-P)

· umie rysować graniastosłup w rzucie równoległym (K-P)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z graniastosłupem (P)

· umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa (P)

· umie zamieniać jednostki pola i objętości (R)

· umie rozpoznać siatkę graniastosłupa (R-W)

· umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie korzystając

z twierdzenia Pitagorasa (R-D)

· umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie korzystając

z własności trójkątów prostokątnych o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600 (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z graniastosłupem (R-W)

 

77-79. Ostrosłupy

· zna pojęcie ostrosłupa i czworościanu (K)

· zna pojęcie ostrosłupa prawidłowego i czworościanu foremnego (K)

· zna budowę ostrosłupa (K)

· umie określić ilość wierzchołków, krawędzi i ścian ostrosłupa (K)

· zna wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości ostrosłupa (K)

· zna pojęcie wysokości ostrosłupa (K)

· rozumie sposób tworzenia nazw ostrosłupów (K)

· umie obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa (K-P)

· umie obliczyć pole powierzchni i objętość ostrosłupa, podstawiając do wzoru (K-P)

· umie rysować ostrosłup w rzucie równoległym (K-P)

· umie rozpoznać siatkę ostrosłupa (K-P)

· umie obliczyć długość odcinka w ostrosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa (P)

· zna pojęcie przekroju ostrosłupa (R)

· umie zamieniać jednostki pola i objętości (R)

· umie rozpoznać siatkę ostrosłupa (R-W)

· umie obliczyć długość odcinka w ostrosłupie korzystając

z twierdzenia Pitagorasa (R-D)

· umie obliczyć długość odcinka w ostrosłupie korzystając

z własności trójkątów prostokątnych o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600 (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z ostrosłupem

(R-W)

80-81. Przykłady brył obrotowych

· zna pojęcie bryły obrotowej i osi obrotu (K)

· zna pojęcia: walec, stożek, kula, sfera (K)

· zna budowę brył obrotowych (K)

· zna pojęcie przekroju bryły obrotowej (K)

· zna pojęcie kąta rozwarcia stożka (P)

· umie rysować bryły obrotowe w rzucie równoległym (K)

· umie określić rodzaj bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury (K-P)

· umie określić wymiary bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury (K-P)

· umie obliczyć pole przekroju osiowego bryły obrotowej  (P)

· umie określić wymiary bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury (R-D)

· umie obliczyć pole przekroju osiowego bryły obrotowej (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami obrotowymi (D-W)

82-83. Walec

· zna wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej walca (K)

· rozumie pojęcie walca  (K)

· umie kreślić siatkę walca (K-P)

· umie obliczyć pole powierzchni całkowitej lub bocznej walca, podstawiając do wzoru (K-P)

· umie obliczyć objętość walca, podstawiając do wzoru (K-P)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością walca (P)

· umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o walcu

· (R-D)

· umie stosować własności trójkątów prostokątnych o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600 w zadaniach o walcu (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością walca (D-W)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami złożonymi z walców (R-W)

84-85. Stożek

· zna wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej stożka (K)

· rozumie pojęcie stożka (K)

· umie kreślić siatkę stożka (K-P)

· umie obliczyć pole powierzchni całkowitej lub bocznej stożka, podstawiając do wzoru (K-P)

· umie obliczyć objętość stożka, podstawiając do wzoru (K-P)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością stożka (P)

· umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o stożku

(R-D)

· umie stosować własności trójkątów prostokątnych o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600 w zadaniach o stożku (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością stożka (D-W)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami złożonymi z walców i stożków (R-W)

· umie rozwiązać zadanie związane ze stożkiem ściętym (W)

86-87. Kula

· rozumie pojęcie kuli i sfery, wskazuje modele (K)

· zna wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej kuli i sfery (K)

· umie obliczyć pole powierzchni całkowitej sfery i objętość kuli, znając promień (K)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni lub objętością kuli (P)

· umie obliczyć pole przekroju kuli o danym promieniu, wykonanego w danej odległości od środka (D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni lub objętością kuli (R-W)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z zamianą kształtu brył przy stałej objętości (D-W)

· umie obliczyć pole powierzchni i objętość nietypowej bryły, powstałej w wyniku obrotu danej figury wokół osi (D-W)

88. Powtórzenie wiadomości

 

 

89-90. Praca klasowa i jej omówienie

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ 6. MATEMATYKA W ZASTOSOWANIACH (15 h)

 

91-92. Zamiana jednostek

· zna pojęcie jednostki (K)

· rozumie zasadę zamiany jednostek (P)

· umie posługiwać się jednostkami miary (K)

· umie zamieniać jednostki stosowane w praktyce (K-P)

· umie zamieniać jednostki nietypowe (P-D)

· umie wykonać obliczenia w sytuacjach praktycznych, stosując zamianę jednostek (P-D)

· umie zamieniać jednostki stosowane w praktyce (R)

· umie zamieniać jednostki nietypowe (R-D)

· umie wykonać obliczenia w sytuacjach praktycznych, stosując zamianę jednostek (R-D)

93-94. Czytanie informacji

· umie odczytać informacje przedstawione w formie tekstu, tabeli, schematu (K-P)

· umie selekcjonować informacje (K-P)

· umie porównać informacje (K-P)

· umie analizować informacje (P)

· umie przetwarzać informacje (P)

· umie interpretować informacje (K-P)

· umie wykorzystać informacje w praktyce (K-P)

· umie porównać informacje (R)

· umie analizować informacje (R-W)

· umie przetwarzać informacje (R-W)

· umie interpretować informacje (R-W)

· umie wykorzystać informacje w praktyce (R-W)

95-96. Czytanie diagramów

· zna pojęcie diagramu (K)

· rozumie pojęcie diagramu (K)

· umie odczytać informacje przedstawione na diagramie (K)

· umie selekcjonować informacje (K-P)

· umie porównać informacje (K-P)

· umie analizować informacje (P)

· umie przetwarzać informacje (P)

· umie interpretować informacje (K-P)

· umie wykorzystać informacje w praktyce (K-P)

· umie porównać informacje (R)

· umie analizować informacje (R-W)

· umie przetwarzać informacje (R-W)

· umie interpretować informacje (R-W)

· umie wykorzystać informacje w praktyce (R-W)

97-98. Czytanie map

· zna pojęcie mapy (K)

· zna pojęcie skali mapy (K)

· rozumie pojęcie skali mapy (K)

· umie ustalić skalę mapy (K-P)

· umie ustalić odległości na mapie o danej skali (K-P)

· umie określić na podstawie poziomic wysokość szczytu (K-P)

· umie na podstawie poziomic określić kształt góry (P)

· umie ustalić odległość wzdłuż stoku (P)

· umie ustalić odległość wzdłuż stoku (R)

· umie określić azymut (R)

· na podstawie poziomic umie określić nachylenie (R)

· umie obliczyć lokalny czas w różnych miejscach na kuli ziemskiej (R-D)

· umie podać długość geograficzną dla miejsc na Ziemi mających określony czas (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z mapą (D-W)

99-100.VAT i inne podatki

· zna pojęcie oprocentowania (K)

· zna pojęcia: cena netto, cena brutto (K)

· rozumie pojęcie podatku (K)

· rozumie pojęcie podatku VAT (K-P)

· umie obliczyć wartość podatku VAT oraz cenę brutto dla danej stawki VAT (K-P)

· umie obliczyć podatek od wynagrodzenia (K-P)

· umie obliczyć cenę netto znając cenę brutto oraz VAT (P)

· umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami (R-D)

· umie obliczyć VAT przed obniżką znając cenę brutto po obniżce o dany procent (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem różnych podatków (R-W)

101. Lokaty bankowe

· zna pojęcie oprocentowania (K)

· rozumie pojęcie oprocentowania (K)

· umie obliczyć stan konta po roku czasu znając oprocentowanie (K)

· umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami (K-P)

· umie obliczyć stan konta po kilku latach (P)

· umie obliczyć oprocentowanie, znając otrzymaną po roku kwotę i odsetki (P)

· umie porównać lokaty bankowe (P)

· umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami (R-D)

· umie obliczyć stan konta po kilku latach (R)

· umie porównać lokaty bankowe  (R-D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z oprocentowaniem (R-W)

102-103. Prędkość, droga, czas

· zna zależność między prędkością, drogą i czasem (K)

· umie obliczyć prędkość, drogę lub czas, mając dwie pozostałe wielkości (K-P)

· umie zamienić jednostki prędkości (P)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem (P)

· umie obliczyć prędkość, drogę lub czas, mając dwie pozostałe wielkości z zamianą jednostek (R)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem na bazie wykresu (D)

· umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem (R-W)

104-105. Obliczenia w fizyce i chemii

· umie przekształcić wzór (K-P)

· umie obliczyć o jaki procent zmienia się dana wielkość fizyczna (P)

· umie rozwiązać zadanie dotyczące:

-zmian długości, objętości, ciśnienia pod wpływem temperatury (K-P)

-zamiany jednostek temperatury (K-P)

-gęstości (K-P)

-cząsteczek, pierwiastków i atomów (K-P)

-roztworów (K-P)

· umie przekształcić wzór (R-D)

· umie sporządzić wykres wielkości podanych w tabeli oraz odczytać z niego potrzebne informacje (R-D)

· umie rozwiązać zadanie dotyczące:

-zmian długości, objętości, ciśnienia pod wpływem temperatury (R-D)

-zamiany jednostek temperatury (R-D)

-gęstości (R-D)

-cząsteczek, pierwiastków i atomów (R-D)

-roztworów (R-D)

 

DZIAŁ 7. ROZRYWKI MATEMATYCZNE (4 h)

 

 

106. Zagadki z monetami

 

 

107. Łamigłówki logiczne

 

 

108-109. Pytania Fermiego

.

 

110-115. Godziny do dyspozycji nauczyciela