Klasa 2

 

kryteria szczegółowe

 

LEKTURA I INNE TEKSTY KULTURY, NAUKA O JĘZYKU

WYMAGANIA

 

konieczne

(ocena: dopuszczający)

podstawowe

(ocena: dostateczny)

rozszerzone

(ocena: dobry)

dopełniające

(ocena: bardzo dobry)

UCZEŃ

Józef Wybicki Mazurek Dąbrowskiego

·     wymienia postacie i fakty historyczne wspominane w tekście,

·     wskazuje wyrazy i ich formy gramatyczne, pozwalające rozpoznać nadawcę tekstu,

·     gromadzi podstawowe materiały do prezentacji multimedialnej,

 

 

·     zbiera i przedstawia podstawowe informacje o postaciach i faktach historycznych,

·     określa, kto i w czyim imieniu wypowiada się w tekście,

·     porządkuje materiały do prezentacji multimedialnej według wybranej przez siebie zasady,

 

·     przedstawia okoliczności powstania hymnu,

·     nazywa wartości ukazane w tekście,

·     układa tekst komentarzy słownych do prezentacji multimedialnej,

 

·     formułuje argumenty, które uzasadniają uznanie Mazurka Dąbrowskiego za hymn narodowy,

·     formułuje przesłanie wynikające z tekstu hymnu,

·     przedstawia samodzielnie przygotowaną prezentację multimedialną,

 

Wymówić głoskę, zapisać literę. Głoska i litera

 

·     świadomie posługuje się terminami: głoska, litera, sylaba,

·     poprawnie dzieli proste wyrazy na głoski i litery,

 

·     wyjaśnia różnice między samogłoską a spółgłoską,

·     poprawnie dzieli wyrazy na głoski i litery,

 

 

 

·     rozpoznaje i prawidłowo stosuje różne sposoby zapisywania głosek,

·     poprawnie dzieli wyrazy na sylaby,

 

 

 

 

·     rozpoznaje w wyrazach funkcję głoski i, prawidłowo zapisuje te wyrazy,

·     dzieli trudne wyrazy na głoski, litery, sylaby; poprawnie zapisuje znaki diakrytyczne,

Adam Mickiewicz Inwokacja

 

·     wskazuje adresatów wypowiedzi,

·     wymienia elementy krajobrazu przedstawianego w tekście,

 

 

 

·     wyjaśnia pojęcia apostrofa, inwokacja,

·     dostrzega malarskość opisu krajobrazu, nazywa środki poetyckie służące do jego przedstawienia,

 

 

 

·     określa, kim może być osoba mówiąca, nazywa jej uczucia,

·     dostrzega nawiązanie do fraszki J. Kochanowskiego, wyjaśnia jego rolę w tekście,

 

 

 

·     przedstawia stosunek osoby mówiącej do kraju dzieciństwa, rozpoznaje idealizację wspominanego świata,

·     rozpoznaje motyw arkadyjski, wyjaśnia jego znaczenie w kreowaniu wspominanego przez poetę świata,

 

Aby język giętki powiedział wszystko. Upodobnienia głoskowe, Na to trzeba położyć nacisk. Akcent i intonacja

·     wie, że istnieją różnice między wymową a pisownią wyrazów,

·     prawidłowo akcentuje wyrazy ze stałym akcentem,

·     stara się poprawnie recytować utwór,

 

 

 

 

·     prawidłowo zapisuje wyrazy, w których występują różnice między wymową a pisownią,

·     prawidłowo akcentuje większość wyrazów,

·     recytuje poprawnie utwór,

 

 

 

·     rozpoznaje podstawowe rodzaje upodobnień głosek,

·     prawidłowo akcentuje wszystkie wyrazy,

·     w czasie recytacji poprawnie wymawia i akcentuje wyrazy,

 

 

 

·     rozpoznaje zjawiska fonetyczne związane z różnicami między wymową a pisownią wyrazów,

·     prawidłowo akcentuje wszystkie wyrazy, stosuje w wypowiedzi odpowiednią intonację zdaniową,

·     interpretuje głosowo recytowany utwór,

 

Henryk Sienkiewicz Latarnik

 

·     krótko przedstawia bohatera utworu,

·     przypomina, jak bohater wszedł w posiadanie książki; odtwarza zakończenie utworu,

·     wie, że utwór jest nowelą,

·     na podstawie wzoru układa krótki opis przeżyć wewnętrznych,

 

 

·     opowiada o najważniejszych wydarzeniach w życiu bohatera,

·     nazywa i omawia przeżycia bohatera w czasie lektury Pana Tadeusza,

·     wymienia elementy fabuły, charakterystyczne dla noweli,

·     układa samodzielnie opis przeżyć wewnętrznych,

 

 

·     nazywa cechy charakteru i osobowości bohatera, zestawia je z wydarzeniami z jego życia,

·     wyjaśnia, czym stał się Pan Tadeusz dla bohatera,

·     wskazuje w tekście wydarzenia odpowiadające kolejnym elementom fabuły noweli,

·     układa opis przeżyć wewnętrznych, stara się stosować odpowiednie środki językowe,

 

·     przedstawia i charakteryzuje bohatera utworu,

·     wyjaśnia, jak lektura Pana Tadeusza zmieniła życie bohatera,

·     uzasadnia, dlaczego utwór jest nowelą; wskazuje w tekście retrospekcję, wyjaśnia jej znaczenie dla fabuły utworu,

·     układa opis przeżyć wewnętrznych, stosuje funkcjonalnie odpowiednie środki językowe, kończy tekst puentą,

 

Świat się rusza – wywiad z Ryszardem Kapuścińskim;

Wyjechani” to my wywiad z Katarzyną Kawecką

·     formułuje ogólny temat obu wywiadów,

·     wie, jak graficznie zapisać wywiad,

·     układa proste pytania do projektowanego wywiadu,

 

·     określa cel obu wywiadów,

·     rozpoznaje różne rodzaje pytań w wywiadzie,

·     szereguje pytania do projektowanego wywiadu według wskazanej zasady,

 

·     wyodrębnia problemy poruszane w obu wywiadach,

·     rozpoznaje sposoby nawiązania między pytaniem a odpowiedzią,

·     przeprowadza i zapisuje krótki wywiad,

 

·     porównuje oba wywiady, biorąc pod uwagę ich tematykę, cel i poruszane problemy,

·     wyjaśnia, czym cechuje się wywiad jako gatunek publicystyczny,

·     przedstawia zapis przeprowadzonego przez siebie wywiadu,

 

Stary Testament. Księga Wyjścia (fragment Dziesięć ważnych słów)

 

·     wie, że Biblia jest podstawowym źródłem kultury europejskiej,

·     odtwarza wydarzenia przedstawione we fragmencie,

·     wyjaśnia pojęcie dekalog,

·     z podanych określeń prawidłowo wybiera cechy stylu biblijnego,

 

 

·     wyjaśnia pochodzenie nazwy Biblia,

·     odtwarza wydarzenia, dynamizuje relację przez zastosowanie czasu teraźniejszego,

·     korzystając z wzoru, układa słownikową definicję pojęcia dekalog,

·     wskazuje w tekście przykłady powtórzeń; wie, że jest to typowy dla stylu biblijnego środek stylistyczny,

 

 

·     wymienia podstawowe części Biblii,

·     wie, kim był Mojżesz, wyjaśnia jego rolę w przedstawionych wydarzeniach,

·     nazywa wartości wynikające z przykazań biblijnego dekalogu,

·     nazywa środki stylistyczne charakterystyczne dla stylu biblijnego, podaje ich przykłady z tekstu,

·     wyjaśnia, dlaczego Biblia jest podstawowym źródłem kultury europejskiej,

·     wskazuje elementy symboliczne, wyjaśnia ich znaczenie,

·     formułuje ogólne przesłanie wynikające z dekalogu biblijnego,

·     wyjaśnia, na czym polega i z czego wynika specyfika stylu biblijnego,

 

 

Jan Paweł II Przemówienie do młodzieży

 

·     wskazuje w tekście informacje dotyczące okoliczności spotkania papieża z młodzieżą,

·     zna termin styl retoryczny; wie, że jest on charakterystyczny dla przemówienia,

 

·     wymienia wartości przywołane w tekście,

·     wyjaśnia, czym cechuje się pytanie retoryczne; wie, że jest to środek stylu retorycznego,

 

·     formułuje temat przemówienia,

·     wymienia podstawowe środki językowe charakterystyczne dla stylu retorycznego, wskazuje ich przykłady w tekście,

 

·     charakteryzuje postawy życiowe przywołane przez papieża w jego przemówieniu,

·     wyjaśnia, na czym polega i czemu służy styl retoryczny wypowiedzi,

Jostein Gaarder Świat Zofii (fragment)

 

·     odtwarza podstawowe informacje związane z postacią Sokratesa,

·     układa krótki tekst, w którym przedstawia kilka argumentów broniących Sokratesa,

 

·     formułuje pytania, które chciałby zadać Sokratesowi,

·     układa według podanego wzoru krótkie przemówienie w obronie Sokratesa,

 

·     odtwarza podstawowe poglądy Sokratesa na temat sposobów poznawania świata przez człowieka,

·     układa samodzielnie krótkie przemówienie w obronie Sokratesa,

 

·     przedstawia poglądy Sokratesa dotyczące wartości w życiu człowieka,

·     układa mowę w obronie Sokratesa, stosuje funkcjonalnie środki stylu retorycznego,

 

Od mistrza do arcymistrza. Wyraz podstawowy i pochodny

 

·     wyjaśnia, czym jest wyraz podstawowy i pochodny,

·     wskazuje wyrazy podstawowe dla podanych wyrazów pochodnych, tworzy proste wyrazy pochodne od podanych wyrazów podstawowych,

 

·     wyjaśnia, czym jest podstawa słowotwórcza i formant,

·     dzieli proste wyrazy na podstawę słowotwórczą i formant,

 

 

·     zna różne rodzaje formantów,

·     dzieli słowotwórczo wyrazy z różnymi rodzajami formantów,

 

 

·     wyjaśnia, czym jest rodzina wyrazów,

·     odróżnia rdzeń od podstawy słowotwórczej, tworzy rozbudowane rodziny wyrazów,

 

 

Nancy Kleinbaum Stowarzyszenie Umarłych Poetów (fragment)

·     odtwarza w punktach przebieg lekcji,

·     wie, co oznacza sformułowanie carpe diem,

·     na podstawie podanego wzoru próbuje napisać opinię,

 

·     z podanych propozycji wybiera określenia charakteryzujące opisaną lekcję, motywuje swój wybór przykładami z tekstu,

·     krótko wyjaśnia, na czym polega życie według zasady carpe diem,

·     na podstawie wzoru pisze opinię,

 

·     omawia i komentuje atmosferę panującą na lekcji,

·     formułuje rady dla człowieka, który chciałby żyć według zasady carpe diem,

·     pisze samodzielnie krótką opinię,

 

·     wyjaśnia, na czym polega niezwykłość opisanej lekcji,

·     wyjaśnia sens wskazanych metafor, podaje ilustrujące je przykłady,

·     pisze rozwiniętą opinię, uwzględnia wszystkie części kompozycyjne tej formy wypowiedzi,

 

Architekci słowa. Jak zbudowane są wyrazy pochodne?

·     tworzy wyrazy pochodne od jednego wyrazu podstawowego przez dodanie przyrostka lub przedrostka,

 

·     tworzy wyrazy pochodne od wyrażeń przyimkowych,

 

 

·     tworzy wyrazy pochodne od dwóch wyrazów podstawowych,

 

·     tworzy złożenia, zestawienia, zrosty,

 

Stary Testament. Księga Rodzaju. Wygnanie z Raju

 

·     odtwarza przebieg wydarzeń,

·     wymienia elementy świata przedstawionego,

·     opowiada, jak mógłby wyglądać pierwszy dzień

ludzi po wygnaniu z raju,

 

 

·     odtwarza motywy działania bohaterów,

·     dostrzega symboliczne elementy świata przedstawionego,

·     opowiada z perspektywy Adama lub Ewy, jak mógłby wyglądać pierwszy dzień po opuszczeniu raju,

 

·     odtwarza i ocenia motywy działania bohaterów,

·     wymienia symboliczne elementy świata przedstawionego,

·     odtwarza i komentuje treść słów skierowanych przez Boga do ludzi,

 

 

·     ocenia i komentuje motywy działania bohaterów,

·     wyjaśnia symboliczne znaczenia elementów świata przedstawionego,

·     wyjaśnia, co człowiek stracił a co zyskał, kiedy opuścił raj,

 

 

Konstanty Ildefons Gałczyński Teatrzyk „Zielona Gęś”: Żarłoczna Ewa

 

·     rozpoznaje nawiązania tekstu do Biblii,

·     korzystając z podanego wzoru, układa tekst przeprosin,

 

·     wskazuje wspólne elementy między tekstem a Biblią,

·     układa samodzielnie tekst przeprosin,

 

·     wyjaśnia, na czym polega przekształcenie motywu biblijnego,

·     układa tekst przeprosin, stara się nadać im żartobliwy charakter,

 

·     wyjaśnia cel nawiązania i literackiego przekształcenia motywu biblijnego,

·     układa tekst żartobliwych przeprosin,

 

Jan Parandowski Mitologia (fragment)

Tezeusz

·     odtwarza przebieg wydarzeń przedstawionych w tekście,

·     przedstawia bohaterów mitu, posługując się cytatami,

·     podaje dosłowne znaczenie labiryntu, nici Ariadny i postaci Minotaura,

 

·     relacjonuje przebieg wybranych wydarzeń, stosuje narrację pierwszoosobową,

·     przedstawia bohaterów mitu, zwracając uwagę na ich szczególne umiejętności,

·     wyjaśnia przenośne znaczenie nici Ariadny,

·     łączy wydarzenia z odpowiednimi miejscami akcji,

·     przedstawia emocje i przeżycia wybranych bohaterów mitu,

·     wyjaśnia przenośne znaczenie nici Ariadny, labiryntu, postaci Minotaura,

 

·     wskazuje wydarzenia i miejsca, którym można przypisać znaczenia symboliczne; wyjaśnia te znaczenia,

·     ocenia postawę Tezeusza, uzasadnia swą ocenę,

·     wyjaśnia, jakie uniwersalne prawdy, dotyczące ludzkiego życia, przekazuje mit,

 

W labiryntach słów. Skrótowce

 

 

 

·     zna powszechnie używane skrótowce, poprawnie je zapisuje,

·     wskazuje skrótowce w podanym tekście,

 

·     podaje znaczenie powszechnie używanych skrótowców,

·     wskazuje i wyjaśnia znaczenie skrótowców w podanym tekście,

 

·     używa prawidłowej odmiany skrótowców,

·     układa krótki tekst używając skrótowców,

 

 

·     używa świadomie skrótowców, zna ich znaczenie, prawidłowo je zapisuje i odmienia,

·     układa żartobliwy tekst, w którym źródłem komizmu są użyte skrótowce,

Spider-man. Siła złego na jednego (fragment)

 

·     streszcza historię przedstawioną w komiksie,

·     opisuje wygląd bohatera,

·     wskazuje podstawowe cechy komiksu jako formy słowno-obrazowej,

 

 

 

 

·     opowiada własnymi słowami historię przedstawioną w komiksie,

·     krótko charakteryzuje bohatera komiksu,

·     rozpoznaje różne typy tekstu w komiksie,

·     opowiada historię przedstawioną w komiksie, przytacza wypowiedzi bohaterów w mowie zależnej,

·     charakteryzuje bohatera komiksu, uwzględnia podwójną osobowość postaci,

·     rozpoznaje sposoby łączenia obrazu i tekstu w komiksie,

·     opowiada historię przedstawioną w komiksie, dynamizuje narrację odpowiednimi środkami językowymi,

·     porównuje bohatera komiksu z wybraną postacią herosa antycznego,

·     tworzy definicję komiksu,

Wiktor Pielewin Hełm grozy (fragment)

 

·     wymienia elementy świata przedstawionego,

·     przypomina informacje z mitu dotyczące labiryntu,

·     formułuje po jednym argumencie dotyczącym korzyści i zagrożeń, jakie niesie Internet,

·     przy pomocy nauczyciela pisze rozprawkę, korzystając z podanego wzoru,

 

·     przedstawia uczestników rozmowy, określa jej charakter,

·     opisuje przestrzeń zaprezentowaną w tekście, dostrzega motyw labiryntu,

·     wykorzystując podane pytania, formułuje argumenty dotyczące korzyści i zagrożeń, jakie niesie Internet,

·     na podstawie podanego planu pisze rozprawkę, stara się pracować samodzielnie,

 

·     rozpoznaje w imionach postaci nawiązania literackie, próbuje je skomentować,

·     wyjaśnia, w czym sieć internetowa przypomina labirynt,

·     wypowiada się na temat korzyści i zagrożeń, jakie niesie Internet,

·     pisze samodzielnie rozprawkę, dba o uporządkowanie argumentów,

 

·     charakteryzuje świat zaprezentowany w utworze,

·     rozpoznaje labirynt jako znak kulturowy, wyjaśnia związane z nim znaczenia,

·     przedstawia własne stanowisko w dyskusji na temat korzyści i zagrożeń, jakie niesie Internet,

·     pisze samodzielnie rozprawkę, stosuje słownictwo zaznaczające tok wywodu,

 

Krótko i najkrócej. Skróty

 

·     potrafi rozwinąć skróty wyrazów w podanym tekście,

 

·     stosuje i poprawnie zapisuje powszechnie stosowane skróty wyrazów,

 

·     przekształca podany tekst, stosując prawidłowo skróty wyrazów,

 

·     zna i stosuje zasady interpunkcyjne dotyczące pisowni skrótów wyrazów,

 

Anna Onichimowska Lot Komety (fragment)

 

·     przedstawia krótko bohaterów tekstu,

·     rozpoznaje tekst reklamowy,

·     na podstawie wzoru układa tekst reklamy,

 

·     odtwarza informacje na temat tego, czym się zajmują bohaterowie, co jest dla nich ważne w życiu,

·     z podanych opinii o reklamie wybiera te, z którymi się zgadza, uzasadnia swój wybór,

·     korzystając z podanych wskazówek, układa tekst reklamy,

 

·     określa relacje między bohaterami utworu,

·     odróżnia perswazję od manipulacji,

·     układa samodzielnie tekst reklamy,

 

 

·     ocenia postępowanie bohaterów, wskazuje motywy, jakimi kierują się w relacjach z innymi osobami,

·     wyraża swoją opinię na temat tekstów reklamowych,

·     układa samodzielnie tekst reklamy, rozpoczyna go sloganem reklamowym,

 

Św. Paweł Hymn o miłości (fragment)

 

·     wyodrębnia części kompozycyjne utworu, tytułuje je,

·     rozpoznaje uosobienie jako środek poetycki służący do przedstawienia abstrakcyjnego pojęcia,

 

 

·     wymienia wyliczone w tekście cechy miłości, rozwija je przez podanie przykładów,

·     nazywa środki językowe zastosowane w tekście, próbuje określić ich funkcję,

 

·     wskazuje w tekście określenia miłości, układa je w piramidę wartości, uzasadnia sposób ułożenia,

·     określa styl wypowiedzi poetyckiej, nastrój i ton wiersza,

 

·     określa postawy człowieka zaprezentowane w tekście, komentuje je,

·     uzasadnia, dlaczego utwór jest hymnem,

 

 

Wanda Markowska Mity Greków i Rzymian (fragment Orfeusz i Eurydyka)

 

·     odtwarza najważniejsze wydarzenia mitu,

·     przypomina, jak narodziło się uczucie między bohaterami,

·     przytacza cytaty mówiące o reakcji ludzi, bogów i świata przyrody na muzykę Orfeusza,

 

·     odtwarza etapy wędrówki Orfeusza po krainie zmarłych,

·     proponuje określenia, nazywające uczucie łączące bohaterów,

·     określa przymiotnikami muzykę Orfeusza,

 

 

 

·     przypomina, jaki był warunek uwolnienia Eurydyki; wyjaśnia, dlaczego Hades poddał Orfeusza próbie,

·     z punktu widzenia wybranej postaci charakteryzuje miłość Orfeusza do Eurydyki,

·     komentuje cytaty, dotyczące muzyki Orfeusza,

 

·     wyjaśnia, co o człowieku i porządku świata mówi zakończenie mitu,

·     wyjaśnia, na czym polegała wyjątkowość miłości Orfeusza i Eurydyki,

·     na podstawie mitu formułuje opinię na temat roli artysty i znaczenia sztuki w życiu człowieka,

Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy? Typy zdań

 

·     odróżnia zdania pojedyncze od złożonych,

·     poprawnie układa krótki tekst składający się ze zdań pojedynczych,

 

·     rozpoznaje zdania złożone współrzędnie i podrzędnie,

·     rozwija podane części wypowiedzeń w zdania złożone,

 

·     rozpoznaje zdania złożone z równoważnikiem jako wypowiedzeniem składowym,

·     układa tekst ze zdaniami podrzędnie i współrzędnie złożonymi,

 

·     rozpoznaje wszystkie typy zdań,

·     układa tekst z zastosowaniem wszystkich typów zdań, stosuje prawidłowo zasady interpunkcji,

 

Wiliam Szekspir Romeo i Julia

 

·     odtwarza podstawowe informacje o elementach świata przedstawionego,

·     opowiada, w jakiej sytuacji poznali się główni bohaterowie utworu,

·     odtwarza zakończenie dramatu,

·     podaje przynajmniej dwa przykłady utworów literackich lub filmowych, zawierających motyw nieszczęśliwej miłości,

·     pisze krótkie sprawozdanie z filmu lub spektaklu, zawierające podstawowe informacje o dziele i jego tematyce,

 

·     sporządza kalendarium wydarzeń tragedii,

·     z punktu widzenia Romea lub Julii opowiada, w jakiej sytuacji poznali się ci bohaterowie,

·     na podstawie informacji z podręcznika wyjaśnia, czym cechuje się tragedia,

·     gromadzi tytuły dzieł z różnych dziedzin sztuki, inspirowanych historią głównych bohaterów dramatu Szekspira,

·     pisze sprawozdanie z filmu lub spektaklu, zawierające ogólną ocenę gry aktorskiej,

 

·     porządkuje informacje o bohaterach utworu, przyporządkowuje ich do odpowiednich rodzin,

·     opowiada, jak rozwijało się uczucie między bohaterami,

·     zna pojęcie winy tragicznej; wyjaśnia, co było winą tragiczną głównych bohaterów,

·     gromadzi argumenty wyjaśniające dlaczego historia miłości Romea i Julii wciąż inspiruje twórców,

·     pisze sprawozdanie z filmu lub spektaklu, zawierające ocenę reżyserii, scenografii i gry aktorskiej,

 

·     odtwarza dzieje konfliktu między rodzinami, charakteryzuje oba zwaśnione rody,

·     wyjaśnia i komentuje, jak pod wpływem miłości zmieniają się Romeo i Julia,

·     wyjaśnia, na czym polega i z czego wynika sytuacja tragiczna w dramacie,

·     wyjaśnia, na czym polega ponadczasowość tragedii Szekspira,

·     pisze pełne sprawozdanie z filmu lub spektaklu, prezentuje ocenę i opinię, zachęcając lub zniechęcając do obejrzenia omawianego dzieła,

 

Halina Poświatowska

*** (Jestem Julią)

·     wypisuje z tekstu wiersza słowa i wyrażenia związane z przeżywaniem miłości,

 

·     wskazuje w tekście fragmenty nawiązujące do dramatu Szekspira,

 

·     formułuje hipotezę dotyczącą tematyki wiersza, próbuje ją uzasadnić,

 

·     wyjaśnia metaforyczne znaczenia wynikające z wykorzystanego w tekście paradoksu,

 

Adam Mickiewicz Niepewność

·     wskazuje wyrazy i formy gramatyczne, ujawniające osobę mówiącą, zna termin liryka bezpośrednia,

·     wskazuje refren; wie, że obecność refrenu wpływa na muzyczność wiersza,

 

·     wyjaśnia, dlaczego wiersz reprezentuje lirykę bezpośrednią,

·     wskazuje rymy, nazywa ich rodzaj i wyjaśnia, w jaki sposób wpływają one na muzyczność wiersza,

 

·     charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu,

·     wymienia elementy tworzące rytm wypowiedzi poetyckiej,

 

·     komentuje stan uczuć osoby mówiącej, zwraca uwagę na subiektywizm jej wypowiedzi,

·     wyjaśnia, z czego wynika muzyczność wiersza,

Kocha, lubi, szanuje. Typy zdań współrzędnie złożonych

 

·     ze zdań pojedynczych tworzy zdania współrzędnie złożone,

 

·     ze zdań pojedynczych tworzy różne rodzaje zdań współrzędnie złożonych,

·     stosuje różnorodne typy połączeń w tworzonych zdaniach współrzędnie złożonych,

 

·     tworzy wszystkie rodzaje zdań współrzędnie złożonych, przestrzega zasad interpunkcji przy ich zapisie,

 

Bolesław Leśmian

*** (W malinowym chruśniaku)

·     przedstawia sytuację liryczną zaprezentowaną w wierszu,

·     przytacza określenia dotyczące malin, próbuje określić stworzony w ten sposób nastrój,

 

·     prezentuje i dookreśla bohaterów lirycznych wiersza,

·     wypisuje z tekstu neologizmy, wyjaśnia ich znaczenia,

 

·     nazywa przeżycia i emocje bohaterów; wyjaśnia, co jest ich źródłem,

·     wyodrębnia z tekstu sformułowania przywołujące kolory, dźwięki, zapachy, wyjaśnia ich rolę w budowaniu atmosfery wiersza,

 

·     wymienia przedstawione w utworze elementy przyrody; ocenia, jaka ranga została przypisana światu natury,

·     analizuje język poetycki utworu; komentuje sposób kreowania świata,

 

 

 

Gabriel Garcia Márquez Miłość w czasach zarazy (fragment)

·     wyodrębnia kolejne wydarzenia, tytułuje je,

·     wie, czym są zdrobnienia i zgrubienia, rozpoznaje je w tekście,

·     proponuje zawartość treściową kilku ujęć w projektowanym scenopisie,

 

·     odtwarza okoliczności poznania się młodych bohaterów, omawia przeszkody, które musieli pokonać,

·     wie, w jakim celu używane są w wypowiedzi zdrobnienia i zgrubienia,

·     dobiera plany filmowe do kilku ujęć w projektowanym scenopisie,

 

·     charakteryzuje bohaterów; wyjaśnia, co wywierało wpływ na ich zachowanie,

·     tworzy krótki tekst związany z treścią fragmentu utworu, używa funkcjonalnie zdrobnień i zgrubień,

·     dobiera ruchy kamery do kilku ujęć w projektowanym scenopisie, uzasadnia swój projekt,

 

·     komentuje, w jaki sposób realia życia wpływają na uczucia i sposób ich wyrażania przez ludzi,

·     z punktu widzenia wybranych bohaterów utworu tworzy tekst, w którym stosuje wyrazy ekspresywne,

·     przygotowuje fragment scenopisu filmowego,

Dziewczyna, którą kochał… Zdanie podrzędnie złożone przydawkowe

 

·     stosuje proste zdania podrzędnie złożone przydawkowe,

 

·     przekształca zdanie pojedyncze z przydawką w zdanie podrzędnie złożone przydawkowe,

·     stosuje zdania podrzędnie złożone przydawkowe, używa spójników i zaimków względnych,

 

·     stosuje zdania podrzędnie złożone przydawkowe, przestrzega zasad interpunkcji,

 

Aleksander Fredro Zemsta

 

·     szereguje wydarzenia głównego wątku utworu,

·     krótko przedstawia głównych bohaterów dramatu,

·     na podstawie wzoru układa krótką charakterystykę porównawczą bohaterów,

·     wymienia przykłady zabawnych wydarzeń, sytuacji; odtwarza ich przebieg,

·     wie, że utwór jest komedią,

·     przypomina, czym jest wątek utworu; wskazuje i tytułuje wszystkie wątki dramatu,

·     dostrzega znaczące nazwiska bohaterów, podaje ich pochodzenie, wyjaśnia, w jaki sposób charakteryzują ich osobowość,

·     układa krótką charakterystykę porównawczą bohaterów, nazywa główne podobieństwa i różnice,

·     wskazuje przykłady komizmu postaci wynikającego z ich zachowania i wypowiedzi,

·     wie, że komedia jest gatunkiem dramatu,

 

·     komentuje sposób łączenia wątków w dramacie,

·     określa relacje między bohaterami utworu; ustala, co wpływa na charakter tych relacji,

·     układa charakterystykę porównawczą bohaterów, podaje przykłady ilustrujące ich cechy,

·     dostrzega wyolbrzymienie i karykaturę jako sposoby budowania komizmu, wskazuje przykłady z tekstu,

·     wyjaśnia, czym cechuje się komedia jako gatunek,

 

·     analizuje przebieg akcji dramatu,

·     przypomina przyczyny konfliktu między głównymi bohaterami; wyjaśnia, jak ich osobowość wpłynęła na rozwój konfliktu,

·     układa charakterystykę porównawczą bohaterów, wykorzystuje cytaty, przedstawia swoją ocenę postaci,

·     nazywa różne rodzaje komizmu, wskazuje ich przykłady w tekście, wyjaśnia mechanizmy wywoływania śmiechu u odbiorcy,

·     uzasadnia, dlaczego utwór jest komedią,

 

Spotkania ze sztuką. Pieter Bruegel Wieża Babel

 

·     wylicza elementy przedstawione na obrazie,

·     wie, że warstwa przedstawieniowa obrazu nawiązuje do fragmentu Biblii,

 

·     opisuje budowlę przedstawioną na obrazie,

·     wskazuje podobieństwa w warstwie przedstawieniowej między fragmentem Biblii i obrazem,

 

·     wskazuje elementy związane z budowlą, które mogą mieć znaczenia symboliczne; wyjaśnia te znaczenia,

·     wskazuje, jakie nowe znaczenia w stosunku do fragmentu Biblii wnosi dzieło malarskie,

 

·     analizuje środki języka malarskiego służące do eksponowania przenośnych znaczeń dzieła,

·     wyjaśnia kulturową symbolikę wieży Babel,

 

Tadeusz Różewicz List do ludożerców

 

·     wskazuje wersy pozwalające określić adresata wypowiedzi, nazywa środki stylistyczne służące wskazaniu adresata,

·     odtwarza zachowanie i sposób myślenia adresatów wypowiedzi,

·     odszukuje w tekście frazeologizmy, wyjaśnia ich znaczenie,

·     korzystając z wzoru i pomocy nauczyciela, pisze krótki list otwarty,

 

·     wyjaśnia przenośne znaczenie pojęcia ludożerca,

·     próbuje komentować zachowanie i sposób myślenia adresatów wypowiedzi,

·     formułuje postulaty dotyczące sposobu życia wynikające z wypowiedzi podmiotu lirycznego,

·     korzystając z wzoru, pisze list otwarty, wyraźnie informuje, w jakiej sprawie występuje jako nadawca,

 

·     określa stosunek osoby mówiącej do adresatów wypowiedzi,

·     ocenia zachowanie i sposób myślenia adresatów wypowiedzi,

·     wyjaśnia różnice między nakazem i prośbą; ustala, które z tych słów można odnieść do tekstu, uzasadnia swój wybór,

·     pisze list otwarty, przedstawia w nim argumenty uzasadniające prezentowane stanowisko,

 

·     określa sposób patrzenia na świat osoby mówiącej,

·     zestawia sytuacje przedstawione w utworze z realiami współczesnego świata, formułuje wnioski,

·     formułuje przesłania etyczne wynikające z utworu,

·     pisze list otwarty, przedstawia propozycje zmian w sprawie, której list dotyczy, stosuje odpowiednie środki perswazyjne,

 

Przeczytałem, że... Zdanie podrzędne dopełnieniowe

 

·     przekształca zdanie pojedyncze z dopełnieniem w zdanie podrzędnie złożone dopełnieniowe,

 

·     stosuje w wypowiedziach zdania podrzędne dopełnieniowe,

 

 

 

·     stosuje zdania dopełnieniowe dla wyrażenia swojej opinii,

 

 

 

·     stosuje funkcjonalnie zdania dopełnieniowe, przestrzega zasad interpunkcji,

 

Wisława Szymborska Nienawiść (fragment)

 

·     wskazuje bohatera lirycznego utworu, rozpoznaje uosobienie jako poetycki sposób prezentacji bohatera,

·     przywołuje przykłady utworów literackich mówiących o bohaterach, kierujących się nienawiścią,

·     wskazuje w tekście określenia nienawiści, nazywa wykorzystane środki poetyckie,

·     wymienia wartości przywołane w wierszu, które zostały przeciwstawione nienawiści,

 

 

·     wskazuje w tekście przenośnie wykorzystane do prezentacji abstrakcyjnego pojęcia, wyjaśnia wynikające z nich znaczenia,

·     komentuje sposób, w jaki podmiot liryczny mówi o wartościach przeciwstawionych nienawiści,

 

·     wypowiada się na temat bohatera lirycznego utworu i poetyckich sposobów jego prezentacji,

·     rozpoznaje ironię jako sposób wypowiadania się podmiotu lirycznego, wskazuje i komentuje cytaty ujawniające ironiczną postawę nadawcy, 

 

Ryszard Kapuściński Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku (fragment)

 

·     wyjaśnia, kogo autor nazywa Innym,

·     wyjaśnia znaczenie słowa tolerancja, tworzy z nim poprawne związki wyrazowe,

 

 

·     wymienia przedstawione w tekście postawy wobec Innego,

·     podaje przykłady braku tolerancji,

 

·     omawia, czym cechują się przedstawione w tekście postawy wobec Innego,

·     podaje przykłady, pokazujące jak różne kultury wzajemnie na siebie wpływają,

·     wyjaśnia, co i dlaczego autor uznaje za klęskę człowieka, a co za jego siłę i szansę,

·     przedstawia swoje refleksje na temat odmienności kulturowej i przyjmowanych wobec niej postaw przez człowieka,

 

Piotr Stasiak Człowiek z ekranu

 

·     opowiada, jaką rolę w jego życiu zajmują media,

·     rozpoznaje podstawowe cechy kompozycyjne artykułu prasowego,

·     korzystając z wzoru, pisze artykuł o charakterze informacyjnym,

 

 

·     podaje przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu mediów na życie człowieka,

·     streszcza poszczególne części kompozycyjne artykułu jednym zdaniem złożonym,

·     pisze artykuł o charakterze informacyjnym,

 

·     wyjaśnia pojęcie globalna wioska,

·     przytacza sformułowaną w artykule tezę, szereguje w punktach uzasadniające ją argumenty,

·     pisze artykuł zawierający komentarz dotyczący przedstawianych informacji,

 

·     wypowiada się na temat możliwości i zagrożeń związanych z rozwojem technologii informacyjnych,

·     wyjaśnia, dlaczego tekst ma charakter publicystyczny,

·     pisze artykuł problemowy zawierający komentarz i ocenę,

 

Przypowieść o synu marnotrawnym

·     wyodrębnia wydarzenia, zapisuje je w formie planu,

·     nazywa cechy charakteru postaci,

·     wie, że tekst jest przypowieścią,

·     zna zasady uczestniczenia w dyskusji, przysłuchuje się aktywnie dyskusji,

 

·     opowiada o przebiegu wydarzeń,

·     dokonuje charakterystyki postaci,

·     wymienia cechy przypowieści,

·     stara się brać udział w dyskusji, formułuje rzeczowe argumenty,

 

·     komentuje przebieg wydarzeń, dostrzega ich związek przyczynowo-skutkowy,

·     charakteryzuje bohaterów, ocenia ich postępowanie,

·     wyjaśnia, dlaczego tekst jest przypowieścią,

·     bierze aktywny udział w dyskusji, stosuje różne rodzaje argumentów,

 

·     dostrzega uniwersalizm wydarzeń i postaci,

·     wskazuje i komentuje motywy postępowania bohaterów,

·     formułuje prawdy moralne wynikające z przypowieści,

·     wyraźnie precyzuje własne stanowisko w dyskusji, wykorzystuje różne rodzaje argumentów, nawiązuje do wypowiedzi innych uczestników dyskusji,

 

Spotkania ze sztuką. Rembrandt Powrót syna marnotrawnego (reprodukcja)

 

·   zestawia tematykę obrazu z przypowieścią; ustala, który fragment tekstu jest tematem obrazu,

·   określa kolorystykę obrazu,

·   tworzy opis obrazu prezentujący warstwę przedstawieniową dzieła,

·    wymienia postacie przedstawione na obrazie, komentuje ich usytuowanie, wygląd, gesty,

·   ustala, jakie znaczenia naddane mogą wynikać z zastosowanych barw,

·   tworzy opis obrazu, zwraca uwagę na kompozycję dzieła,

·      wyodrębnia plany obrazu, ustala ich zawartość tematyczną,

·   analizuje światło i cień na obrazie, odczytuje wynikające ze światłocienia znaczenia naddane,

·   tworzy opis obrazu, uwzględnia w nim podstawowe środki języka malarskiego,

·  analizuje warstwę przedstawieniową obrazu,

·   analizuje środki języka malarskiego, odczytuje wynikające z nich znaczenia naddane,

·   tworzy opis obrazu, zawiera w nim interpretację znaczących elementów dzieła, przedstawia własną ocenę,

 

Zbigniew Herbert Domysły na temat Barabasza

 

·     opowiada sytuację przedstawioną w Ewangelii, do której nawiązuje tekst wiersza,

·     ustala, które z ewangelicznych postaci są bohaterami lirycznymi wiersza,

 

·     ustala, w jaki sposób wiersz nawiązuje do Ewangelii,

·     opisuje uczucia uwolnionego Barabasza, przypomina przedstawione w wierszu hipotezy dotyczące jego dalszych losów,

 

·     wyjaśnia, w jakim celu w wierszu przywołana została sytuacja opisana w Ewangelii,

·     analizuje i interpretuje sposób przedstawienia Chrystusa w wierszu,

 

 

·     określa, jaką postawę przyjmuje osoba mówiąca wobec przywoływanych wydarzeń,

·     wyjaśnia, na czym polega i z czego wynika reinterpretacja przywołanego motywu biblijnego,

 

John Steinbeck Na wschód od Edenu (fragment)

 

·     łączy logicznie podane części zdań, odtwarzających treść tekstu,

·     opowiada o relacjach łączących członków przedstawionej rodziny i panującej wśród nich atmosferze,

 

·     przedstawia intencje, motywy i konsekwencje działań bohaterów,

 

 

 

·     komentuje i ocenia postępowanie bohaterów,

 

 

 

Aby pozbyć się poczucia winy… Zdania podrzędne okolicznikowe

 

·     przekształca zdania pojedyncze z okolicznikiem w zdania podrzędnie złożone okolicznikowe,

 

·     stosuje zdania okolicznikowe miejsca, czasu, sposobu, celu, przyczyny,

 

 

·     stosuje wszystkie rodzaje zdań okolicznikowych,

 

 

·     wprowadza zdania okolicznikowe za pomocą spójników, zaimków względnych; stosuje prawidłowo zasady interpunkcji,

 

Czesław Miłosz Który skrzywdziłeś…

 

·     wymienia osoby, o których jest mowa w wierszu, charakteryzuje je,

·     rozpoznaje lirykę pośrednią,

·     czyta uważnie fragment Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

 

·     ustala relacje między osobami, o których jest mowa w wierszu,

·     ustala, kim może być osoba mówiąca, dlaczego nie ujawnia się bezpośrednio,

·     wypisuje z fragmentu Powszechnej Deklaracji… słowa, które uznaje za najważniejsze,

 

·     formułuje przestrogi kierowane do adresata wypowiedzi,

·     nazywa wartości, po stronie których opowiada się osoba mówiąca,

·     nazywa wartości, o których mówi fragment Powszechnej Deklaracji…,

·     wyjaśnia, kim dla zbiorowości jest artysta, na czym polega jego misja,

·     wyjaśnia, jak artysta wypełnia swoją misję,

·     porównuje styl tekstu poetyckiego i styl dokumentu, ocenia ich wpływ na odbiorcę,

 

Adam Mickiewicz Reduta Ordona

·     sporządza plan wydarzeń przedstawionych w utworze,

·     wskazuje środki językowe, za pomocą których zostały przedstawione walczące wojska,

·     wskazuje elementy świata, którym przypisane zostały barwy,

·     odtwarza treść pytań skierowanych do cara,

·     sprawdza w podanych źródłach informacje o Ordonie jako postaci historycznej,

 

·     nadaje tytuły wyodrębnionym wydarzeniom,

·     nazywa środki językowe zastosowane w tekście, wyjaśnia ich funkcję,

·     zestawia i porównuje elementy świata, które zostały przedstawione za pomocą barw,

·     określa, w jaki sposób został ukazany car,

·     przedstawia Ordona jako bohatera tekstu literackiego,

 

·     wskazuje formy pozwalające określić narratora, krótko go przedstawia,

·     rozpoznaje kontrast jako zasadę kompozycyjną służącą przedstawieniu obu walczących stron, odczytuje przypisane im wartościowanie,

·     wyjaśnia symboliczne znaczenie barw,

·     prezentuje postawę Polaków wobec cara, popiera swą wypowiedź cytatami,

·     porównuje Ordona jako postać historyczną i literacką, formułuje wnioski,

 

·     wyodrębnia z tekstu części narracyjne, opisowe i refleksyjne,

·     komentuje poetyckie sposoby tworzenia obrazów poetyckich,

·     wyjaśnia symbolikę występujących w tekście motywów,

·     rozpoznaje i nazywa uczucia, związane z prezentowaniem cara i narodu polskiego, wyjaśnia ich źródła,

·     wyjaśnia cel kreowania poetyckiej legendy,

 

Karolina Lanckorońska Wspomnienia wojenne (fragment)

·     wydobywa z tekstu informacje związane z czasem i miejscem wspominanych wydarzeń,

·     korzystając z wzoru, układa opis sytuacji,

·     wie, że fragmenty tekstu prezentują świat rzeczywisty,

·     wylicza charakterystyczne dla opisywanej rzeczywistości wydarzenia,

·     układa samodzielnie opis sytuacji,

·     rozpoznaje dokumentalny charakter tekstu; wyjaśnia, z czego on wynika,

 

·     komentuje przebieg opisywanych wydarzeń,

·     tworzy opis sytuacji, stosuje zwroty eksponujące czas,

·     wyjaśnia, na czym polega wspomnieniowy charakter tekstu,

 

·     przedstawia realia wspominanego we fragmencie świata,

·     tworzy opis sytuacji, dynamizuje wypowiedź,

·     dostrzega literacki charakter wspomnień, wskazuje i komentuje cytaty świadczące o literackości tekstu,

 

Atakujący i atakowani. Imiesłów przymiotnikowy

 

·     rozpoznaje imiesłowy przymiotnikowe w wypowiedzi,

 

 

·     przekształca zdania złożone w zdania pojedyncze, stosując imiesłowy przymiotnikowe,

 

·     tworzy imiesłowy od czasowników, stosuje je w wypowiedzi,

 

·     rozpoznaje imiesłowy przymiotnikowe w wypowiedzi cudzej, stosuje imiesłowy przymiotnikowe w wypowiedzi własnej,

 

Arkady Fiedler

Dywizjon 303

 

·     w podanych źródłach szuka informacji na zadany temat związany z lekturą,

·     rozpoznaje bohatera zbiorowego w utworze,

·     nazywa główne etapy bitwy o Anglię,

 

·     prezentuje zebrane informacje na zadany temat związany z lekturą,

·     na podstawie tekstu opowiada, kiedy i w jakich okolicznościach został uformowany polski dywizjon lotniczy w Anglii,

·     opowiada przebieg wybranego etapu bitwy o Anglię,

 

·     tworzy album prezentujący zebrane informacje i ilustracje,

·     opowiada o dokonaniach pilotów z polskiego dywizjonu,

·     komentuje przebieg bitwy o Anglię,

 

·     w wybranej funkcjonalnie formie prezentuje informacje na wybrany przez siebie temat związany z lekturą,

·     wyjaśnia, na czym polegało historyczne znaczenie walk polskich sił lotniczych w Anglii,

·     wyjaśnia znaczenie bitwy o Anglię dla Europy,

 

Miron Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty)

 

·     wyodrębnia główne zdarzenia przedstawione w tekście, tytułuje je za pomocą równoważników zdań,

·     zapoznaje się z wirtualną ekspozycją Muzeum Powstania Warszawskiego, mówi o swoich wrażeniach,

·     wie, czym są kolokwializmy; wskazuje ich przykłady w tekście Białoszewskiego,

 

·     wyodrębnia wydarzenia związane z działaniami wojskowymi, opisuje wygląd powstańców,

·     wymienia eksponaty wirtualnej ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego, budzące szczególne zainteresowanie, wyjaśnia dlaczego,

·     wyjaśnia rolę kolokwializmów w tekście Białoszewskiego,

 

·     opowiada o warunkach życia w powstańczej Warszawie,

·     ocenia obejrzaną wirtualną ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego,

·     wskazuje i nazywa środki językowe charakterystyczne dla testu Białoszewskiego, próbuje określić ich funkcję,

 

·     charakteryzuje zachowanie i postawy ludności cywilnej,

·     przedstawia argumenty uzasadniające potrzebę gromadzenia i chronienia historycznych pamiątek Powstania Warszawskiego,

·     formułuje wnioski dotyczące języka i stylu tekstu Białoszewskiego,

 

 

Antoni Słonimski Elegia miasteczek żydowskich

 

·   wypisuje z tekstu słowa związane z kulturą żydowską, korzystając z podanych źródeł wyjaśnia je,

·   wyjaśnia znaczenie słowa holocaust,

·   przygotowuje słownik pojęć związanych z kulturą żydowską,

 

·odtwarza przedstawiony w wierszu obraz życia w żydowskim miasteczku,

·wskazuje w tekście fragmenty mówiące o zagładzie narodu żydowskiego,

·opisuje elementy typowego stroju żydowskiego,

 

·     opisuje atmosferę panującą w prezentowanym świecie, przytacza i komentuje odpowiednie cytaty,

·     wyjaśnia metaforę kończącą utwór,

·     przygotowuje informacje na temat pisarzy i artystów żydowskiego pochodzenia,

 

·   ocenia, jaką postawę przyjmuje osoba mówiąca wobec kultury żydowskiej,

·   komentuje poetycki obraz holocaustu,

·   przygotowuje wypowiedź na temat korzyści wynikających ze współistnienia różnych kultur,

Jan Kochanowski Treny (V, VII, VIII)

·   rozpoznaje bohaterów lirycznych trenów,

·   wskazuje i nazywa podstawowe środki poetyckie,

·   wie, że tren jest gatunkiem lirycznym,

·   na podstawie wzoru układa tekst kondolencji,

 

·     omawia sytuację liryczną przedstawioną w trenach,

·     wskazuje i nazywa środki poetyckie, służące kreacji bohatera lirycznego,

·     na podstawie definicji wyjaśnia, czym cechuje się tren jako gatunek liryczny,

·     układa tekst kondolencji,

 

 

·     rozpoznaje, przedstawia i charakteryzuje osobę mówiącą,

·     rozpoznaje zasady kompozycji wewnętrznej w kolejnych trenach, omawia kompozycję utworów,

·     wyjaśnia, dlaczego utwory Kochanowskiego reprezentują tren jako gatunek liryczny,

·     układa tekst kondolencji, zawiera w nim informacje o zasługach zmarłej osoby,

·     wskazuje adresatów kolejnych trenów, określa uczucia, emocje wyrażane zwrotami do nich,

·     omawia poetyckie sposoby kreacji świata w trenach,

·     wyjaśnia, z czego wynika i na czym polega nowatorstwo trenów Kochanowskiego w stosunku do antycznej tradycji,

·     układa tekst kondolencji zgodnie z wszystkimi wymogami tej formy wypowiedzi,

 

Marian Hemar Ostatni tren (fragmenty)

·   odtwarza realia przedstawionej sytuacji,

·   przypomina, jak gość uzasadniał propozycję skierowaną do Jana Kochanowskiego,

·   w miarę swoich możliwości bierze udział w przygotowaniu słuchowiska radiowego,

 

·przedstawia bohaterów, łączy ich z tradycją literacką,

·nazywa uczucia bohaterów ujawniające się w kolejnych wypowiedziach,

·bierze udział w przygotowaniu słuchowiska radiowego, określa sposób wypowiadania kwestii przez bohaterów,

 

·     wyjaśnia symbolikę postaci fantastycznej,

·     wyjaśnia, w jaki sposób bohaterowie radzili sobie z własnymi uczuciami,

·     opracowuje propozycję

warstwy dźwiękowej do przygotowywanego słuchowiska radiowego,

 

·    wyjaśnia sposób i cel literackiego nawiązania,

·    przedstawia możliwe decyzje Kochanowskiego, omawia ich pozytywne i negatywne skutki,

·    na podstawie tekstu przygotowuje słuchowisko radiowe,

 

Eric Emanuel Schmitt Oskar i pani Róża

 

·     krótko przedstawia narratora-bohatera,

·     odtwarza krótko treść kolejnych listów pisanych przez bohatera,

 

 

·     wymienia i charakteryzuje osoby, z którymi spotyka się bohater,

·     uogólnia treść kolejnych listów,

 

·     relacjonuje, jak zmienia się samopoczucie bohatera pod wpływem spotkań z innymi ludźmi,

·     wyjaśnia, dlaczego bohater wybrał Boga na adresata swoich listów,

 

·     komentuje, co zawdzięcza bohater rozmowom z panią Różą,

·     dostrzega filozoficzne uogólnienia w wypowiedziach bohaterów, próbuje je komentować ze swojego punktu widzenia,

 

Mając lat dziesięć, przeżywszy lat sto… Imiesłów przysłówkowy

 

·   rozpoznaje imiesłowy przysłówkowe w wypowiedzi,

 

·poprawnie stosuje imiesłowy przysłówkowe w swoich wypowiedziach,

 

·  przekształca zdania w wypowiedzenia złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania,

·     prawidłowo i funkcjonalnie stosuje imiesłowy przysłówkowe i wypowiedzenia złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania,

 

 

Jan Twardowski Spieszmy się

 

·     uzupełnia tekst znakami interpunkcyjnymi, proponuje głosową interpretację wiersza,

·     wskazuje w tekście wyrażenia o charakterze przeciwstawień,

 

·     wskazuje w tekście kluczowe słowa, uzasadnia swój wybór,

·     wyodrębnia obrazy poetyckie, objaśnia ich zawartość treściową,

 

 

·     formułuje wstępne hipotezy interpretacyjne,

·     wyjaśnia znaczenia wynikające z zastosowanych przeciwstawień,

 

 

·     wskazuje w tekście sformułowania o charakterze aforyzmu, komentuje je,

·     komentuje, w jaki sposób poeta mówi o śmierci,

 

Spotkania ze sztuką. Pieter Bruegel Pejzaż z upadkiem Ikara (reprodukcja obrazu)

 

·     na podstawie tytułu obrazu łączy go z mitem; określa, który fragment mitu został zobrazowany w dziele malarskim,

·     wymienia postacie umieszczone na obrazie; ustala, w jakiej sytuacji zostały przedstawione,

·     przypomina wynikające z mitu symboliczne znaczenia postaci Ikara,

 

·     analizuje tytuł obrazu; rozpoznaje dwie płaszczyzny znaczeniowe, sygnalizowane tytułem dzieła,

·     wymienia elementy pejzażu; określa sposób ich przedstawienia,

·     wskazuje i krótko omawia elementy obrazu, które mogą mieć znaczenia symboliczne,

·     wskazuje elementy obrazu odpowiadające dwóm płaszczyznom znaczeniowym, sygnalizowanym przez tytuł,

·     wyodrębnia plany obrazu, ustala ich zawartość, wskazuje istotne elementy przedstawione,

·     formułuje i wyjaśnia symboliczne znaczenia warstwy przedstawieniowej obrazu,

·     omawia sposób połączenia dwóch płaszczyzn znaczeniowych, sygnalizowanych przez tytuł, formułuje wnioski,

·     rozpoznaje i nazywa zasady kompozycji obrazu;

·     wyjaśnia, z czego wynika i na czym polega reinterpretacja mitu na obrazie,

 

Jarosław Iwaszkiewicz Ikar

 

·     określa miejsce i czas wydarzeń,

·     rozpoznaje narrację pierwszoosobową,

·     przedstawia głównego bohatera opowiadania,

·     dostrzega związek opowiadania z mitem i obrazem,

 

 

·     odtwarza realia okupacyjnej rzeczywistości,

·     na podstawie wypowiedzi narratora określa jego cechy,

·     wskazuje podobieństwa bohatera z Ikarem, wyjaśnia przenośne znaczenie tytułu,

·     zestawia elementy treściowe opowiadania, mitu i obrazu,

 

·     wyjaśnia, jak rzeczywistość okupacyjna wpłynęła na bieg wydarzeń,

·     wyodrębnia z narracji opisy, relację, refleksje;

·     wyjaśnia, na czym polega tragizm mitycznego Ikara i bohatera opowiadania,

 

 

·     formułuje wnioski dotyczące wpływu świata zewnętrznego na życie człowieka,

·     ustala, czego dotyczą opisy, relacja i refleksje narratora; nazywa jego emocje, wskazuje, czym zostały wywołane,

·     uogólnia znaczenie motywu ikaryjskiego, wykorzystanego w opowiadaniu,

Tadeusz Różewicz Prawa i obowiązki

 

·     dostrzega dwie części kompozycyjne utworu, wskazuje granicę miedzy nimi,

·     wskazuje wyrazy, zwroty, na podstawie których można określić i scharakteryzować osobę mówiącą w wierszu,

·     wymienia elementy obrazu przywołane w wierszu,

·     na podstawie podanych źródeł wymienia tytuły dzieł wykorzystujących motyw ikaryjski,

·     przyporządkowuje częściom kompozycyjnym kategorie czasu, wskazuje sposób sygnalizowania upływu czasu,

·     porządkuje informacje o nadawcy wypowiedzi,

·     wyszukuje i wyjaśnia określenia odnoszące się do Ikara

·     precyzuje temat prezentacji związanej z przedstawieniem dzieł wykorzystujących motyw Ikara, dobiera do niej tytuły utworów,

 

·     ustala, jakie postawy życiowe osoby mówiącej zostały przedstawione w obydwu częściach kompozycyjnych wiersza,

·     formułuje wnioski na temat nadawcy wypowiedzi,

·     komentuje, w jaki sposób w wierszu przywołany został obraz Bruegla,

·     przy pomocy nauczyciela przygotowuje prezentację, w której przedstawia dzieła nawiązujące do mitu o Ikarze,

·     uogólnia wnioski na temat przyczyn i kierunków zmian w życiowej postawie człowieka,

·     przedstawia rozwiniętą wypowiedź na temat różnych postaw człowieka wobec świata,

·     wyjaśnia, czemu służy przywołanie obrazu w wierszu,

·     przygotowuje samodzielnie prezentację, w której przedstawia dzieła nawiązujące do mitu o Ikarze,

Edward Stachura Życie to nie teatr

 

 

·     wskazuje bohaterów lirycznych utworu, określa sytuację liryczną,

·     wyodrębnia sformułowania o charakterze tezy,

·     charakteryzuje zachowania bohaterów lirycznych,

·     odtwarza argumenty, które można przyporządkować obu tezom,

·     omawia i nazywa postawy życiowe bohaterów lirycznych,

·     wydobywa z tekstu sądy wartościujące, przedstawia je własnymi słowami,

·     dostrzega kontrast jako zasadę prezentowania postaw życiowych wobec świata, wyjaśnia rolę tej zasady kompozycyjnej w utworze,

·     samodzielnie wartościuje przedstawione w tekście postawy życiowe,

 

Paulo Coelho Alchemik (fragmenty)

 

·     prezentuje główne składniki świata przedstawionego w utworze,

·     streszcza opowiadanie starca,

·     wstępnie analizuje główne składniki świata przedstawionego,

·     proponuje własne zakończenie historii przedstawionej we fragmencie,

·     określa sposób kreacji świata przedstawionego,

·     wyjaśnia metaforyczne znaczenie tytułu, ustala jego związek ze znaczeniami tekstu,

·     nazywa i komentuje sposób kreacji świata przedstawionego,

·     ustala, jakie prawdy o życiu człowieka zawiera opowiadanie starca,

Od słowa do legendy. Treść znaczeniowa wyrazu

 

·     układa definicje podanych wyrazów,

 

 

·     określa treść i zakres podanych wyrazów,

 

·     porządkuje ciągi wyrazów według ich treści i zakresu znaczeniowego,

 

·     potrafi wyjaśnić, czym różni się treść wyrazu od jego zakresu znaczeniowego,

 

Ursula K. Le Guin Czarnoksiężnik z Archipelagu

 

·     wskazuje najciekawsze wydarzenie utworu, opowiada o nim,

·     opisuje dzieciństwo głównego bohatera,

·     wymienia reprezentantów sił dobra i zła,

·     wypowiada się na temat swoich wrażeń wywołanych lekturą.

 

 

 

 

·     wskazuje wydarzenia ważne dla losów bohatera, opowiada o nich,

·     opowiada o przyjaźni bohatera, przedstawia dowody przyjaźni,

·     opowiada, w jaki sposób siły dobra i zła zmagają się ze sobą,

·     wypowiada się na temat walorów powieści.

 

 

·     opowiada o przeżyciach i emocjach bohatera związanych z wybranym wydarzeniem, stosuje narrację pierwszoosobową,

·     charakteryzuje bohatera, zwraca uwagę na zmiany jego osobowości pod wpływem wydarzeń,

·     wskazuje nawiązania do innych utworów literackich,

·     ocenia, w jaki sposób lektura utworu może wpływać na czytelnika.

 

 

·     określa sposób konstruowania fabuły utworu,

·     określa, co było głównym celem bohatera; ocenia, co było jego największym osiągnięciem,

·     komentuje rolę nawiązań do innych utworów literackich,

·     ocenia, w jaki sposób kreacja świata w utworze wpływa na odbiorcę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA OGÓLNE

 

SPRAWNOŚCI

WYMAGANIA

 

konieczne

(ocena: dopuszczający)

podstawowe

(ocena: dostateczny)

rozszerzone

(ocena: dobry)

dopełniające

(ocena: bardzo dobry)

UCZEŃ

Słuchanie

·     krytycznie słucha tekstów reklamowych,

·     wstępnie selekcjonuje informacje z cudzej wypowiedzi,

·     wydobywa z cudzej wypowiedzi argumenty,

·     w trakcie słuchania odróżnia informacje od opinii,

·     selekcjonuje i wstępnie hierarchizuje informacje z cudzej wypowiedzi,

·     wydobywa główną tezę i związane z nią argumenty z cudzej wypowiedzi,

·     odróżnia perswazję od manipulacji,

·     hierarchizuje i wartościuje informacje z cudzej wypowiedzi,

·     wydobywa wnioski i konkluzję z cudzej wypowiedzi,

·     dostrzega manipulację w cudzej wypowiedzi, potrafi się jej przeciwstawić,

·     odczytuje intencje zawarte w wypowiedzi,

·     wydobywa główne przesłanki myślowe z cudzej wypowiedzi,

Mówienie

·     prawidłowo akcentuje wyrazy ze stałym akcentem,

·     stara się poprawnie recytować utwór,

·     wstępnie prezentuje informacje z podanych źródeł na temat związany z lekturą,

·     przedstawia podstawowe materiały do prezentacji,

·     streszcza historię przedstawioną w komiksie,

·     włącza się w miarę swych możliwości do dyskusji,

·     mówi o swoich wrażeniach po obejrzeniu ekspozycji wirtualnego muzeum,

·     w miarę swoich możliwości bierze udział w przygotowaniu słuchowiska radiowego,

 

 

 

·     prawidłowo akcentuje większość wyrazów,

·     recytuje poprawnie utwór,

·     prezentuje samodzielnie zdobyte informacje na temat związany z lekturą,

·     przedstawia w uporządkowany sposób materiały do prezentacji,

·     opowiada własnymi słowami historię przedstawioną w komiksie,

·     bierze udział w dyskusji,

·     opowiada o eksponatach ekspozycji wirtualnego muzeum,

·     bierze udział w przygotowaniu słuchowiska radiowego, określa sposób wypowiadania kwestii przez bohaterów,

 

·     prawidłowo akcentuje wszystkie wyrazy,

·     w czasie recytacji poprawnie wymawia i akcentuje wyrazy,

·     w ciekawy sposób prezentuje samodzielnie zdobyte informacje na temat związany z lekturą,

·     przedstawia wszystkie materiały do prezentacji, łączy je z własnym komentarzem,

·     opowiada historię przedstawioną w komiksie, przytacza słowa bohaterów, stosując mowę niezależną,

·     bierze aktywny udział w dyskusji, formułuje różne rodzaje argumentów,

·     ocenia obejrzaną ekspozycję wirtualnego muzeum,

·     opracowuje propozycję

warstwy dźwiękowej do przygotowywanego słuchowiska radiowego,

 

 

 

 

·     prawidłowo akcentuje wszystkie wyrazy, stosuje w wypowiedzi odpowiednią intonację zdaniową,

·     interpretuje głosowo recytowany utwór,

·     w wybranej funkcjonalnie formie prezentuje informacje na wybrany przez siebie temat związany z lekturą,

·     przedstawia samodzielnie przygotowaną prezentację,

·     opowiada historię przedstawioną w komiksie, dynamizuje wypowiedź odpowiednimi środkami językowymi,

·     bierze aktywny udział w dyskusji, prezentuje wyraźnie swoje stanowisko, nawiązuje do wypowiedzi innych uczestników dyskusji,

·     wypowiada się na temat potrzeby gromadzenia i chronienia pamiątek przeszłości,

·     na podstawie tekstu przygotowuje słuchowisko radiowe,

 

Czytanie.

Odbiór tekstów literackich i innych tekstów kultury

 

·     wie, że Biblia jest podstawowym źródłem kultury europejskiej,

·     rozpoznaje tekst jako przypowieść,

·     wie, że styl biblijny odróżnia się od stylu innych tekstów,

·     zna pojęcie styl retoryczny,

·     wskazuje wyrazy i ich formy, które pozwalają rozpoznać nadawcę w tekście,

·     wyjaśnia, czym różni się narrator od autora utworu,

·     posługuje się terminami liryka bezpośrednia, liryka pośrednia,

·     rozpoznaje w tekście neologizmy,

·     rozpoznaje w tekście zdrobnienia i zgrubienia,

·     rozpoznaje w tekście literackim kolokwializmy i frazeologizmy,

·     odróżnia postacie i wydarzenia historyczne od fikcyjnych,

·     dostrzega w utworze nawiązania do innych tekstów,

·     podaje dosłowne znaczenia wybranych elementów tekstu,

·     nazywa wartości, o których jest mowa w tekście,

·     wie, że tren jest gatunkiem lirycznym,

·     kojarzy nowelę z epiką jako rodzajem literackim,

·     wyjaśnia potoczne znaczenie pojęć tragedia, tragiczny,

·     odróżnia komedię od tragedii, wskazuje komiczne elementy utworu,

·     wie, że wywiad nie należy do literatury pięknej,

·     kojarzy artykuł z publicystyką,

·     przedstawia własne wrażenia związane z dziełem malarskim,

·     dostrzega związki warstwy przedstawieniowej obrazu z tekstem literackim,

 

 

 

 

 

·     wyjaśnia pochodzenie i znaczenie słowa Biblia,

·     wymienia cechy przypowieści,

·     wskazuje i nazywa podstawowe dla stylu biblijnego środki językowe,

·     rozpoznaje styl retoryczny w wypowiedzi,

·     określa, kto i w czyim imieniu wypowiada się w tekście,

·     odróżnia narrację pierwszoosobową od trzecioosobowej,

·     wyjaśnia znaczenie terminów liryka bezpośrednia, liryka pośrednia,

·     wyjaśnia, czym jest neologizm,

·     wstępnie rozpoznaje funkcje zdrobnień i zgrubień w tekście,

·     wstępnie rozpoznaje funkcję kolokwializmów i fazeologizmów w tekście literackim,

·     zestawia postacie i wydarzenia historyczne i fikcyjne,

·     podaje tytuły i autorów przywołanych w tekście utworów, rozpoznaje wspólne dla tych tekstów motywy,

·     dostrzega przenośne znaczenia wybranych elementów tekstu,

·     rozpoznaje i nazywa wartości reprezentowane przez bohaterów tekstu,

·     na podstawie definicji wyjaśnia, czym cechuje się tren jako gatunek liryczny,

·     wie, czym cechuje się fabuła noweli,

·     wie, że tragedia to jeden z gatunków dramatu,

·     rozpoznaje komedię jako gatunek dramatu, podaje przykłady komizmu w utworze,

·     łączy wywiad z publicystyką,

·     rozpoznaje kompozycję artykułu,

·     przedstawia i próbuje uzasadnić własne wrażenia związane z dziełem malarskim,

·     wskazuje podobieństwa między warstwą przedstawieniową obrazu i tekstem literackim,

 

 

 

 

·     zna podstawowe części Biblii,

·     wyjaśnia, dlaczego tekst jest przypowieścią,

·     wskazuje i nazywa środki językowe cechujące styl biblijny,

·     zna podstawowe środki językowe stylu retorycznego,

·     charakteryzuje osobę nadawcy w tekście,

·     dostrzega subiektywizm narracji pierwszoosobowej i obiektywizm narracji trzecioosobowej,

·     łączy lirykę bezpośrednią z subiektywizmem, a lirykę pośrednią z obiektywizmem wypowiedzi poetyckiej,

·     analizuje budowę neologizmu, wyjaśnia jego znaczenie,

·     łączy używanie zdrobnień i zgrubień z wyrażaniem emocji,

·     łączy kolokwializmy i frazeologizmy ze stylem potocznym,

·     określa relacje między postaciami i wydarzeniami historycznymi i fikcyjnymi,

·     komentuje sposób przywołania w tekście innych utworów,

·     wyjaśnia przenośne znaczenia wybranych elementów tekstu,

·     poddaje refleksji wartości, o których jest mowa w tekście,

·     wyjaśnia, dlaczego dany utwór reprezentuje tren jako gatunek liryczny,

·     wie, czym cechuje się nowela jako gatunek epicki,

·     wyjaśnia, czym cechuje się tragedia jako gatunek dramatu,

·     wyjaśnia, czym cechuje się komedia jako gatunek dramatu, nazywa rodzaje komizmu,

·     podaje główne cechy wywiadu,

·     rozpoznaje tezę i jej uzasadnienie w artykule,

·     przedstawia i uzasadnia własne wrażenia związane z dziełem malarskim,

·     wskazuje, jakie nowe znaczenia w stosunku do tekstu literackiego wnosi dzieło malarskie,

 

 

 

·     wyjaśnia, dlaczego Biblia jest podstawowym źródłem kultury europejskiej,

·     formułuje przesłanie moralne przypowieści,

·     wyjaśnia, na czym polega i z czego wynika specyfika stylu biblijnego,

·     wyjaśnia, na czym polega i czemu służy retoryczny styl wypowiedzi,

·     określa relacje między nadawcą a światem przedstawionym w tekście,

·     określa wpływ rodzaju narracji na sposób kreowania świata przedstawionego,

·     bierze pod uwagę typ liryki przy określaniu relacji między nadawcą tekstu a prezentowaną przez niego rzeczywistością,

·     wyjaśnia, w jaki sposób subiektywizm wypowiedzi związany z liryką bezpośrednią wpływa
na obraz prezentowanej rzeczywistości,

·     określa funkcję neologizmów w wypowiedzi,

·     określa funkcję kolokwializmów i frazeologizmów w tekście literackim,

·     odczytuje intencje wyrażane zdrobnieniami i zgrubieniami,

·     komentuje świat przedstawiony utworu, zawierający elementy historyczne i fikcyjne,

·     wyjaśnia, jakie znaczenia wynikają z nawiązania w tekście do innych utworów,

·     odczytuje przenośne znaczenia tekstu,

·     uogólnia refleksje dotyczące wartości, o których jest mowa w tekście,

·     uzasadnia, dlaczego dany utwór jest nowelą,

·     wyjaśnia, na czym polega nowatorstwo trenów Jana Kochanowskiego,

·     rozpoznaje i komentuje sytuację tragiczną w dramacie,

·     rozpoznaje komizm jako kategorię estetyczną,

·     wyjaśnia, czym cechuje się wywiad jako gatunek publicystyczny,

·     wyjaśnia, dlaczego tekst ma charakter publicystyczny,

·     przedstawia i uzasadnia własne wrażenia związane z dziełem malarskim, próbuje ocenić dzieło,

·     wyjaśnia kulturową symbolikę wspólnych dla tekstu literackiego i obrazu motywów,

Pisanie

·     prawidłowo zapisuje głoski jako litery,

·     poprawnie dzieli przy zapisie proste wyrazy na sylaby,

·     tworzy logiczny ciąg zdań pojedynczych,

·     ze zdań pojedynczych tworzy zdania współrzędnie złożone,

·     stosuje proste zdania podrzędnie złożone przydawkowe, dopełnieniowe, okolicznikowe,

·     wykorzystuje imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe,

·     stara się przestrzegać zasad interpunkcji,

·     na podstawie wzoru układa:

rozprawkę,

– sprawozdanie z filmu lub przedstawienia teatralnego,

– krótki opis przeżyć wewnętrznych,

– opis sytuacji,

– krótkie przemówienie,

– list otwarty,

– krótką opinię,

– przeprosiny,

– pytania do projektowanego wywiadu,

– tekst reklamy,

– artykuł o charakterze informacyjnym,

·     proponuje zawartość treściową kilku ujęć w projektowanym scenopisie,

·     tworzy opis obrazu prezentujący warstwę przedstawieniową dzieła.

·     prawidłowo zapisuje głoski jako dwuznaki,

·     poprawnie dzieli przy zapisie trudniejsze wyrazy,

·     rozwija części wypowiedzeń w zdania złożone,

·     ze zdań pojedynczych tworzy różne rodzaje zdań współrzędnie złożonych,

·     stosuje zdania podrzędnie złożone przydawkowe, dopełnieniowe, okolicznikowe miejsca, czasu, sposobu, celu, przyczyny,

·     stosuje imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe,

·     przestrzega podstawowych zasad interpunkcji,

·     układa samodzielnie:

– rozprawkę,

– sprawozdanie z filmu lub przedstawienia teatralnego,

– opis przeżyć wewnętrznych,

– opis sytuacji,

– przemówienie,

– list otwarty,

– opinię,

– przeprosiny,

– logiczny ciąg pytań do projektowanego wywiadu,

– tekst reklamy,

– artykuł o charakterze informacyjnym,

·     dobiera plany filmowe do kilku ujęć w projektowanym scenopisie,

·     tworzy opis obrazu, zwraca uwagę na kompozycję dzieła.

·     prawidłowo zapisuje głoski jako litery ze znakami diakrytycznymi,

·     poprawnie dzieli przy zapisie większość wyrazów,

·     tworzy logiczny ciąg zdań podrzędnie i współrzędnie złożonych,

·     stosuje różne rodzaje zdań współrzędnie złożonych,

·     stosuje zdania podrzędnie złożone przydawkowe, używa spójników i zaimków względnych, zdania podrzędnie złożone dopełnieniowe, wszystkie rodzaje zdań okolicznikowych,

·     celowo stosuje imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe,

·     przestrzega zasad interpunkcji,

·     układa:

rozprawkę, dba o uporządkowanie argumentów,

sprawozdanie z filmu lub spektaklu, zawierające ocenę reżyserii, scenografii i gry aktorskiej,

– opis przeżyć wewnętrznych, stara się stosować odpowiednie środki językowe,

– opis sytuacji, stosuje zwroty eksponujące czas,

– mowę obrończą,

– list otwarty, prezentuje wyraźnie swoje stanowisko,

– rozwiniętą opinię,

– przeprosiny, stara się nadać im żartobliwy charakter,

– pytania do wywiadu, zapisuje je wraz z uzyskanymi odpowiedziami,

– tekst reklamy,

– artykuł informacyjny z próbą komentarza,

·     projektuje ruchy kamery w przygotowywanym scenopisie,

·     tworzy opis obrazu, uwzględnia w nim podstawowe środki języka malarskiego.

 

·     prawidłowo zapisuje głoski miękkie,

·     poprawnie dzieli przy zapisie wszystkie wyrazy,

·     tworzy logiczny ciąg różnorodnych zdań,

·     stosuje wszystkie rodzaje zdań współrzędnie złożonych,

·     celowo stosuje zdania podrzędnie złożone przydawkowe, dopełnieniowe, okolicznikowe,

·     funkcjonalnie stosuje wszystkie rodzaje imiesłowów przymiotnikowych i przysłówkowych,

·     nie popełnia błędów interpunkcyjnych,

·     układa:

rozprawkę, stosuje słownictwo sygnalizujące tok wywodu,

sprawozdanie z filmu lub spektaklu, prezentuje ocenę i opinię, zachęcając lub zniechęcając do obejrzenia omawianego dzieła,

– opis przeżyć wewnętrznych, stosuje funkcjonalnie odpowiednie środki językowe,

– opis sytuacji, stosuje językowe środki dynamizujące wypowiedź,

– mowę obrończą, stosuje funkcjonalnie środki stylu retorycznego,

– list otwarty, stosuje odpowiednie językowe środki perswazji,

– opinię zawierającą wszystkie części kompozycyjne,

– przeprosiny, nadaje im żartobliwy charakter,

– zapis przeprowadzonego przez siebie wywiadu,

– tekst reklamy, rozpoczyna go sloganem reklamowym,

– artykuł problemowy,

·     przygotowuje fragment scenopisu filmowego,

·     tworzy opis obrazu, zawiera w nim interpretację znaczących elementów dzieła, przedstawia własną ocenę.

 

 

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia w znacznym stopniu wykraczają poza wymagania dopełniające i sytuują się na poziomie ponadprogramowym. Jego praca cechuje się samodzielnością i kreatywnością. Prezentuje wysoki poziom wiedzy i erudycji interdyscyplinarnej. Świadomie i funkcjonalnie posługuje się bogatym słownictwem terminologicznym. Samodzielnie analizuje i interpretuje teksty literatury pięknej, literatury faktu. Czyta, rozumie i wykorzystuje teksty popularnonaukowe, naukowe i publicystyczne. Potrafi analizować i interpretować dzieła malarskie z uwzględnieniem specyfiki środków języka malarskiego. Komentuje związki dzieła malarskiego z tekstem literackim. Formułuje problemy, proponuje sposoby ich rozwiązania. Tworzy bezbłędne pod każdym względem wypowiedzi ustne i pisemne. Odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych, publikuje swoje teksty.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wyniki nie osiągają poziomu wymagań koniecznych, w związku z tym nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności. Brak wiedzy i umiejętności wyklucza osiągnięcie nawet minimalnego postępu