KRYTERIA OCENIANIA

 

 

Poziom A2 wg CEF (ESOKJ)

 


WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

KRYTERIA OCENIANIA – Klasa 2 gimnazjum

 

 

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

UCZEŃ:

Module

0

Zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów z Modułu 0.

 

Z pomocą nauczyciela potrafi częściowo zrozumieć i przeczytać niektóre z podanych liczebników.

 

 

 

Potrafi nazwać podstawowe przedmioty, stosując przedimek a/ an i liczbę mnogą rzeczowników regularnych.

 

 

 

Zna niektóre zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia oraz niektóre przymiotniki dzierżawcze. Prawidłowo stosuje formy I, me oraz my. Zna niektóre zaimki pytające.

 

 

Potrafi odmienić czasowniki to be oraz to have got. Częściowo potrafi uzupełnić zdania ich odpowiednimi formami oraz ułożyć zdania z rozsypanych wyrazów. Poprawnie stosuje formy I’m i I’ve got w wypowiedziach ustnych.

 

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi wstawić odpowiedni zaimek wskazujący w zdaniach. Używa zaimków wskazujących w liczbie pojedynczej: this i that.

 

Częściowo rozumie dialog, w którym postacie się przedstawiają i z pomocą nauczyciela odpowiada na proste pytania. Zna niektóre zwroty służące do powitania i pożegnania. Z pomocą nauczyciela częściowo potrafi się przywitać i pożegnać.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi odpowiedzieć na pytania o dane osobowe.

 

 

Z pomocą nauczyciela w bardzo prosty sposób potrafi opisać ilustrację pokoju/ domu, stosując there is/ are oraz kilka przyimków miejsca.

 

Z pomocą nauczyciela w prosty sposób częściowo poprawnie potrafi odpowiedzieć na proste pytania o swoich najbliższych.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów i zwrotów z Modułu 0.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi zrozumieć i przeczytać podane liczebniki oraz wykonać bardzo proste działania matematyczne.

 

Potrafi nazywać różne przedmioty, stosując przedimek a/ an i liczbę mnogą rzeczowników regularnych. Popełnia błędy, tworząc liczbę mnogą rzeczowników nieregularnych.

 

 

Zna większość zaimków osobowych w funkcji podmiotu i dopełnienia oraz większość przymiotników dzierżawczych. Częściowo prawidłowo stosuje je w zdaniach. Zna i stosuje niektóre zaimki pytające.

 

Potrafi odmienić czasowniki to be oraz to have got. Potrafi uzupełnić zdania ich odpowiednimi formami oraz ułożyć zdania z rozsypanych wyrazów. Poprawnie stosuje formy tych czasowników w zdaniach twierdzących.

 

Częściowo poprawnie uzupełnia zaimkami wskazującymi: this, that, these, those. W mowie stosuje poprawnie zaimki w liczbie pojedynczej.

 

Częściowo rozumie dialog, w którym postacie się przedstawiają i odpowiada na pytania. Zna część zwrotów służących do powitania i pożegnania. Częściowo poprawnie potrafi się przywitać, pożegnać i przedstawić.

 

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi zapytać o dane osobowe postaci i odpowiedzieć na takie pytania.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi opisać ilustrację pokoju/ domu, stosując there is/ are oraz kilka przyimków miejsca.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi odpowiedzieć na różne pytania o swoich najbliższych (np. A: What colour are your father’s eyes? B: His eyes are blue.).

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów i zwrotów z Modułu 0.

 

W większości potrafi zrozumieć i przeczytać liczebniki, poprawnie wykonać proste działania matematyczne oraz zna pisownię liczebników.

 

Potrafi nazywać różne przedmioty, stosując przedimek a/ an i liczbę mnogą rzeczownika. Popełnia nieliczne błędy, tworząc liczbę mnogą rzeczowników nieregularnych.

 

 

Zna zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia oraz przymiotniki dzierżawcze. W większości prawidłowo stosuje je w mowie i piśmie. Zna i stosuje zaimki pytające.

 

W większości poprawnie stosuje w mowie i piśmie formy czasowników to be oraz to have got w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających.

 

 

 

W większości poprawnie stosuje w mowie i piśmie zaimki wskazujące: this, that, these, those.

 

 

 

Rozumie dialog, w którym postacie się przedstawiają. Potrafi się przywitać, pożegnać i przedstawić, stosując większość poznanych zwrotów.

 

 

 

 

Na podstawie podanych informacji w większości poprawnie potrafi zapytać o dane osobowe postaci i odpowiedzieć na takie pytania.

 

 

W większości poprawnie potrafi opisać ilustrację pokoju/ domu, stosując there is/ are oraz kilka przyimków miejsca.

 

W większości poprawnie odpowiada na pytania o swoich najbliższych, stosując dopełniacz saksoński i przymiotniki dzierżawcze oraz na podstawie drzewa genealogicznego opowiada o swojej rodzinie.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy i zwroty z Modułu 0.

 

Potrafi zrozumieć i przeczytać liczebniki, samodzielnie wykonać działania matematyczne oraz zna pisownię liczebników.

 

 

Potrafi nazywać różne przedmioty, stosując przedimek a/ an i liczbę mnogą rzeczowników regularnych i nieregularnych.

 

 

 

Zna zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia oraz przymiotniki dzierżawcze. Prawidłowo stosuje je w mowie i piśmie. Zna i poprawnie stosuje zaimki pytające.

 

 

Poprawnie stosuje w mowie i piśmie formy czasowników to be oraz to have got w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających.

 

 

 

 

Poprawnie stosuje w mowie i piśmie zaimki wskazujące: this, that, these, those.

 

 

 

Rozumie dialog, w którym postacie się przedstawiają. Potrafi samodzielnie przywitać się i pożegnać, stosując wszystkie poznane zwroty. Samodzielnie przedstawia się w kilku zdaniach.

 

 

Na podstawie podanych informacji samodzielnie potrafi zapytać o dane osobowe postaci i odpowiedzieć na takie pytania.

 

 

Samodzielnie i poprawnie potrafi opisać ilustrację pokoju/ domu, stosując there is/ are oraz kilka przyimków miejsca.

 

Poprawnie odpowiada na pytania o swoich najbliższych, stosując dopełniacz saksoński i przymiotniki dzierżawcze oraz na podstawie drzewa genealogicznego opowiada o swojej rodzinie.

Module

1

Day after day

Zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów z Modułu 1.

 

W niewielkim stopniu zna zasady tworzenia i użycia czasu Present Simple.

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi uzupełnić zdania czasownikami w czasie Present Simple. W wypowiedziach ustnych popełnia błędy.

 

 

 

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi przekształcić zdania twierdzące w czasie Present Simple na przeczące, z rozsypanych wyrazów ułożyć zdania oraz połączyć dwa zdania za pomocą spójnika and.

 

Rozumie w niewielkim stopniu teksty i nagrania o znanych postaciach z filmów, życiu nastolatków, ulubionym dniu itp.. Z pomocą nauczyciela odpowiada na proste pytania.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela w bardzo prosty sposób opisuje postacie z tekstu.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi w bardzo prosty zapytać o czynności codzienne i udzielić odpowiedzi.

 

 

Z pomocą nauczyciela częściowo rozumie rozmowę telefoniczną-zaproszenie do kina i potrafi odpowiedzieć na bardzo proste pytania.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo prawidłowo potrafi określać godziny.

 

 

 

 

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu prawidłowo potrafi napisać kilka prostych zdań o swojej ulubionej postaci z kreskówki.

 

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi w bardzo prosty sposób napisać o typowym poniedziałku w swoim życiu.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów i zwrotów z Modułu 1.

 

Częściowo zna zasady tworzenia i użycia czasu Present Simple. Częściowo zna miejsce przysłówków częstotliwości w zdaniu.

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi uzupełnić zdania czasownikami w czasie Present Simple. W wypowiedziach ustnych popełnia błędy w zdaniach pytających i przeczących.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi przekształcić zdania twierdzące w czasie Present Simple na przeczące, z rozsypanych wyrazów ułożyć zdania oraz połączyć dwa zdania za pomocą spójnika and.

 

Rozumie ogólnie teksty i nagrania o znanych postaciach z filmów, życiu nastolatków, ulubionym dniu, strefach czasowych itp. Z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania.

 

Na podstawie podanych informacji częściowo poprawnie potrafi opisać postacie z tekstu.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi zapytać o czynności codzienne, udzielić odpowiedzi i rozmawiać z kolegą/ koleżanką o pracach domowych.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi przeprowadzić rozmowę telefoniczną, w której zaprosi kolegę na przyjęcie.

 

 

Z pomocą nauczyciela częściowo prawidłowo potrafi określać godziny i na podstawie mapy stref czasowych podać czas w niektórych miejscach na ziemi.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi napisać o swojej ulubionej postaci z kreskówki.

 

 

Z pomocą nauczyciela w prosty sposób potrafi napisać o typowym poniedziałku w swoim życiu lub o swoim ulubionym dniu.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów i zwrotów z Modułu 1.

 

Zna i w większości poprawnie stosuje czas Present Simple w zdaniach twierdzących i przeczących, pytających. Poprawnie używa przysłówków częstotliwości.

W wypowiedziach ustnych popełnia nieliczne błędy.

 

 

 

 

W większości poprawnie potrafi przekształcić zdania twierdzące w czasie Present Simple na przeczące, z rozsypanych wyrazów ułożyć zdania oraz połączyć dwa zdania za pomocą spójników and lub or.

 

Rozumie ogólnie teksty i nagrania o znanych postaciach z filmów, życiu nastolatków, ulubionym dniu, strefach czasowych itp. Potrafi o nich ogólnie opowiedzieć.

 

Na podstawie podanych informacji w większości poprawnie opisuje postacie z tekstu.

 

Na podstawie podanych informacji w większości poprawnie potrafi zapytać o czynności codzienne, udzielić odpowiedzi i rozmawiać z kolegą/ koleżanką o pracach domowych.

 

 

W większości samodzielnie potrafi przeprowadzić rozmowę telefoniczną, w której zaprosi kolegę na przyjęcie.

 

 

 

W większości prawidłowo potrafi określać godziny i na podstawie mapy stref czasowych podać czas w różnych miejscach na ziemi.

 

 

W większości poprawnie potrafi napisać o swojej ulubionej postaci z kreskówki.

 

 

W większości poprawnie potrafi napisać o typowym poniedziałku w swoim życiu oraz o swoim ulubionym dniu.

 

Potrafi w większości poprawnie powiedzieć kilka zdań na temat życia nastolatków w Polsce.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy i zwroty z Modułu 1.

 

Zna i poprawnie stosuje w mowie i piśmie czas Present Simple w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających. Poprawnie używa przysłówków częstotliwości.

Nie popełnia błędów w wypowiedziach ustnych.

 

 

 

 

Poprawnie potrafi przekształcić zdania twierdzące w czasie Present Simple na przeczące, z rozsypanych wyrazów ułożyć zdania oraz połączyć dwa zdania za pomocą spójników and lub or.

 

Rozumie szczegółowo teksty i nagrania o znanych postaciach z filmów, życiu nastolatków, ulubionym dniu, strefach czasowych itp. Potrafi o nich swobodnie opowiadać.

 

Na podstawie podanych informacji poprawnie opisuje postacie z tekstu.

 

 

Na podstawie podanych informacji poprawnie potrafi zapytać o czynności codzienne, udzielić odpowiedzi i rozmawiać z kolegą/ koleżanką o pracach domowych.

 

 

Samodzielnie i poprawnie potrafi przeprowadzić rozmowę telefoniczną i zaprosić kolegę na przyjęcie.

 

 

 

Samodzielnie potrafi określać godziny i na podstawie mapy stref czasowych podać czas w różnych miejscach na ziemi.

 

 

Samodzielnie i poprawnie potrafi napisać o swojej ulubionej postaci z kreskówki.

 

 

Samodzielnie i poprawnie potrafi napisać o typowym poniedziałku w swoim życiu oraz o swoim ulubionym dniu.

 

Potrafi opowiedzieć i napisać artykuł o życiu nastolatków w Polsce.

Access magazine
1

(Zeszyt ćwiczeń)

Daily Routines

W niewielkim stopniu rozumie ogólnie tekst o typowym dniu nastolatka z Polski. Z pomocą nauczyciela odpowiada na proste pytania.

Rozumie tekst o typowym dniu nastolatka z Polski. Z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi napisać artykuł o swoim typowym dniu.

W większości szczegółowo rozumie tekst o typowym dniu nastolatka z Polski i potrafi o go opowiedzieć.

 

W większości poprawnie potrafi napisać artykuł o swoim typowym dniu.

Rozumie szczegółowo i swobodnie opowiada tekst o typowym dniu nastolatka z Polski.

 

Samodzielnie i poprawnie potrafi napisać artykuł o swoim typowym dniu.

Exam Skills

1

Rozumienie ze słuchu:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi znaleźć w tekście niektóre informacje w tekście.

 

Znajomość funkcji językowych:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu reaguje w typowych sytuacjach (dobiera właściwe odpowiedzi do pytań, uzupełnia dialog przez wybór właściwej odpowiedzi na pytania).

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi:

- określić główną myśli tekstu;

- określić główne myśli niektórych części tekstu (dobrać nagłówki do poszczególnych części tekstu).

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi:

- uzupełnić niektóre luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- sparafrazować proste zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy niektóre fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

Częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje w tekście.

 

 

Znajomość funkcji językowych:

Częściowo poprawnie reaguje w typowych sytuacjach (dobiera właściwe odpowiedzi do pytań, uzupełnia dialog przez wybór właściwej odpowiedzi na pytania).

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Częściowo poprawnie:

- określa główną myśli tekstu;

- określa główne myśli niektórych części tekstu (dobrać nagłówki do poszczególnych części tekstu).

 

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Częściowo poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

W większości poprawnie znajduje w tekście określone informacje w tekście.

 

Znajomość funkcji językowych:

W większości poprawnie reaguje w typowych sytuacjach (dobiera właściwe odpowiedzi do pytań, uzupełnia dialog przez wybór właściwej odpowiedzi na pytania).

 

Rozumienie tekstów pisanych:

W większości poprawnie:

- określa główną myśli tekstu;

- określa główne myśli niektórych części tekstu (dobrać nagłówki do poszczególnych części tekstu).

 

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

W większości poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

Poprawnie znajduje w tekście określone informacje w tekście.

 

 

Znajomość funkcji językowych:

Poprawnie reaguje w typowych sytuacjach (dobiera właściwe odpowiedzi do pytań, uzupełnia dialog przez wybór właściwej odpowiedzi na pytania).

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Poprawnie:

- określa główną myśli tekstu;

- określa główne myśli niektórych części tekstu (dobrać nagłówki do poszczególnych części tekstu).

 

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Module
2
Let’s celebrate!

Zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów z Modułu 2.

 

W małym stopniu zna zasady tworzenia i używania czasu Present Continuous. Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi podać formy czasowników w Present Continuous.

 

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi uzupełnić zdania czasownikami w czasie Present Continuous i Present Simple oraz z rozsypanych wyrazów ułożyć zdania.

 

 

 

 

 

Częściowo zna i potrafi podać regularną liczbę mnogą rzeczowników.

 

 

 

Częściowo zna podstawowe zaimki pytające (np. who, when, what).

 

 

 

Na podstawie tekstów z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu poprawnie potrafi opisać ilustracje, stosując czas Present Continuous.

 

 

 

 

 

 

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi częściowo poprawnie odpowiedzieć na pytania do tekstów w czasie Present Continuous (np. A: Is it raining in Quebec? B: No, it isn’t.).

 

 

 

 

W niewielkim stopniu rozumie kartki z podróży, teksty o świętach w różnych krajach i z pomocą nauczyciela odpowiada na proste pytania.

 

W niewielkim stopniu z pomocą nauczyciela rozumie dialog (zaproszenie na przyjęcie urodzinowe) i odpowiada na proste pytania.

 

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie w kilku bardzo prostych zdaniach opisuje święto obchodzone w Polsce.

 

 

Potrafi częściowo poprawnie przepisać krótki tekst, wstawiając wielkie litery.

Zna połowę poznanych wyrazów i zwrotów z Modułu 2.

 

Częściowo zna zasady tworzenia i używania czasu Present Continuous. Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi podać formy czasowników w Present Continuous.

 

 

Częściowo zna różnicę w znaczeniu i użyciu między czasem Present Simple a Present Continuous. Z pomocą nauczyciela uzupełnia zdania czasownikami w czasie Present Continuous i Present Simple oraz z rozsypanych wyrazów układa zdania. Popełnia błędy w zdaniach pytających i przeczących.

 

Zna i potrafi podać regularną liczbę mnogą rzeczowników. Popełnia błędy w tworzeniu nieregularnej liczby mnogiej.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi zadać pytania do tekstu, stosując odpowiednie zaimki pytające.

 

Na podstawie tekstów z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi opisać ilustracje, stosując czas Present Continuous.

 

 

 

 

 

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstów w czasie Present Continuous (np. A: Is it raining in Quebec? B: No, it isn’t.). Popełnia błędy, odpowiadając na różne pytania w czasie Present Simple i Present Continuous.

 

Częściowo rozumie kartki z podróży, teksty o świętach w różnych krajach i z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania.

 

Częściowo rozumie dialog (zaproszenie na przyjęcie urodzinowe) i odpowiada na proste pytania. Z pomocą nauczyciela potrafi zaprosić kolegę na przyjęcie urodzinowe.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi napisać i opowiedzieć o święcie lub uroczystości obchodzonej w Polsce.

 

 

Potrafi w większości poprawnie przepisać krótki tekst, wstawiając wielkie litery.

Zna większość poznanych wyrazów i zwrotów z Modułu 2.

 

Zna zasady tworzenia i używania czasu Present Continuous. W większości poprawnie stosuje w mowie i piśmie czas Present Continuous.

 

 

W większości zna różnicę w znaczeniu i użyciu między czasem Present Simple a Present Continuous. W większości poprawnie stosuje w mowie i piśmie czas Present Continuous i Present Simple.

 

 

 

 

Zna i w większości poprawnie stosuje regularną i nieregularną liczbę mnogą rzeczowników.

 

 

Zna i w większości poprawnie stosuje w mowie i piśmie zaimki pytające (np. who, when, how many, how often).

 

 

W większości rozumie opis obrazów na ilustracji i potrafi odpowiedzieć na pytania. Na podstawie tekstów w większości poprawnie opisujr ilustracje, stosując czas Present Continuous. Na podstawie podanych informacji dość poprawnie potrafi powiedzieć, jakie uczucia wywołują u niego obrazy na ilustracji.

 

W większości poprawnie potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstów w czasie Present Continuous (np. A: Is it raining in Quebec? B: No, it isn’t.) oraz na różne pytania w czasie Present Simple i Present Continuous.

 

 

 

W większości rozumie szczegółowo kartki z podróży i teksty o świętach w różnych krajach. Stosunkowo poprawnie o nich opowiada.

 

W większości rozumie dialog (zaproszenie na przyjęcie urodzinowe) i odpowiada na pytania. Potrafi zaprosić kolegę na przyjęcie urodzinowe.

 

W większości poprawnie potrafi napisać i opowiedzieć o święcie lub uroczystości obchodzonej w Polsce. Stosuje łączniki (np. first, then, before).

 

Potrafi poprawnie przepisać krótki tekst, wstawiając wielkie litery.

 

W większości poprawnie potrafi opisać jakiś obraz.

Zna wszystkie poznane wyrazy i zwroty z Modułu 2.

 

Zna zasady tworzenia i używania czasu Present Continuous. Poprawnie stosuje w mowie i piśmie czas Present Continuous.

 

 

 

Zna różnicę w znaczeniu i użyciu między czasem Present Simple a Present Continuous. Swobodnie i poprawnie stosuje w mowie i piśmie czas Present Continuous i Present Simple.

 

 

 

 

Zna i poprawnie stosuje regularną i nieregularną liczbę mnogą rzeczowników.

 

 

Zna i poprawnie stosuje w mowie i piśmie zaimki i pytające (np. who, when, how many, how often).

 

 

Rozumie szczegółowo opis obrazów na ilustracji i potrafi odpowiedzieć na pytania. Na podstawie tekstów poprawnie opisuje ilustracje, stosując czas Present Continuous. Na podstawie podanych informacji swobodnie potrafi powiedzieć, jakie uczucia wywołują u niego obrazy na ilustracji.

 

Poprawnie potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstów w czasie Present Continuous (np. A: Is it raining in Quebec? B: No, it isn’t.) oraz na różne pytania w czasie Present Simple i Present Continuous.

 

 

 

Rozumie szczegółowo kartki z podróży i teksty o świętach w różnych krajach. Swobodnie o nich opowiada.

 

 

Rozumie szczegółowo dialog (zaproszenie na przyjęcie urodzinowe) i odpowiada na pytania. Potrafi samodzielnie zaprosić kolegę na przyjęcie urodzinowe.

 

Samodzielnie i poprawnie pisze i opowiada o święcie lub uroczystości obchodzonej w Polsce. Stosuje łączniki (np. first, then, before).

 

 

Potrafi poprawnie przepisać krótki tekst, wstawiając wielkie litery.

 

Samodzielnie potrafi opisać jakiś obraz.

Access magazine
2

(Zeszyt ćwiczeń)

Celebrations

W niewielkim stopniu rozumie tekst o karnawale w Polsce i z pomocą nauczyciela odpowiada na proste pytania.

Częściowo rozumie tekst o karnawale w Polsce i z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania.

 

Z pomocą nauczyciela potrafi napisać krótki artykuł o tym, jak obchodzi karnawał.

W większości rozumie szczegółowo tekst o karnawale w Polsce i potrafi go opowiedzieć.

 

W większości poprawnie potrafi napisać artykuł o tym, jak obchodzi karnawał.

Rozumie szczegółowo i opowiada tekst o karnawale w Polsce.

 

 

Samodzielnie potrafi napisać artykuł o tym, jak obchodzi karnawał.

Exam Skills

2

Rozumienie ze słuchu:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi znaleźć w tekście niektóre informacje.

 

Znajomość środków językowych:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu uzupełnia niektóre luki w dialogu odpowiednimi słowami.

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi:

- znaleźć w tekście niektóre informacje;

- określić intencje nadawcy/ autora tekstu.

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi:

- uzupełnić niektóre luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- sparafrazować proste zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy niektóre fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

Z pomocą nauczyciela częściowo potrafi znaleźć w tekście określone informacje.

 

Znajomość środków językowych:

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi słowami.

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi:

- znaleźć w tekście określone informacje;

- określić intencje nadawcy/ autora tekstu.

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Częściowo poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

W większości poprawnie znajduje w tekście znajdowanie w tekście określone informacje.

 

Znajomość środków językowych:

W większości poprawnie uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi słowami.

 

Rozumienie tekstów pisanych:

W większości poprawnie potrafi:

- znaleźć w tekście określone informacje;

- określić intencje nadawcy/ autora tekstu.

 

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

W większości poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

Swobodnie i poprawnie znajduje w tekście określone informacje.

 

 

Znajomość środków językowych:

Swobodnie i poprawnie uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi słowami.

 

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Swobodnie i poprawnie:

- znajduje w tekście określone informacje;

- określa intencje nadawcy/ autora tekstu.

 

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Module
3

Characters larger than life

Zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów z Modułu 3.

 

W małym stopniu zna zasady tworzenia i używania czasu Past Simple. Z pomocą nauczyciela częściowo potrafi podać formy czasowników regularnych.

 

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi wstawić w tekście niektóre czasowniki w czasie Past Simple. Z pomocą nauczyciela stosuje czas Past Simple w zdaniach twierdzących.

 

 

 

Rozpoznaje strukturę used to. Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela potrafi na podstawie modelu ułożyć proste zdania twierdzące, stosując used to (np. John used to have a dog.).

 

Zna niektóre łączniki (np. so, because).

 

 

 

 

 

W niewielkim stopniu rozumie ogólnie nagrania i teksty o bohaterach filmów oraz biografie reżysera i aktora. Z pomocą nauczyciela odpowiada na proste pytania.

 

 

W niewielkim stopniu rozumie ogólnie dialog o filmie, który widział rozmówca i z pomocą nauczyciela odpowiada na proste pytania.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu poprawnie potrafi opisać zajęcia w przeszłości i odpowiedzieć na pytania o czynności przeszłe.

 

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi poprawić błędy rzeczowe w zdaniach z tekstu.

 

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu w bardzo prosty sposób potrafi opisać Supermana i odpowiedzieć na bardzo proste pytania.

 

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi rozmawiać o filmie, który widział i popełnia dużo błędów.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi napisać biografię aktorki Angeliny Jolie.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów i zwrotów z Modułu 3.

 

Częściowo zna zasady tworzenia i używania czasu Past Simple. Z pomocą nauczyciela potrafi podać formy czasowników regularnych i niektórych czasowników nieregularnych.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi wstawić w tekście czasowniki w czasie Past Simple i z rozsypanych wyrazów ułożyć pytania w czasie Past Simple. Poprawnie stosuje czas Past Simple w zdaniach twierdzących, popełnia błędy w zdaniach przeczących i pytających.

 

Częściowo zna strukturę used to. Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela potrafi, używając prostych zdań twierdzących, opisać przeszłość postaci, stosując used to (np. John used to have a dog.).

 

Zna niektóre łączniki (np. so, because) i częściowo poprawnie łączy zdania za ich pomocą (np. He didn’t come. It was late. – He didn’t come because it was late.).

 

Częściowo rozumie ogólnie nagrania i teksty o bohaterach filmów, biografie reżysera i aktora, legendę o Królu Arturze, tekst o władcach starożytnego Egiptu. Z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania.

 

Częściowo rozumie ogólnie dialog o filmie, który widział rozmówca i z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie opisuje zajęcia w przeszłości, pyta kolegę o czynności przeszłe i na takie pytania odpowiada.

 

Częściowo potrafi poprawić błędy rzeczowe w zdaniach z tekstu.

 

 

Z pomocą nauczyciela częściowo potrafi opisać Supermana i z pomocą nauczyciela zadać pytania w czasie Past Simple do tekstu o Supermanie.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi rozmawiać z kolegą o filmie, który ostatnio widział.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela potrafi częściowo poprawnie napisać biografię aktorki Angeliny Jolie.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów i zwrotów z Modułu 3.

 

Zna zasady tworzenia i używania czasu Past Simple i w większości poprawnie podaje formy czasowników regularnych i nieregularnych. Zasadniczo poprawnie stosuje w mowie i piśmie czas Past Simple.

 

W większości poprawnie potrafi wstawić w tekście czasowniki w czasie Past Simple i z rozsypanych wyrazów ułożyć pytania w czasie Past Simple. W większości poprawnie stosuje czas Past Simple w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających w mowie i piśmie.

 

Zna strukturę used to. Na podstawie podanych informacji w większości poprawnie opisuje przeszłość postaci i opowiada o swoim dzieciństwie, stosując used to (np. I used to have a dog.).

 

Poprawnie łączy zdania w mowie i piśmie za pomocą łączników (np. so, because, also).

 

 

 

W większości rozumie ogólnie nagrania i teksty o bohaterach filmów, biografie reżysera i aktora, legendę o Królu Arturze, tekst o władcach starożytnego Egiptu. Zasadniczo potrafi je opowiedzieć.

 

W większości rozumie ogólnie dialog o filmie, który widział rozmówca.

 

 

 

Na podstawie podanych informacji potrafi opisać zajęcia w przeszłości, zapytać kolegę o czynności przeszłe i na takie pytania odpowiada.

 

 

Potrafi poprawić błędy rzeczowe w zdaniach z tekstu.

 

 

W większości poprawnie potrafi opisać Supermana i zadać pytania w czasie Past Simple do tekstu o Supermanie.

 

W większości poprawnie rozmawia z kolegą o filmie, który ostatnio widział.

 

 

Na podstawie podanych informacji w większości poprawnie potrafi napisać biografię aktorki Angeliny Jolie.

 

 

W większości poprawnie potrafi napisać biografię innej sławnej osoby oraz znaną polską legendę.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy i zwroty z Modułu 3.

 

Zna zasady tworzenia i używania czasu Past Simple i poprawnie podaje formy czasowników regularnych i nieregularnych. Poprawnie stosuje w mowie i piśmie czas Past Simple.

 

 

Poprawnie potrafi wstawić w tekście czasowniki w czasie Past Simple i z rozsypanych wyrazów ułożyć pytania w czasie Past Simple. Poprawnie stosuje czas Past Simple w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających w mowie i piśmie.

 

 

Zna strukturę used to. Na podstawie podanych informacji swobodnie opisuje przeszłość postaci i opowiada o swoim dzieciństwie, stosując used to (np. I used to have a dog.).

 

 

Poprawnie łączy zdania w mowie i piśmie za pomocą łączników (np. so, because, also).

 

 

 

Rozumie szczegółowo nagrania i teksty o bohaterach filmów, biografie reżysera i aktora, legendę o Królu Arturze, tekst o władcach starożytnego Egiptu. Swobodnie i poprawnie o nich opowiada.

 

Rozumie szczegółowo dialog o filmie, który widział rozmówca.

 

 

 

Na podstawie podanych informacji swobodnie opisuje zajęcia w przeszłości, pyta kolegę o czynności przeszłe i na takie pytania odpowiada.

 

 

Potrafi poprawić błędy rzeczowe w zdaniach z tekstu.

 

 

Poprawnie opisuje Supermana i zadaje pytania w czasie Past Simple do tekstu o Supermanie.

 

 

Swobodnie i poprawnie rozmawia z kolegą o filmie, który ostatnio widział..

 

 

Na podstawie podanych informacji samodzielnie i poprawnie potrafi napisać biografię aktorki Angeliny Jolie.

 

Samodzielnie i poprawnie potrafi napisać biografię innej sławnej osoby oraz znaną polską legendę.

Access magazine 3

(Zeszyt ćwiczeń)

Comic Heroes

W niewielkim stopniu rozumie ogólnie tekst o znanym polskim komiksie i odpowiada na proste pytania.

Częściowo rozumie ogólnie tekst o znanym polskim komiksie i odpowiada na pytania.

 

Z pomocą nauczyciela potrafi napisać krótki artykuł o swoim ulubionym komiksie.

W większości rozumie ogólnie tekst o znanym polskim komiksie i potrafi o nim opowiedzieć.

 

W większości poprawnie potrafi napisać artykuł o swoim ulubionym komiksie.

Rozumie szczegółowo tekst o znanym polskim komiksie. Swobodnie i poprawnie o nim opowiada.

 

Samodzielnie i poprawnie potrafi napisać artykuł o swoim ulubionym komiksie.

Exam Skills

3

Rozumienie ze słuchu:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi:

- określić kontekst wypowiedzi;

- znaleźć w tekście niektóre informacje.

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi określić kontekst wypowiedzi (dopasować tabliczki informacyjne do miejsc, w których można je zobaczyć).

 

Znajomość środków językowych:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi uzupełnić luki w wiadomości podanymi słowami.

 

Znajomość funkcji językowych:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu reaguje w typowych sytuacjach (dobiera właściwe odpowiedzi do usłyszanych pytań).

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi:

- uzupełnić niektóre luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- sparafrazować proste zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy niektóre fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi:

- określić kontekst wypowiedzi;

- znaleźć w tekście określone informacje.

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi określić kontekst wypowiedzi (dopasować tabliczki informacyjne do miejsc, w których można je zobaczyć).

 

Znajomość środków językowych:

Z pomocą nauczyciela częściowo potrafi uzupełnić luki w wiadomości podanymi słowami.

 

Znajomość funkcji językowych:

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie reaguje w typowych sytuacjach (dobiera właściwe odpowiedzi do usłyszanych pytań).

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Częściowo poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

W większości poprawnie:

- określa kontekst wypowiedzi;

- znajduje w tekście określone informacje.

 

 

Rozumienie tekstów pisanych:

W większości poprawnie określa kontekst wypowiedzi (dopasowuje tabliczki informacyjne do miejsc, w których można je zobaczyć).

 

 

Znajomość środków językowych:

W większości poprawnie potrafi uzupełnić luki w wiadomości podanymi słowami.

 

Znajomość funkcji językowych:

W większości poprawnie reaguje w typowych sytuacjach (dobiera właściwe odpowiedzi do usłyszanych pytań).

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

W większości poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

Swobodnie i poprawnie:

- określa kontekst wypowiedzi;

- znajduje w tekście określone informacje.

 

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Swobodnie i poprawnie określa kontekst wypowiedzi (dopasowuje tabliczki informacyjne do miejsc, w których można je zobaczyć).

 

 

Znajomość środków językowych:

Swobodnie i poprawnie potrafi uzupełnić luki w wiadomości podanymi słowami.

 

Znajomość funkcji językowych:

Swobodnie i poprawnie reaguje w typowych sytuacjach (dobiera właściwe odpowiedzi do usłyszanych pytań).

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Module
4

Unexpected mysteries

Zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów z Modułu 4.

 

W niewielkim stopniu zna zasady tworzenia i używania czasu Past Continuous. Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi wstawić w zdaniach i tekście czasowniki w czasie Past Continuous, popełnia liczne błędy, wstawiając czasowniki w czasie Past Simple.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi odpowiedzieć na pytania o czynności przeszłe w czasie Past Continuous.

 

 

W niewielkim stopniu zna różnice w znaczeniu i użyciu między czasem Past Simple a Past Continuous.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela potrafi częściowo poprawnie w bardzo prosty sposób opowiedzieć o swoich czynnościach przeszłych, stosując czas Past Simple i Past Continuous.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie wstawia w zdaniach przyimki on, in, at lub to oraz łączy części zdania za pomocą when i while.

 

W niewielkim stopniu rozumie ogólnie nagrania i opis snu o zwierzętach, legendę o statku-widmie, opowiadanie o tajemniczym głosie oraz krótkie teksty o przesądach. Z pomocą nauczyciela odpowiada na bardzo proste pytania.

 

W niewielkim stopniu rozumie ogólnie dialog, w którym rozmówca opowiada swój sen i z pomocą nauczyciela odpowiada na bardzo proste pytania.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu poprawnie potrafi w bardzo prosty sposób opisać zwierzęta na ilustracji.

 

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu poprawnie potrafi powiedzieć kilka prostych zdań na temat swego dziwnego snu.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie w bardzo prosty sposób potrafi powiedzieć o przesądach w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Z pomocą nauczyciela potrafi napisać, co przynosi szczęście, a co pecha.

 

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi w bardzo prosty sposób opisać swój sen.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów i zwrotów z Modułu 4.

 

Częściowo zna zasady tworzenia i używania czasu Past Continuous. Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi wstawić w zdaniach i tekście czasowniki w czasie Past Simple i Past Continuous.

 

 

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi zapytać kolegę o czynności przeszłe w czasie Past Continuous i na takie pytania odpowiedzieć.

 

Częściowo zna różnice w znaczeniu i użyciu między czasem Past Simple a Past Continuous.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela w prosty sposób częściowo poprawnie opowiada o swoich czynnościach przeszłych, stosując czas Past Simple i Past Continuous.

 

Częściowo poprawnie wstawia w zdaniach przyimki on, in, at lub to oraz łączy części zdania za pomocą when i while.

 

Częściowo rozumie ogólnie nagrania i opis snu o zwierzętach, legendę o statku-widmie, opowiadanie o tajemniczym głosie oraz krótkie teksty o przesądach. Z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania.

 

 

Częściowo rozumie ogólnie dialog, w którym rozmówca opowiada swój sen i z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi w prosty sposób opisać zwierzęta na ilustracji.

 

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie rozmawia z kolegą o swoim dziwnym śnie.

 

 

Częściowo poprawnie w bardzo prosty sposób potrafi powiedzieć o przesądach w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Z pomocą nauczyciela potrafi napisać o tym kilka prostych zdań.

 

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi opisać swój sen. Częściowo stosuje łączniki używane w opowiadaniach (np. first, then, finally).

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów i zwrotów z Modułu 4.

 

Zna zasady tworzenia i używania czasu Past Continuous. W zasadzie poprawie stosuje w mowie i piśmie czasy Past Simple i Past Continuous.

 

 

 

 

 

Na podstawie podanych informacji w większości poprawnie potrafi pytać i odpowiadać na pytania o czynności przeszłe w czasie Past Continuous.

 

 

 

Zna różnice w znaczeniu i użyciu między czasem Past Simple a Past Continuous.

 

Na podstawie podanych informacji w większości poprawnie opowiada o swoich czynnościach przeszłych, stosując czas Past Simple i Past Continuous.

 

 

W większości poprawnie używa przyimków on, in, at lub to oraz łączy części zdania za pomocą when i while.

 

 

W większości rozumie ogólnie nagrania i opis snu o zwierzętach, legendę o statku-widmie, opowiadanie o tajemniczym głosie, krótkie teksty o przesądach, mity o Minotaurze i Meduzie. Zasadniczo potrafi o nich opowiedzieć.

 

W większości rozumie ogólnie dialog, w którym rozmówca opowiada swój sen. Potrafi ten dialog streścić.

 

 

Na podstawie podanych informacji w zasadzie poprawnie opisuje zwierzęta na ilustracji.

 

 

 

W miarę samodzielnie rozmawia z kolegą o swoim dziwnym śnie.

 

 

 

W większości potrafi w mowie i piśmie porównać przesądy w Polsce i w Wielkiej Brytanii. W większości poprawnie wyraża swoją opinię na temat przesądów.

 

 

W większości poprawnie potrafi opisać swój sen i streścić jakiś mit. Z pomocą nauczyciela potrafi w większości poprawnie napisać opowiadanie, stosując łączniki first, then, finally itp.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy i zwroty z Modułu 4.

 

Zna zasady tworzenia i używania czasu Past Continuous. Poprawnie stosuje w mowie i piśmie czasy Past Simple i Past Continuous.

 

 

 

 

 

Na podstawie podanych informacji poprawnie potrafi pytać i odpowiadać na pytania o czynności przeszłe w czasie Past Continuous.

 

 

 

Zna różnice w znaczeniu i użyciu między czasem Past Simple a Past Continuous.

 

Na podstawie podanych informacji swobodnie i poprawnie opowiada o swoich czynnościach przeszłych, stosując czas Past Simple i Past Continuous.

 

 

Swobodnie i poprawnie używa przyimków on, in, at lub to oraz łączy części zdania za pomocą when i while.

 

 

Rozumie szczegółowo nagrania i opis snu o zwierzętach, legendę o statku-widmie, opowiadanie o tajemniczym głosie, krótkie teksty o przesądach, mity o Minotaurze i Meduzie. Swobodnie i poprawnie o nich opowiada.

 

Rozumie szczegółowo dialog, w którym rozmówca opowiada swój sen. Swobodnie i poprawnie potrafi ten dialog streścić.

 

Na podstawie podanych informacji swobodnie opisuje zwierzęta na ilustracji.

 

 

 

Samodzielnie i poprawnie rozmawia z kolegą o swoim dziwnym śnie. Potrafi swobodnie powiedzieć, czy wierzy w duchy i dlaczego.

 

Swobodnie porównuje w mowie i piśmie przesądy w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Potrafi samodzielnie wyrazić swoją opinię na temat przesądów.

 

 

 

Samodzielnie potrafi opisać swój sen i streścić jakiś mit. Z pomocą nauczyciela potrafi poprawnie napisać opowiadanie, stosując łączniki first, then, finally itp.

Access magazine

4

(Zeszyt ćwiczeń)

Mysteries

W niewielkim stopniu rozumie ogólnie legendę o Białej Damie z Niedzicy i z pomocą nauczyciela odpowiada na proste pytania.

Częściowo rozumie legendę o Białej Damie z Niedzicy i z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi napisać prosty artykuł o znanej polskiej legendzie lub historię o duchu.

W większości rozumie ogólnie legendę o Białej Damie z Niedzicy i potrafi ją opowiedzieć.

 

W większości poprawnie potrafi napisać artykuł o znanej polskiej legendzie lub historię o duchu.

Rozumie szczegółowo legendę o Białej Damie z Niedzicy i swobodnie potrafi ją opowiedzieć.

 

Samodzielnie i poprawnie potrafi napisać artykuł o znanej polskiej legendzie lub historię o duchu.

Exam Skills

4

Rozumienie ze słuchu:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu poprawnie potrafi znaleźć w tekście niektóre informacje i określić kontekst wypowiedzi.

 

Znajomość środków językowych:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu poprawnie uzupełnia luki w dialogu podanymi słowami.

 

Znajomość funkcji językowych:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu poprawnie reaguje w typowych sytuacjach (uzupełnia dialog, wybierając właściwe odpowiedzi na pytania).

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Z pomocą nauczyciela potrafi w niewielkim stopniu:

- określić główną myśl tekstu;

- znaleźć w tekście określone informacje.

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi:

- uzupełnić niektóre luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- sparafrazować proste zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy niektóre fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi znaleźć określone informacje i określić kontekst wypowiedzi.

 

Znajomość środków językowych:

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie uzupełnia luki w dialogu podanymi słowami.

 

Znajomość funkcji językowych:

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie reaguje w typowych sytuacjach (uzupełnia dialog, wybierając właściwe odpowiedzi na pytania).

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Z pomocą nauczyciela potrafi częściowo poprawnie:

- określić główną myśl tekstu;

- znaleźć w tekście określone informacje.

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Częściowo poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

W większości poprawnie potrafi znaleźć określone informacje i określić kontekst wypowiedzi.

 

 

Znajomość środków językowych:

W większości poprawnie uzupełnia luki w dialogu podanymi słowami.

 

 

Znajomość funkcji językowych:

W większości poprawnie reaguje językowo w typowych sytuacjach (uzupełnia dialog, wybierając właściwe odpowiedzi na pytania).

 

 

Rozumienie tekstów pisanych:

W większości poprawnie:

- określa główną myśl tekstu;

- znajduje w tekście określone informacje.

 

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

W większości poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

Swobodnie i poprawnie znajduje określone informacje i określa kontekst wypowiedzi.

 

 

Znajomość środków językowych:

Swobodnie i poprawnie uzupełnia luki w dialogu podanymi słowami.

 

 

Znajomość funkcji językowych:

Swobodnie i poprawnie: reaguje językowo w typowych sytuacjach (uzupełnia dialog, wybierając właściwe odpowiedzi na pytania).

 

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Swobodnie i poprawnie:

- określa główną myśl tekstu;

- znajduje w tekście określone informacje.

 

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Module
5

Our planet

Zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów z Modułu 5.

 

W niewielkim stopniu zna zasady tworzenia i używania czasu Future Simple. Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi wstawić w tekście odpowiednie czasowniki z will. W wypowiedziach ustnych popełnia liczne błędy w zdaniach przeczących i pytających.

 

W niewielkim stopniu z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi tworzyć zdania warunkowe typu 1 oraz wstawić w zdaniach warunkowych czasowniki w odpowiedniej formie.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi opisać swoją przyszłość, stosując will i won’t.

 

W niewielkim stopniu rozumie ogólnie nagrania i teksty o globalnym ociepleniu i zagrożeniach dla zwierząt, o wulkanach, o problemach środowiska i rozwiązaniach tych problemów, o zagrożonych gatunkach zwierząt, o recyklingu. Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie odpowiada na bardzo proste pytania.

 

W niewielkim stopniu rozumie ogólnie dialog o kampanii sprzątania w szkole i z pomocą nauczyciela potrafi odpowiedzieć na bardzo proste pytania.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi podjąć decyzję w chwili mówienia (np. It’s cold. – I’ll close the window.).

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela w bardzo niewielkim stopniu potrafi odpowiedzieć na bardzo proste pytania o problemy środowiska w przyszłości.

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi utworzyć pytania z tzw. question tags.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu częściowo poprawnie potrafi napisać kilka zdań o życiu w 2100 r.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów i zwrotów z Modułu 5.

 

Częściowo zna zasady tworzenia i używania czasu Future Simple. Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi wstawić w tekście odpowiednie czasowniki z will. W wypowiedziach ustnych popełnia błędy w zdaniach przeczących i pytających.

 

Częściowo poprawnie z pomocą nauczyciela potrafi tworzyć zdania warunkowe typu 1 i 2 oraz wstawić w zdaniach warunkowych czasowniki w odpowiedniej formie.

 

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi opisać swoją przyszłość, stosując will i won’t.

 

Częściowo rozumie ogólnie nagrania i teksty o globalnym ociepleniu i zagrożeniach dla zwierząt, o wulkanach, o problemach środowiska i rozwiązaniach tych problemów, o zagrożonych gatunkach zwierząt, o recyklingu. Z pomocą nauczyciela odpowiada na proste pytania.

 

 

Częściowo rozumie ogólnie dialog o kampanii sprzątania w szkole i z pomocą nauczyciela potrafi odpowiedzieć na proste pytania.

 

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi podjąć decyzję w chwili mówienia (np. It’s cold. – I’ll close the window.).

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi odpowiedzieć na proste pytania o problemy środowiska w przyszłości.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi powiedzieć, jak zachowałby się w różnych sytuacjach, używając zdań warunkowych.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi zadać pytania z tzw. question tags i odpowiedzieć na te pytania.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie zaprosić kolegę do wzięcia udziału w Dniu Sadzenia Drzew.

 

 

 

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi napisać kilka zdań o życiu w 2100 r. oraz krótki artykuł o problemach środowiska i sposobach ich rozwiązania.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów i zwrotów z Modułu 5.

 

Zna zasady tworzenia i w większości poprawnie stosuje w mowie i piśmie czas Future Simple w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących.

 

 

 

 

W większości poprawnie buduje zdania warunkowe typu 1 i 2. Poprawnie wstawia w zdaniach warunkowych czasowniki w odpowiedniej formie.

 

 

Na podstawie podanych informacji w większości poprawnie potrafi opisać swoją przyszłość, stosując will i won’t.

 

 

W większości rozumie ogólnie nagrania i teksty o globalnym ociepleniu i zagrożeniach dla zwierząt, o wulkanach, o problemach środowiska i rozwiązaniach tych problemów, o zagrożonych gatunkach zwierząt, o recyklingu. Stosunkowo poprawnie potrafi je opowiedzieć.

 

 

W większości rozumie ogólnie dialog o kampanii sprzątania w szkole i potrafi go opowiedzieć.

 

 

 

Na podstawie podanych informacji w większości poprawnie potrafi podjąć decyzję w chwili mówienia (np. It’s cold. – I’ll close the window.).

 

 

Na podstawie podanych informacji w większości poprawnie rozmawia z kolegą o problemach środowiska w przyszłości.

 

 

Na podstawie podanych informacji w większości poprawnie potrafi powiedzieć, jak zachowałby się w różnych sytuacjach, używając zdań warunkowych.

 

Na podstawie podanych informacji w większości poprawnie potrafi zadawać pytania z tzw. question tags i na takie pytania odpowiadać.

 

 

Na podstawie podanych informacji w większości poprawnie potrafi zaprosić kolegę do wzięcia udziału w Dniu Sadzenia Drzew.

 

W większości poprawnie potrafi opowiedzieć o recyklingu.

 

W większości poprawnie potrafi napisać kilka zdań o życiu w 2100 r. oraz artykuł o problemach środowiska i sposobach ich rozwiązania.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy i zwroty z Modułu 5.

 

Zna zasady tworzenia i poprawnie stosuje w mowie i piśmie czas Future Simple w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących.

 

 

 

 

 

Poprawnie buduje zdania warunkowe typu 1 i 2 oraz wstawia w zdaniach warunkowych czasowniki w odpowiedniej formie.

 

 

 

Na podstawie podanych informacji poprawnie opisuje swoją przyszłość, stosując will i won’t.

 

 

Rozumie szczegółowo nagrania i teksty o globalnym ociepleniu i zagrożeniach dla zwierząt, o wulkanach, o problemach środowiska i rozwiązaniach tych problemów, o zagrożonych gatunkach zwierząt, o recyklingu. Swobodnie potrafi je opowiedzieć.

 

 

Rozumie szczegółowo dialog o kampanii sprzątania w szkole i potrafi go swobodnie opowiedzieć.

 

 

 

Na podstawie podanych informacji swobodnie i poprawnie potrafi podjąć decyzję w chwili mówienia (np. It’s cold. – I’ll close the window.).

 

 

Na podstawie podanych informacji swobodnie rozmawia z kolegą o problemach środowiska w przyszłości.

 

 

 

Na podstawie podanych informacji samodzielnie potrafi powiedzieć, jak zachowałby się w różnych sytuacjach, używając zdań warunkowych.

 

 

Na podstawie podanych informacji swobodnie potrafi zadawać pytania z tzw. question tags i na takie pytania odpowiadać.

 

 

Na podstawie podanych informacji samodzielnie potrafi zaprosić kolegę do wzięcia udziału w Dniu Sadzenia Drzew.

 

Samodzielnie potrafi opowiedzieć o recyklingu.

 

Samodzielnie i poprawnie potrafi napisać kilka zdań o życiu w 2100 r. oraz artykuł o problemach środowiska i sposobach ich rozwiązania.

 

Samodzielnie potrafi wyrazić swoją opinię na temat ochrony zagrożonych gatunków zwierząt.

Access magazine 5

(Zeszyt ćwiczeń)

Volcanoes

W niewielkim stopniu rozumie ogólnie tekst o wygasłych wulkanach w Polsce i z pomocą nauczyciela odpowiada na proste pytania.

Częściowo rozumie ogólnie tekst o wygasłych wulkanach w Polsce i z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania.

 

Z pomocą nauczyciela w prosty sposób częściowo poprawnie potrafi napisać kilka zdań o innym wulkanie.

W większości rozumie ogólnie tekst o wygasłych wulkanach w Polsce i potrafi go opowiedzieć.

 

 

W większości poprawnie potrafi napisać artykuł o innym wulkanie.

Rozumie szczegółowo i opowiada tekst o wygasłych wulkanach w Polsce.

 

 

Samodzielnie i poprawnie potrafi napisać artykuł o innym wulkanie.

Exam Skills

5

Rozumienie ze słuchu:

Z pomocą nauczyciela potrafi w niewielkim stopniu poprawnie określić kontekst wypowiedzi i główną myśl tekstu oraz znaleźć w tekście określone informacje.

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Z pomocą nauczyciela potrafi w niewielkim stopniu:

- rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu i uzupełnić luki w tekście podanymi zdaniami;

- znaleźć w tekście określone informacje (dopasować pytania do tekstu).

 

Znajomość środków językowych:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami.

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi:

- uzupełnić niektóre luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- sparafrazować proste zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy niektóre fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi określić kontekst wypowiedzi i główną myśl tekstu oraz znaleźć w tekście określone informacje.

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Z pomocą nauczyciela potrafi częściowo:

- rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu i uzupełnić luki w tekście podanymi zdaniami;

- znaleźć w tekście określone informacje (dopasować pytania do tekstu).

 

Znajomość środków językowych:

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami.

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Częściowo poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

W większości poprawnie potrafi określić kontekst wypowiedzi i główną myśl tekstu oraz znaleźć w tekście określone informacje.

 

 

Rozumienie tekstów pisanych:

W większości poprawnie potrafi:

- rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu i uzupełnić luki w tekście podanymi zdaniami;

- znaleźć w tekście określone informacje (dopasować pytania do tekstu).

 

 

Znajomość środków językowych:

W większości poprawnie uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami.

 

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

W większości poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

Swobodnie i poprawnie potrafi określić kontekst wypowiedzi i główną myśl tekstu oraz znaleźć w tekście określone informacje.

 

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Swobodnie i poprawnie potrafi:

- rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu i uzupełnić luki w tekście podanymi zdaniami;

- znaleźć w tekście określone informacje (dopasować pytania do tekstu).

 

 

Znajomość środków językowych:

Swobodnie i poprawnie uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami.

 

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Module
6

Travel

Zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów z Modułu 6.

 

Częściowo potrafi stopniować przymiotniki regularne.

 

 

 

W niewielkim stopniu z pomocą nauczyciela potrafi wstawić w zdaniach przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym oraz z rozsypanych wyrazów ułożyć zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.

 

 

 

 

 

 

 

 

W niewielkim stopniu z pomocą nauczyciela potrafi podać formy przeszłe czasowników regularnych i nieregularnych oraz wstawić je w zdaniach.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi wstawić w zdaniach: too, enough i as ... as.

 

W niewielkim stopniu rozumie ogólnie nagrania i teksty: listy z podróży do różnych krajów, teksty o środkach transportu w różnych krajach, o centrum handlowym na Tajwanie, informacje o miejscach godnych zwiedzenia w Wielkiej Brytanii oraz z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie odpowiada na proste pytania.

 

W niewielkim stopniu rozumie ogólnie dialog, w którym rozmówca opisuje swoje wakacje i z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie odpowiada na proste pytania.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela w bardzo prosty sposób potrafi opisać miejsca i porównać domy na ilustracjach oraz porównać środki transportu.

 

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi w bardzo prosty sposób porównać różne miejsca w Polsce, stosując stopień wyższy i najwyższy przymiotników.

 

 

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi w bardzo prosty sposób rozmawiać z kolegą o swoich wakacjach.

 

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi częściowo poprawnie napisać kartkę z podróży z opisem miejsca oraz opisać swój dom.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów i zwrotów z Modułu 6.

 

Częściowo potrafi stopniować przymiotniki regularne. Popełnia błędy w stopniowaniu przymiotników nieregularnych.

 

Częściowo poprawnie potrafi wstawić w zdaniach i w tekście przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym oraz z rozsypanych wyrazów ułożyć zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częściowo poprawnie potrafi podać formy przeszłe czasowników regularnych i nieregularnych oraz wstawić je w zdaniach.

 

 

Częściowo poprawnie stosuje w zdaniach: too, enough i as ... as.

 

 

Częściowo rozumie ogólnie nagrania i teksty: listy z podróży do różnych krajów, teksty o środkach transportu w różnych krajach, o centrum handlowym na Tajwanie, informacje o miejscach godnych zwiedzenia w Wielkiej Brytanii oraz z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie odpowiada na pytania.

 

 

Częściowo rozumie ogólnie dialog, w którym rozmówca opisuje swoje wakacje i z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania.

 

 

Na podstawie podanych informacji częściowo poprawnie potrafi opisać miejsca i porównać domy na ilustracjach oraz porównać środki transportu.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi porównać różne miejsca w Polsce i rozmawiać o różnych miejscach na świecie, stosując stopień wyższy i najwyższy przymiotników.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi rozmawiać z kolegą o wakacjach, na których był.

 

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi napisać kartkę z podróży z opisem miejsca, opisać swój dom oraz napisać, jak lubi podróżować.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów i zwrotów z Modułu 6.

 

W większości potrafi stopniować przymiotniki regularne i nieregularne.

 

 

 

W większości poprawnie potrafi wstawić w zdaniach i w tekście przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym. Poprawnie układa z rozsypanych wyrazów zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.

 

Zna kolejność przymiotników w zdaniu (np. It’s a huge old building). Na podstawie podanych informacji opisuje budynki i przedmioty, stosując przymiotniki w odpowiedniej kolejności.

 

W większości poprawnie podaje formy przeszłe czasowników regularnych i nieregularnych oraz wstawia je w zdaniach.

 

 

W zasadzie poprawnie stosuje w zdaniach: too, enough i as ... as.

 

 

W większości rozumie ogólnie nagrania i teksty: listy z podróży do różnych krajów, teksty o środkach transportu w różnych krajach, o centrach handlowych w Kanadzie i na Tajwanie, broszury informacyjne o miejscach godnych zwiedzenia w Wielkiej Brytanii, tekst o Koloseum we Włoszech, tekst o Inuitach. Potrafi te teksty streścić.

 

W większości rozumie ogólnie dialog, w którym rozmówca opisuje swoje wakacje.

 

 

 

Na podstawie podanych informacji opisuje miejsca oraz porównuje domy na ilustracjach. Porównuje środki transportu.

 

 

W większości poprawnie porównuje różne miejsca w Polsce i rozmawia o różnych miejscach na świecie, stosując stopień wyższy i najwyższy przymiotników.

 

 

W większości samodzielnie potrafi rozmawiać z kolegą o wakacjach, na których był.

 

 

W większości poprawnie potrafi napisać kartkę z podróży z opisem miejsca, napisać, jak lubi podróżować i dlaczego, napisać artykuł opisujący budynek godny zwiedzenia w swoim kraju oraz opisać swój dom.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy i zwroty z Modułu 6.

 

Poprawnie potrafi stopniować przymiotniki regularne i nieregularne.

 

 

 

Poprawnie potrafi wstawić w zdaniach i w tekście przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym. Poprawnie układa z rozsypanych wyrazów zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.

 

 

Zna kolejność przymiotników w zdaniu (np. It’s a huge old building). Na podstawie podanych informacji swobodnie opisuje budynki i przedmioty, stosując przymiotniki w odpowiedniej kolejności

 

Poprawnie podaje formy przeszłe czasowników regularnych i nieregularnych oraz wstawia je w zdaniach.

 

 

Poprawnie stosuje w zdaniach: too, enough i as ... as.

 

 

Rozumie szczegółowo nagrania i teksty: listy z podróży do różnych krajów, teksty o środkach transportu w różnych krajach, o centrach handlowych w Kanadzie i na Tajwanie, broszury informacyjne o miejscach godnych zwiedzenia w Wielkiej Brytanii, tekst o Koloseum we Włoszech, tekst o Inuitach. Swobodnie o tych tekstach opowiada.

 

Rozumie szczegółowo dialog, w którym rozmówca opisuje swoje wakacje.

 

 

 

Na podstawie podanych informacji swobodnie opisuje miejsca oraz porównuje domy na ilustracjach. Porównuje środki transportu.

 

 

Swobodnie porównuje różne miejsca w Polsce i rozmawia o różnych miejscach na świecie, stosując stopień wyższy i najwyższy przymiotników.

 

 

 

Swobodnie i poprawnie rozmawia z kolegą o wakacjach, na których był.

 

 

 

Samodzielnie potrafi napisać kartkę z podróży z opisem miejsca, napisać, jak lubi podróżować i dlaczego, napisać artykuł opisujący budynek godny zwiedzenia w swoim kraju oraz opisać swój dom.

Access magazine 6

(Zeszyt ćwiczeń)
Geography

W niewielkim stopniu rozumie ogólnie tekst o rzece Wiśle i z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie odpowiada na proste pytania.

 

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu w kilku prostych zdaniach potrafi napisać o rzece Wiśle.

Częściowo rozumie ogólnie tekst o rzece Wiśle i z pomocą nauczyciela potrafi odpowiedzieć na pytania.

 

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie w prosty sposób potrafi napisać o rzece Wiśle.

W większości rozumie tekst o rzece Wiśle i potrafi go opowiedzieć.

 

 

 

W większości poprawnie potrafi napisać o innej polskiej rzece.

Rozumie szczegółowo tekst o rzece Wiśle i potrafi go opowiedzieć.

 

 

 

Samodzielnie i poprawnie potrafi napisać o innej polskiej rzece.

Exam Skills
6

Rozumienie ze słuchu:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi określić główną myśl tekstu i kontekst wypowiedzi oraz znaleźć w tekście niektóre informacje.

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi:

- określić kontekst wypowiedzi (dobrać tabliczki informacyjne do miejsc, w których można je zobaczyć);

- znaleźć w tekście określone informacje (dopasować pytania do ofert wakacyjnych).

 

Znajomość funkcji językowych:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu reaguje w typowych sytuacjach (dobiera właściwe pytania do usłyszanych odpowiedzi).

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi:

- uzupełnić niektóre luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- sparafrazować proste zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy niektóre fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

Z pomocą nauczyciela częściowo potrafi określić główną myśl tekstu i kontekst wypowiedzi oraz znaleźć w tekście niektóre informacje.

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Z pomocą nauczyciela częściowo potrafi:

- określić kontekst wypowiedzi (dobrać tabliczki informacyjne do miejsc, w których można je zobaczyć);

- znaleźć w tekście określone informacje (dopasować pytania do ofert wakacyjnych).

 

Znajomość funkcji językowych:

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie reaguje w typowych sytuacjach (dobiera właściwe pytania do usłyszanych odpowiedzi).

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Częściowo poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

W większości poprawnie potrafi określić główną myśl tekstu i kontekst wypowiedzi oraz znaleźć w tekście niektóre informacje.

 

Rozumienie tekstów pisanych:

W większości poprawnie potrafi:

- określić kontekst wypowiedzi (dobrać tabliczki informacyjne do miejsc, w których można je zobaczyć);

- znaleźć w tekście określone informacje (dopasować pytania do ofert wakacyjnych).

 

 

Znajomość funkcji językowych:

W większości właściwie reaguje w typowych sytuacjach (dobiera właściwe pytania do usłyszanych odpowiedzi).

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

W większości poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

Swobodnie i poprawnie potrafi określić główną myśl tekstu i kontekst wypowiedzi oraz znaleźć w tekście niektóre informacje.

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Swobodnie i poprawnie potrafi:

- określić kontekst wypowiedzi (dobrać tabliczki informacyjne do miejsc, w których można je zobaczyć);

- znaleźć w tekście określone informacje (dopasować pytania do ofert wakacyjnych).

 

 

Znajomość funkcji językowych:

Swobodnie i poprawnie właściwie reaguje w typowych sytuacjach (dobiera właściwe pytania do usłyszanych odpowiedzi).

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Module
7

Health & Fitness

Zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów z Modułu 7.

 

W niewielkim stopniu zna zasady tworzenia i używania czasu Present Perfect i potrafi podać trzecią formę czasowników regularnych.

 

 

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi wstawić w zdaniach czasowniki w czasie Present Perfect. W wypowiedziach ustnych popełnia liczne błędy w zdaniach przeczących i pytających.

 

Rozpoznaje przysłówki używane z czasem Present Perfect. Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi wstawić w zdaniach odpowiedni przysłówek i z rozsypanych wyrazów ułożyć zdania w czasie Present Perfect.

 

 

 

 

 

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi wstawić w zdaniach czasowniki w czasie Past Simple i Present Perfect.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi odpowiedzieć na pytania zadane w czasie Present Perfect.

 

 

 

 

 

W niewielkim stopniu rozumie ogólnie nagrania i teksty o niezwykłych wyścigach z udziałem zwierząt, o pechowym sportowcu, o szkolnych zajęciach sportowych w Wielkiej Brytanii. Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie w bardzo prosty sposób odpowiada na proste pytania.

 

 

 

W niewielkim stopniu z pomocą nauczyciela rozumie ogólnie dialog o złym samopoczuciu rozmówcy i odpowiada na proste pytania.

 

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi wstawić w zdaniach odpowiednie określniki ilości.

 

 

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela potrafi powiedzieć, co mu dolega.

 

 

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi rozmawiać z kolegą, który źle się czuje (zapytać o samopoczucie, udzielić rady itp.).

 

 

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi częściowo poprawnie napisać kilka prostych zdań o swoich zajęciach w bieżącym tygodniu, stosując czas Present Perfect.

 

Częściowo poprawnie potrafi przeprowadzić klasową ankietę na temat uczestnictwa w szkolnych zajęciach sportowych.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów i zwrotów z Modułu 7.

 

Częściowo zna zasady tworzenia i używania czasu Present Perfect i potrafi podać trzecią formę czasowników regularnych. Popełnia błędy, podając trzecią formę czasowników nieregularnych.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi wstawić w zdaniach czasowniki w czasie Present Perfect. W wypowiedziach ustnych popełnia błędy w zdaniach przeczących i pytających.

 

Częściowo zna przysłówki używane z czasem Present Perfect. Z pomocą nauczyciela potrafi wybrać lub wstawić w zdaniach odpowiedni przysłówek i z rozsypanych wyrazów ułożyć zdania w czasie Present Perfect.

 

W niewielkim stopniu zna różnice w znaczeniu i użyciu między czasem Past Simple a Present Perfect.

 

Częściowo poprawnie z pomocą nauczyciela potrafi wstawić w zdaniach czasowniki w czasie Past Simple i Present Perfect.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi zadać pytania o życie postaci i czynności przeszłe, stosując czas Present Perfect oraz na takie pytania odpowiedzieć.

 

 

 

 

Częściowo rozumie ogólnie nagrania i teksty o niezwykłych wyścigach z udziałem zwierząt, o pechowym sportowcu, o zaletach i wadach różnych sportów, o szkolnych zajęciach sportowych w Wielkiej Brytanii. Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie odpowiada na pytania.

 

 

Częściowo poprawnie rozumie ogólnie dialog o złym samopoczuciu rozmówcy i odpowiada na pytania.

 

 

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi wstawić w zdaniach odpowiednie określniki ilości.

 

 

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela potrafi częściowo poprawnie powiedzieć, co mu dolega i udzielić rady choremu koledze.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi rozmawiać z kolegą, który źle się czuje (zapytać o samopoczucie, udzielić rady itp.).

 

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi napisać kilka zdań o swoich zajęciach w bieżącym tygodniu, stosując czas Present Perfect.

 

Stosunkowo poprawnie potrafi przeprowadzić klasową ankietę na temat uczestnictwa w szkolnych zajęciach sportowych.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów i zwrotów z Modułu 7.

 

W większości zna zasady tworzenia i używania czasu Present Perfect i potrafi podać trzecią formę czasowników regularnych i nieregularnych.

 

 

W większości poprawnie potrafi wstawić w zdaniach i w tekście czasowniki w czasie Present Perfect. W zasadzie poprawnie stosuje ten czas zdaniach twierdzących, przeczących i pytających.

 

Zna przysłówki używane z czasem Present Perfect. W większości poprawnie potrafi wybrać lub wstawić w zdaniach odpowiedni przysłówek i z rozsypanych wyrazów ułożyć zdania w czasie Present Perfect.

 

 

W większości zna różnice w znaczeniu i użyciu między czasem Past Simple a Present Perfect.

 

W większości poprawnie potrafi wstawić w zdaniach i tekście czasowniki w czasie Past Simple i Present Perfect.

 

Na podstawie podanych informacji w większości poprawnie potrafi zadać pytania o życie postaci i czynności przeszłe, stosując czas Present Perfect i Past Simple oraz na takie pytania odpowiedzieć.

 

Zna i w większości poprawnie stosuje strukturę so/ neither do I...

 

W większości rozumie ogólnie nagrania i teksty o niezwykłych wyścigach z udziałem zwierząt, o pechowym sportowcu, o zaletach i wadach różnych sportów, o szkolnych zajęciach sportowych w Wielkiej Brytanii, o wpływie żywności na zdrowie człowieka, tabliczki informacyjne i potrafi o nich opowiedzieć.

 

Rozumie ogólnie dialog o złym samopoczuciu rozmówcy.

 

 

 

 

W większości poprawnie potrafi na podstawie podanych informacji opowiedzieć o szkolnych zajęciach sportowych w Wielkiej Brytanii, stosując określniki ilościowe.

 

Na podstawie podanych informacji potrafi powiedzieć, co mu dolega i udzielić rady choremu koledze.

 

 

W większości poprawnie rozmawia z kolegą, który źle się czuje (pyta o samopoczucie, udziela rady itp.).

 

 

 

W większości samodzielnie potrafi napisać kilka zdań o swoich zajęciach w bieżącym tygodniu, stosując czas Present Perfect, napisać e-mail do kolegi o zaletach i wadach różnych sportów oraz przeprowadzić klasową ankietę na temat uczestnictwa w szkolnych zajęciach sportowych.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy i zwroty z Modułu 7.

 

Zna zasady tworzenia i używania czasu Present Perfect i potrafi podać trzecią formę czasowników regularnych i nieregularnych.

 

 

 

Poprawnie potrafi wstawić w zdaniach i w tekście czasowniki w czasie Present Perfect. Poprawnie stosuje ten czas zdaniach twierdzących, przeczących i pytających.

 

 

Zna przysłówki używane z czasem Present Perfect. Potrafi wybrać lub wstawić w zdaniach odpowiedni przysłówek i z rozsypanych wyrazów ułożyć zdania w czasie Present Perfect.

 

 

Zna różnice w znaczeniu i użyciu między czasem Past Simple a Present Perfect.

 

Poprawnie potrafi wstawić w zdaniach i tekście czasowniki w czasie Past Simple i Present Perfect.

 

 

Na podstawie podanych informacji potrafi zadać pytania o życie postaci i czynności przeszłe, stosując czas Present Perfect i Past Simple oraz swobodnie na takie pytania odpowiedzieć.

 

Zna i poprawnie stosuje strukturę so/ neither do I...

 

Rozumie szczegółowo nagrania i teksty o niezwykłych wyścigach z udziałem zwierząt, o pechowym sportowcu, o zaletach i wadach różnych sportów, o szkolnych zajęciach sportowych w Wielkiej Brytanii, o wpływie żywności na zdrowie człowieka, tabliczki informacyjne i swobodnie o nich opowiedzieć.

 

Rozumie szczegółowo dialog o złym samopoczuciu rozmówcy.

 

 

 

 

Na podstawie podanych informacji potrafi opowiedzieć o szkolnych zajęciach sportowych w Wielkiej Brytanii, stosując określniki ilościowe.

 

 

Na podstawie podanych informacji potrafi powiedzieć, co mu dolega i udzielić rady choremu koledze.

 

 

Swobodnie rozmawia z kolegą, który źle się czuje (pyta o samopoczucie, udziela rady itp.).

 

 

 

Samodzielnie potrafi napisać kilka zdań o swoich zajęciach w bieżącym tygodniu, stosując czas Present Perfect, napisać e-mail do kolegi o zaletach i wadach różnych sportów oraz przeprowadzić klasową ankietę na temat uczestnictwa w szkolnych zajęciach sportowych.

 

 

Swobodnie potrafi wyrazić swoją opinię na temat wyścigów z udziałem zwierząt.

 

Samodzielnie potrafi przeprowadzić wywiad z pechowym sportowcem.

Access magazine 7

(Zeszyt ćwiczeń)
Sports

W niewielkim stopniu rozumie ogólnie tekst o Robercie Kubicy i z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie odpowiada na proste pytania.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi napisać kilka prostych zdań o innym znanym polskim sportowcu.

Częściowo rozumie ogólnie tekst o Robercie Kubicy i z pomocą nauczyciela potrafi odpowiedzieć na pytania.

 

Częściowo poprawnie potrafi napisać kilka zadań o innym znanym polskim sportowcu.

W większości rozumie i potrafi opowiedzieć tekst o Robercie Kubicy.

 

 

 

W większości poprawnie potrafi napisać artykuł o innym znanym polskim sportowcu.

Rozumie szczegółowo i potrafi opowiedzieć tekst o Robercie Kubicy.

 

 

 

Samodzielnie i poprawnie potrafi napisać artykuł o innym znanym polskim sportowcu.

Exam Skills
7

Rozumienie ze słuchu:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi określić kontekst wypowiedzi i wyszukać niektóre informacje.

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi:

- określić główną myśl tekstu;

- rozpoznać związki pomiędzy niektórymi częściami tekstu i uzupełnić niektóre luki w tekście podanymi zdaniami.

 

Znajomość funkcji językowych:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu reaguje w typowych sytuacjach (uzupełnia dialog, wybierając właściwe odpowiedzi na pytania).

 

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi:

- uzupełnić niektóre luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- sparafrazować proste zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy niektóre fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

Z pomocą nauczyciela częściowo potrafi określić kontekst wypowiedzi i wyszukać określone informacje.

 

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Z pomocą nauczyciela częściowo potrafi:

- określić główną myśl tekstu;

- rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu i uzupełnić luki w tekście podanymi zdaniami.

 

Znajomość funkcji językowych:

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie reaguje w typowych sytuacjach (uzupełnia dialog, wybierając właściwe odpowiedzi na pytania).

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Częściowo poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

W większości poprawnie potrafi określić kontekst wypowiedzi i wyszukać określone informacje.

 

 

Rozumienie tekstów pisanych:

W większości poprawnie potrafi:

- określić główną myśl tekstu;

- rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu i uzupełnić luki w tekście podanymi zdaniami.

 

 

Znajomość funkcji językowych:

W większości poprawnie reaguje w typowych sytuacjach (uzupełnia dialog, wybierając właściwe odpowiedzi na pytania).

 

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

W większości poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

Swobodnie i poprawnie potrafi określić kontekst wypowiedzi i wyszukać określone informacje.

 

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Swobodnie i poprawnie potrafi:

- określić główną myśl tekstu;

- rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu i uzupełnić luki w tekście podanymi zdaniami.

 

 

Znajomość funkcji językowych:

Swobodnie i poprawnie reaguje w typowych sytuacjach (uzupełnia dialog, wybierając właściwe odpowiedzi na pytania).

 

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Module
8

Food & Fashion

Zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów z Modułu 8.

 

W niewielkim stopniu zna niektóre zaimki (np. someone itd.), przedimki a/ an oraz niektóre określniki (np. some, any, a lot of, much, many). Z pomocą nauczyciela potrafi częściowo poprawnie uzupełnić zdania odpowiednimi zaimkami, przedimkami i określnikami.

 

W niewielkim stopniu rozumie ogólnie nagrania i teksty o rzeźbach z puszek, o strojach z czekolady, e-mail z opisem sklepów i z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie odpowiada na proste pytania.

 

 

 

 

W niewielkim stopniu rozumie ogólnie dialog w sklepie odzieżowym i częściowo poprawnie odpowiada na bardzo proste pytania.

 

 

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi w prosty sposób opisać ilustracje artykułów spożywczych, stosując określenia ilościowe (np. a bag of sugar; There’s a carton of milk.).

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela potrafi powiedzieć, co można kupić w wybranych sklepach.

 

Na podstawie mapy z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi wskazać drogę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu częściowo poprawnie potrafi w bardzo krótki sposób opowiedzieć i napisać, jakie nosi ubrania.

 

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi napisać bardzo prosty e-mail z opisem swojej okolicy.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów i zwrotów z Modułu 8.

 

W większości zna niektóre zaimki (np. someone itd.), przedimki a/ an oraz niektóre określniki (np. some, any, a lot of, much, many). Z pomocą nauczyciela potrafi uzupełnić zdania odpowiednimi zaimkami, przedimkami i określnikami.

 

 

Częściowo rozumie ogólnie nagrania i teksty o rzeźbach z puszek, o strojach z czekolady, e-mail z opisem sklepów, teksty o znanych londyńskich targach ulicznych, tekst o wpływie alkoholu na zdrowie człowieka, o niezdrowej żywności (junk food). Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie odpowiada na pytania.

 

Częściowo rozumie ogólnie dialog w sklepie odzieżowym i odpowiada na proste pytania. Z pomocą nauczyciela potrafi częściowo poprawnie wymienić sweter na większy w sklepie odzieżowym.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi opisać ilustracje artykułów spożywczych, stosując określenia ilościowe (np. a bag of sugar; There’s a carton of milk.).

 

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela potrafi powiedzieć, co można kupić w niektórych sklepach.

 

Na podstawie mapy z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi wskazać drogę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie w prosty sposób opowiada i pisze, jakie nosi ubrania.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi napisać krótki e-mail z opisem swojej okolicy.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów i zwrotów z Modułu 8.

 

Zna i w większości poprawnie stosuje w mowie i piśmie zaimki someone, anyone, everyone itd., przedimki a/ an oraz określniki some, any i every, a lot of, much, many, a few, a little.

 

 

 

 

W większości rozumie ogólnie nagrania i teksty o rzeźbach z puszek, o strojach z czekolady, e-mail z opisem sklepów, teksty o znanych londyńskich targach ulicznych, tekst o wpływie alkoholu na zdrowie człowieka, o niezdrowej żywności (junk food) oraz o nich opowiedzieć.

 

 

Rozumie ogólnie dialog w sklepie odzieżowym i potrafi go streścić. W większości poprawnie potrafi wymienić sweter na większy w sklepie odzieżowym.

 

 

Na podstawie podanych informacji w większości poprawnie opisuje ilustracje artykułów spożywczych, stosując określenia ilościowe (np. a bag of sugar; There’s a carton of milk.).

 

 

Na podstawie podanych informacji potrafi powiedzieć, co można kupić w różnych sklepach i na londyńskich targach.

 

Na podstawie mapy potrafi wskazać drogę.

 

 

Na podstawie tekstu stosunkowo samodzielnie potrafi opowiedzieć o wpływie alkoholu na zdrowie człowieka.

 

 

 

 

 

 

 

 

W większości poprawnie opowiada i pisze, jakie nosi ubrania.

 

 

W większości poprawnie potrafi napisać e-mail z opisem swojej okolicy.

 

W większości samodzielnie potrafi napisać o targu ulicznym w swojej miejscowości.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy i zwroty z Modułu 8.

 

Zna i poprawnie stosuje w mowie i piśmie zaimki someone, anyone, everyone itd., przedimki a/ an oraz określniki some, any i every, a lot of, much, many, a few, a little.

 

 

 

 

Rozumie szczegółowo nagrania i teksty o rzeźbach z puszek, o strojach z czekolady, e-mail z opisem sklepów, teksty o znanych londyńskich targach ulicznych, tekst o wpływie alkoholu na zdrowie człowieka, o niezdrowej żywności (junk food) oraz swobodnie o nich opowiedzieć.

 

 

Rozumie szczegółowo dialog w sklepie odzieżowym. Swobodnie potrafi wymienić sweter na większy w sklepie odzieżowym.

 

 

 

Na podstawie podanych informacji swobodnie opisuje ilustracje artykułów spożywczych, stosując określenia ilościowe (np. a bag of sugar; There’s a carton of milk.).

 

 

 

Na podstawie podanych informacji potrafi swobodnie powiedzieć, co można kupić w różnych sklepach i na londyńskich targach.

 

Na podstawie mapy potrafi swobodnie wskazać drogę.

 

 

Na podstawie tekstu samodzielnie opowiada o wpływie alkoholu na zdrowie człowieka.

 

 

Swobodnie wyraża swoją opinię na temat strojów z czekolady.

 

Potrafi wyobrazić sobie, że jest na jednym z targów i opisać, co widzi, jakie zapachy czuje itp.

 

Swobodnie opowiada i pisze, jakie nosi ubrania.

 

 

Swobodnie potrafi napisać e-mail z opisem swojej okolicy.

 

 

Samodzielnie potrafi napisać o targu ulicznym w swojej miejscowości.

Access magazine 8

(Zeszyt ćwiczeń)
Fashion

W niewielkim stopniu rozumie ogólnie tekst o polskiej projektantce mody Ewie Minge i z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania.

Częściowo rozumie ogólnie tekst o polskiej projektantce mody Ewie Minge i z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi napisać kilka prostych zdań o tym, w jaki sposób koledzy wpływają na jego sposób ubierania się.

W większości rozumie ogólnie i potrafi opowiedzieć tekst o polskiej projektantce mody Ewie Minge

 

 

Samodzielnie i w większości poprawnie potrafi napisać artykuł o tym, w jaki sposób koledzy wpływają na jego sposób ubierania się.

Rozumie szczegółowo i potrafi opowiedzieć tekst o polskiej projektantce mody Ewie Minge.

 

 

Samodzielnie i poprawnie potrafi napisać artykuł o tym, w jaki sposób koledzy wpływają na jego sposób ubierania się.

Exam Skills
8

Rozumienie ze słuchu:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi określić główną myśl tekstu i znaleźć w nim niektóre informacje.

 

Znajomość środków językowych:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu uzupełnia luki w dialogu podanymi słowami.

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Z pomocą nauczyciela potrafi w niewielkim stopniu znaleźć w tekście określone informacje (dopasować pytania do oferty sklepów).

 

Znajomość funkcji językowych:

Z pomocą nauczyciela potrafi w niewielkim stopniu poprawnie przekazać w języku obcym treści sformułowane w języku polskim i dobrać odpowiednie reakcje do podanych sytuacji.

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi:

- uzupełnić niektóre luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- sparafrazować proste zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy niektóre fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi określić główną myśl tekstu i znaleźć w nim określone informacje.

 

Znajomość środków językowych:

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie uzupełnia luki w dialogu podanymi słowami.

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Z pomocą nauczyciela potrafi częściowo znaleźć w tekście określone informacje (dopasować pytania do oferty sklepów).

 

Znajomość funkcji językowych:

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi przekazać w języku obcym treści sformułowane w języku polskim i dobrać odpowiednie reakcje do podanych sytuacji.

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Częściowo poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

W większości poprawnie potrafi określić główną myśl tekstu i znaleźć w nim określone informacje.

 

 

Znajomość środków językowych:

W większości poprawnie uzupełnia luki w dialogu podanymi słowami.

 

 

Rozumienie tekstów pisanych:

W większości poprawnie potrafi znaleźć w tekście określone informacje (dopasować pytania do oferty sklepów).

 

Znajomość funkcji językowych:

W większości poprawnie potrafi przekazać w języku obcym treści sformułowane w języku polskim i dobrać odpowiednie reakcje do podanych sytuacji.

 

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

W większości poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

Swobodnie i poprawnie potrafi określić główną myśl tekstu i znaleźć w nim niektóre informacje.

 

 

Znajomość środków językowych:

Swobodnie i poprawnie uzupełnia luki w dialogu podanymi słowami.

 

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Swobodnie i poprawnie potrafi znaleźć w tekście określone informacje (dopasować pytania do oferty sklepów).

 

Znajomość funkcji językowych:

Swobodnie i poprawnie potrafi przekazać w języku obcym treści sformułowane w języku polskim i dobrać odpowiednie reakcje do podanych sytuacji.

 

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Module
9

Modern Life

Zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów z Modułu 9.

 

Zna niektóre czasowniki modalne. W niewielkim stopniu z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi wstawić odpowiednie ich formy w zdaniach.

 

 

 

 

 

 

 

W niewielkim stopniu rozumie ogólnie nagrania i teksty o grach komputerowych i zdrowiu, o odpadach elektronicznych, o zaletach i wadach używania telefonów komórkowych przez nastolatki. W niewielkim stopniu z pomocą nauczyciela potrafi odpowiedzieć na proste pytania.

 

 

 

W niewielkim stopniu rozumie ogólnie dialog w sklepie ze sprzętem elektronicznym. Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi kupić sprzęt elektroniczny.

 

Na podstawie podanych informacji pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi powiedzieć, do czego używa komputera.

 

 

 

 

 

 

 

 

W niewielkim stopniu z pomocą nauczyciela na podstawie podanych informacji potrafi mówić o umiejętnościach.

 

Z pomocą nauczyciela potrafi poprosić o pozwolenie. Na podstawie podanych informacji w niewielkim stopniu potrafi udzielić rady w różnych sytuacjach.

 

 

 

 

 

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi napisać zasady obowiązujące w szkole, stosując must/ have to i mustn’t oraz should/ shouldn’t.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi napisać kilka bardzo prostych zdań o zaletach i wadach gier komputerowych.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów i zwrotów z Modułu 9.

 

W większości zna czasowniki modalne: can, must/ mustn’t i have to, should/ shouldn’t. Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi wstawić odpowiednie formy w zdaniach.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi uzupełnić zdania względne za pomocą who, which, that i whose.

 

Częściowo rozumie ogólnie nagrania i teksty o grach komputerowych i zdrowiu, o odpadach elektronicznych, o zaletach i wadach używania telefonów komórkowych przez nastolatki. Z pomocą nauczyciela potrafi odpowiedzieć na proste pytania.

 

 

 

Częściowo rozumie ogólnie dialog w sklepie ze sprzętem elektronicznym i z pomocą nauczyciela odpowiada na proste pytania. W zasadzie potrafi kupić sprzęt elektroniczny.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi powiedzieć, do czego używa komputera.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z pomocą nauczyciela potrafi mówić o umiejętnościach.

 

 

 

Częściowo poprawnie potrafi poprosić o pozwolenie. Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela potrafi udzielić rady w różnych sytuacjach.

 

 

 

 

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi napisać zasady obowiązujące w szkole, stosując must/ have to i mustn’t oraz should/ shouldn’t.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela napisać krótki artykuł o zaletach i wadach gier komputerowych.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie napisać o popularnym serialu w Polsce.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów i zwrotów z Modułu 9.

 

Zna i w większości poprawnie stosuje w mowie i piśmie czasowniki modalne: can, must/ mustn’t i have to, should/ shouldn’t. W większości zna różnice w znaczeniu i użyciu między should i must.

 

W większości poprawnie potrafi uzupełnić zdania względne za pomocą who, which, that i whose.

 

 

W większości rozumie ogólnie nagrania i teksty o grach komputerowych i zdrowiu, o odpadach elektronicznych, o zaletach i wadach używania telefonów komórkowych przez nastolatki, o zaletach i wadach oglądania telewizji, o popularnym serialu fantastycznym Doctor WHO, o elektryczności. Potrafi o nich opowiedzieć.

 

W większości rozumie ogólnie dialog w sklepie ze sprzętem elektronicznym. Potrafi kupić sprzęt elektroniczny.

 

 

 

Na podstawie podanych informacji w większości poprawnie potrafi powiedzieć, do czego używa komputera i innego sprzętu elektronicznego.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela mówi o bezpiecznym używaniu internetu, stosując odpowiednie czasowniki modalne.

 

W większości poprawnie potrafi mówić o swoich umiejętnościach.

 

 

 

Potrafi poprosić o pozwolenie i udzielić/ nie udzielić pozwolenia. Na podstawie podanych informacji potrafi udzielić rady w różnych sytuacjach.

 

 

 

 

 

 

W większości poprawnie potrafi napisać zasady obowiązujące w szkole i innych miejscach, stosując czasowniki modalne.

 

 

Na podstawie podanych informacji w większości poprawnie potrafi napisać artykuł o zaletach i wadach gier komputerowych.

 

W większości samodzielnie potrafi napisać o popularnym serialu w Polsce.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy i zwroty z Modułu 9.

 

Zna i poprawnie stosuje w mowie i piśmie czasowniki modalne: can, must/ mustn’t i have to, should/ shouldn’t. Zna różnice w znaczeniu i użyciu między should i must.

 

 

Potrafi poprawnie uzupełnić zdania względne za pomocą who, which, that i whose.

 

 

Rozumie szczegółowo nagrania i teksty o grach komputerowych i zdrowiu, o odpadach elektronicznych, o zaletach i wadach używania telefonów komórkowych przez nastolatki, o zaletach i wadach oglądania telewizji, o popularnym serialu fantastycznym Doctor WHO, o elektryczności i swobodnie o nich opowiada.

 

Rozumie szczegółowo dialog w sklepie ze sprzętem elektronicznym. Potrafi kupić sprzęt elektroniczny.

 

 

 

Na podstawie podanych informacji swobodnie mówi, do czego używa komputera oraz jakiego innego sprzętu elektronicznego używa, w jakim celu, co z nim robi, kiedy się zepsuje itp.

 

Na podstawie podanych informacji potrafi mówić o bezpiecznym używaniu internetu, stosując odpowiednie czasowniki modalne.

 

 

Swobodnie opowiada o swoich o umiejętnościach.

 

 

 

Potrafi poprosić o pozwolenie i udzielić/ nie udzielić pozwolenia. Na podstawie podanych informacji potrafi udzielić rady w różnych sytuacjach.

 

 

Potrafi wyrazić swoją opinię na temat używania telefonów komórkowych przez nastolatki.

 

Potrafi swobodnie napisać zasady obowiązujące w szkole i innych miejscach, stosując czasowniki modalne.

 

 

Na podstawie podanych informacji potrafi napisać artykuł o zaletach i wadach gier komputerowych oraz energii wytwarzanej przez wiatr.

 

Swobodnie i poprawnie pisze o popularnym serialu w Polsce.

Access magazine 9

(Zeszyt ćwiczeń)
Arts

 

W niewielkim stopniu rozumie ogólnie tekst o muzeum plakatu w Wilanowie i z pomocą nauczyciela odpowiada na proste pytania.

 

Częściowo rozumie ogólnie tekst o muzeum plakatu w Wilanowie i z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania.

 

W większości rozumie ogólnie i potrafi opowiedzieć tekst o muzeum plakatu w Wilanowie.

 

W większości poprawnie potrafi napisać artykuł o tym, czy plakat jest formą sztuki czy reklamy.

 

Rozumie szczegółowo i potrafi opowiedzieć tekst o muzeum plakatu w Wilanowie.

 

Samodzielnie i poprawnie potrafi napisać artykuł o tym, czy plakat jest formą sztuki czy reklamy.

Exam Skills
9

Rozumienie ze słuchu:

Z pomocą nauczyciela potrafi w niewielkim stopniu:

- określić kontekst wypowiedzi;

- określić główną myśl tekstu;

- znaleźć w tekście niektóre informacje.

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Z pomocą nauczyciela potrafi w niewielkim stopniu:

- określić kontekst wypowiedzi (dobrać tabliczki informacyjne do miejsc, w których można je zobaczyć);

- określić główną myśl tekstu i znaleźć w nim określone informacje.

 

Znajomość środków językowych:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami.

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi:

- uzupełnić niektóre luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- sparafrazować proste zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy niektóre fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

Z pomocą nauczyciela potrafi częściowo:

- określić kontekst wypowiedzi;

- określić główną myśl tekstu;

- znaleźć w tekście określone informacje.

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Z pomocą nauczyciela potrafi częściowo:

- określić kontekst wypowiedzi (dobrać tabliczki informacyjne do miejsc, w których można je zobaczyć);

- określić główną myśl tekstu i znaleźć w nim określone informacje.

 

Znajomość środków językowych:

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami.

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Częściowo poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

W większości poprawnie:

- określa kontekst wypowiedzi;

- określa główną myśl tekstu;

- znajduje w tekście określone informacje.

 

 

Rozumienie tekstów pisanych:

W większości poprawnie:

- określa kontekst wypowiedzi (dobiera tabliczki informacyjne do miejsc, w których można je zobaczyć);

- określa główną myśl tekstu i wyszukuje w nim określone informacje.

 

Znajomość środków językowych:

W większości poprawnie uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami.

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

W większości poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

Swobodnie i poprawnie:

- określa kontekst wypowiedzi;

- określa główną myśl tekstu;

- znajduje w tekście określone informacje.

 

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Swobodnie i poprawnie:

- określa kontekst wypowiedzi (dobiera tabliczki informacyjne do miejsc, w których można je zobaczyć);

- określa główną myśl tekstu i wyszukuje w nim określone informacje.

 

Znajomość środków językowych:

Swobodnie i poprawnie uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami.

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Module
10

Environ-ment

Zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów z Modułu 10.

 

W niewielkim stopniu zna zasady tworzenia strony biernej. Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi wstawić w zdaniach czasowniki w stronie biernej.

 

 

W bardzo niewielkim stopniu zna różnice w znaczeniu i użyciu między konstrukcjami wyrażającymi przyszłość: to be going to, will i Present Continuous. Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi wstawić odpowiednie formy czasowników w zdaniach.

 

 

 

 

 

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu w bardzo prosty sposób potrafi opowiedzieć o programach telewizyjnych, które ogląda, stosując odpowiednie przymiotniki.

 

Na podstawie podanych informacji w niewielkim stopniu z pomocą nauczyciela potrafi mówić o przyszłości, stosując to be going to, Present Continuous lub will.

 

Na podstawie podanych informacji w bardzo małym stopniu i w bardzo prosty sposób potrafi rozmawiać z kolegą o zaplanowanych czynnościach przyszłych.

 

Z pomocą nauczyciela potrafi częściowo poprawnie powiedzieć, jakie dźwięki emitują różne przedmioty i instrumenty.

 

W niewielkim stopniu rozumie ogólnie nagrania i teksty: recenzje filmu i płyty z muzyką, tekst o programie telewizyjnym o zwierzętach, e-mail z opisem ulubionego zespołu muzycznego i z pomocą nauczyciela potrafi odpowiedzieć na bardzo proste pytania.

 

 

 

W niewielkim stopniu z pomocą nauczyciela rozumie ogólnie dialog, w którym rozmówcy umawiają się na spotkanie i odpowiada na bardzo proste pytania.

 

 

W niewielkim stopniu z pomocą nauczyciela potrafi napisać kilka bardzo prostych zdań o filmie, który niedawno widział.

 

 

 

 

 

 

W niewielkim stopniu z pomocą nauczyciela na podstawie modelu potrafi napisać krótki e-mail z opisem ulubionego zespołu muzycznego lub muzyka.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów i zwrotów z Modułu 10.

 

Częściowo zna zasady tworzenia strony biernej. Z pomocą nauczyciela potrafi częściowo poprawnie wstawić w zdaniach czasowniki w stronie biernej. Popełnia błędy, zamieniając zdania ze strony czynnej na bierną.

 

Częściowo zna różnice w znaczeniu i użyciu między konstrukcjami wyrażającymi przyszłość: to be going to, will i Present Continuous. Z pomocą nauczyciela potrafi wstawić odpowiednie formy czasowników w zdaniach.

 

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi zinterpretować nagłówki prasowe, stosując stronę bierną.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela potrafi częściowo poprawnie opowiedzieć o programach telewizyjnych, które ogląda, stosując odpowiednie przymiotniki.

 

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela potrafi częściowo poprawnie mówić o przyszłości, stosując to be going to, Present Continuous lub will.

 

Na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi rozmawiać z kolegą o zaplanowanych czynnościach przyszłych.

 

Z pomocą nauczyciela potrafi powiedzieć, jakie dźwięki emitują różne przedmioty i instrumenty.

 

 

Częściowo rozumie ogólnie nagrania i teksty: recenzje filmu i płyty z muzyką, tekst o programie telewizyjnym o zwierzętach, e-mail z opisem ulubionego zespołu muzycznego. Z pomocą nauczyciela odpowiada na proste pytania.

 

 

 

 

Częściowo rozumie ogólnie dialog, w którym rozmówcy umawiają się na spotkanie i odpowiada na proste pytania. Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi umówić się z kolegą na spotkanie.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi napisać krótką recenzję filmu, który niedawno widział.

 

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie potrafi napisać kilka zdań o swoim ulubionym programie telewizyjnym.

 

Z pomocą nauczyciela na podstawie modelu potrafi częściowo poprawnie napisać e-mail z opisem ulubionego zespołu muzycznego lub muzyka.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów i zwrotów z Modułu 10.

 

Zna zasady tworzenia strony biernej. Potrafi wstawić w zdaniach czasowniki w stronie biernej i zamienić zdania ze strony czynnej na bierną.

 

 

W większości zna różnice w znaczeniu i użyciu między konstrukcjami wyrażającymi przyszłość: to be going to, will i Present Continuous. Potrafi najczęściej poprawnie wstawić odpowiednie formy czasowników w zdaniach.

 

 

W większości samodzielnie potrafi zinterpretować nagłówki prasowe, stosując stronę bierną.

 

 

Na podstawie podanych informacji potrafi opowiedzieć o programach telewizyjnych, które ogląda, stosując odpowiednie przymiotniki.

 

 

 

Na podstawie podanych informacji w większości poprawnie potrafi mówić o przyszłości, stosując to be going to, Present Continuous lub will.

 

 

Na podstawie podanych informacji w większości poprawnie rozmawia z kolegą o zaplanowanych czynnościach przyszłych.

 

 

Potrafi powiedzieć, jakie dźwięki emitują różne przedmioty i instrumenty.

 

 

W większości rozumie ogólnie nagrania i teksty: recenzje filmu i płyty z muzyką, tekst o programie telewizyjnym o zwierzętach, e-maile z opisem ulubionego zespołu muzycznego i muzyka, tekst o dudach, o zespole muzycznym grającym na warzywach, o działaniu ludzkiego narządu słuchu. W większości potrafi je opowiedzieć.

 

Rozumie ogólnie dialog, w którym rozmówcy umawiają się na spotkanie. W większości poprawnie potrafi umówić się z kolegą na spotkanie.

 

 

 

W większości poprawnie potrafi napisać recenzję filmu, który niedawno widział.

 

 

W większości poprawnie potrafi napisać krótki tekst o swoim ulubionym programie telewizyjnym.

 

 

W większości samodzielnie potrafi napisać e-mail z opisem ulubionego zespołu muzycznego lub muzyka.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy i zwroty z Modułu 10.

 

Zna zasady tworzenia strony biernej. Potrafi wstawić w zdaniach czasowniki w stronie biernej i zamienić zdania ze strony czynnej na bierną.

 

 

 

Zna różnice w znaczeniu i użyciu między konstrukcjami wyrażającymi przyszłość: to be going to, will i Present Continuous. Potrafi poprawnie wstawić odpowiednie formy czasowników w zdaniach.

 

 

 

Samodzielnie potrafi zinterpretować nagłówki prasowe, stosując stronę bierną.

 

 

Swobodnie potrafi opowiedzieć o programach telewizyjnych, które ogląda, stosując odpowiednie przymiotniki.

 

 

 

Na podstawie podanych informacji swobodnie mówi o przyszłości, stosując to be going to, Present Continuous lub will.

 

 

Na podstawie podanych informacji swobodnie rozmawia z kolegą o zaplanowanych czynnościach przyszłych.

 

 

Potrafi powiedzieć, jakie dźwięki emitują różne przedmioty i instrumenty.

 

 

Rozumie szczegółowo nagrania i teksty: recenzje filmu i płyty z muzyką, tekst o programie telewizyjnym o zwierzętach, e-maile z opisem ulubionego zespołu muzycznego i muzyka, tekst o dudach, o zespole muzycznym grającym na warzywach, o działaniu ludzkiego narządu słuchu. Potrafi je opowiedzieć.

 

 

Rozumie szczegółowo dialog, w którym rozmówcy umawiają się na spotkanie i potrafi swobodnie umówić się z kolegą na spotkanie.

 

 

 

Samodzielnie potrafi napisać recenzję filmu, który niedawno widział.

 

 

 

Samodzielnie potrafi napisać krótki tekst o swoim ulubionym programie telewizyjnym i wyjaśnić, dlaczego go ogląda.

 

Potrafi swobodnie napisać e-mail z opisem ulubionego zespołu muzycznego lub muzyka.

 

Samodzielnie potrafi napisać krótki tekst o tradycyjnym polskim instrumencie muzycznym.

Access magazine 10

(Zeszyt ćwiczeń)
Performing

W niewielkim stopniu rozumie ogólnie tekst o festiwalu piosenki w Sopocie i z pomocą nauczyciela odpowiada na proste pytania.

Częściowo rozumie ogólnie tekst o festiwalu piosenki w Sopocie i z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania.

W większości rozumie i potrafi opowiedzieć ogólnie tekst o festiwalu piosenki w Sopocie.

 

Samodzielnie i w większości poprawnie potrafi napisać swoim ulubionym muzeum.

Rozumie szczegółowo i potrafi opowiedzieć tekst o festiwalu piosenki w Sopocie.

 

Samodzielnie i poprawnie potrafi napisać artykuł o miejscowym festiwalu muzycznym.

Exam Skills
10

Rozumienie ze słuchu:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi:

- określić kontekst wypowiedzi;

- znaleźć w tekście niektóre informacje.

 

Znajomość środków językowych:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami.

 

Znajomość funkcji językowych:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu reaguje w typowych sytuacjach (dobiera właściwe odpowiedzi do usłyszanych pytań).

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi znaleźć w tekście określone informacje (dopasować pytania do opisu miejsc).

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Z pomocą nauczyciela w niewielkim stopniu potrafi:

- uzupełnić niektóre luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- sparafrazować proste zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy niektóre fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie:

- określa kontekst wypowiedzi;

- znajduje w tekście określone informacje.

 

Znajomość środków językowych:

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie stopniu uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami.

 

Znajomość funkcji językowych:

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie reaguje w typowych sytuacjach (dobiera właściwe odpowiedzi do usłyszanych pytań).

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Z pomocą nauczyciela częściowo potrafi znaleźć w tekście określone informacje (dopasować pytania do opisu miejsc).

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Częściowo poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

W większości poprawnie:

- określa kontekst wypowiedzi;

- znajduje w tekście określone informacje.

 

 

Znajomość środków językowych:

W większości poprawnie stopniu uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami.

 

Znajomość funkcji językowych:

W większości poprawnie reaguje w typowych sytuacjach (dobiera właściwe odpowiedzi do usłyszanych pytań).

 

Rozumienie tekstów pisanych:

W większości poprawnie znajduje w tekście określone informacje (dopasowuje pytania do opisu miejsc).

 

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

W większości poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.

Rozumienie ze słuchu:

Swobodnie i poprawnie:

- określa kontekst wypowiedzi;

- znajduje w tekście określone informacje.

 

 

Znajomość środków językowych:

Swobodnie i poprawnie stopniu uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami.

 

Znajomość funkcji językowych:

Swobodnie i poprawnie reaguje w typowych sytuacjach (dobiera właściwe odpowiedzi do usłyszanych pytań).

 

Rozumienie tekstów pisanych:

Swobodnie i poprawnie znajduje w tekście określone informacje (dopasowuje pytania do opisu miejsc).

 

 

Znajomość środków językowych (Extra Exam Skills):

Poprawnie:

- uzupełnia luki w zdaniach/ tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie;

- parafrazuje zdania (w tym ze słowem kluczem);

- tłumaczy fragmenty zdań na język obcy.